Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2019 10:45 | wersja 3 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Gmina Dłutów ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Dłutów
ogłasza otwarty nabór partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z póżn.zm.) poszukuje partnerów wśród podmiotów określonych w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz.688) do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


I. Cel partnerstwa

Celem partnerstwa jest opracowanie koncepcji oraz wspólna realizacja projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX „Włączenie społeczne”, Działanie IX.2 „Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”, Poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”, w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/19 ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.
Szczegółowe zasady partnerstwa, w szczególności podział środków oraz zasady współpracy i podejmowania decyzji w partnerstwie, zostaną określone w umowie partnerskiej, która zostanie podpisana w przypadku otrzymania dofinansowania na realizację projektu. Po zakończeniu naboru zostanie zawarty list intencyjny/porozumienie z wyłonionymi partnerami. Gmina Dłutów będzie partnerem wiodącym projektu. Zgodnie z regulaminem konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01–10-001/19 Gmina Dłutów wybierze na partnera co najmniej jeden podmiot ekonomii społecznej.

II. Cel projektu

Celem projektu będzie rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym.


Ponadto można rozszerzyć wsparcie o następujące typy projektów:

 • rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych(typ 1 projektu),
 • rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom(typ 2 projektu),
 • rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym (typ 3 projektu).

W ramach projektu wsparciem objęte będą następujące grupy docelowe:

  1. Osoby niesamodzielne,
  2. Otoczenie osób niesamodzielnych, w szczególności opiekunowie faktyczni oraz rodziny osób niesamodzielnych, których udział w projekcie jest niezbędny dla skutecznego wsparcia osób niesamodzielnych.


W ramach konkursu będą realizowane usługi:

1.Usługi społeczne, do których należą typy projektów:

-rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej służących pomocy w pokonywaniu trudnych sytuacji życiowych,

-rozwój usług placówek wsparcia dziennego dla dzieci (powyżej 3 roku życia) i młodzieży służących integracji społecznej oraz zapobieganiu patologiom;

-rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze społecznym.

2.Usługi zdrowotne, do którego należy typ projektu:

-rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób niesamodzielnych, w tym osób starszych lub niepełnosprawnych służących zaspokojeniu rosnących potrzeb wynikających z niesamodzielności – w wymiarze zdrowotnym.

III. Wymagania wobec potencjalnych partnerów:


 1. Podmioty wyrażają chęć zawarcia umowy partnerskiej na realizację projektu partnerskiego oraz deklarują współpracę z Gminą Dłutów w zakresie przygotowania projektu.
 2. Podmioty prowadzą działalność w obszarze merytorycznym, którego dotyczy projekt zgodnie z podstawą prawną ich prowadzenia (np. zapis w statucie, zapis KRS, zapisy ustawy).
 3. Podmioty posiadają oddział/biuro na terenie województwa łódzkiego w okresie realizacji projektu.
 4. Zgodnie z art. 125 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r., podmioty dysponują potencjałem administracyjnym, finansowym i operacyjnym umożliwiającym prawidłową realizację projektu zgodnie z warunkami wsparcia określonymi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w tym:
  • posiadają dobrą kondycję finansową oraz spełniają następujące warunki: wobec podmiotów nie została ogłoszona decyzja o upadłości, podmioty nie są w trakcie rozwiązywania działalności, nie znajdują się pod zarządem komisarycznym, nie znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania restrukturyzacyjnego,
  • nie zawiesiły prowadzenia działalności i nie znajdują się w innej, podobnej sytuacji wynikającej z przepisów prawa,nie zalegają z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

5. Podmioty nie podlegają wykluczeniu z możliwości otrzymania dofinansowania, w tym wykluczeniu, o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz wobec reprezentowanego podmiotów nie został orzeczony zakaz dostępu do środków funduszy europejskich na podstawie:

a. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

b. art. 9 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

Kryteria wyboru (max 70 pkt) Kryteria będą oceniane przez Komisję ds. wyboru partnerów za pomocą karty oceny, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia:

Zgodność działania potencjalnych partnerów z celami partnerstwa, w tym: zgodność opisów działań z dokumentacją programową, optymalność zaproponowanych harmonogramów działań, racjonalność i efektywność wydatków oraz ich zgodność z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Deklarowany wkład potencjalnych partnerów w realizację celu partnerstwa (zasoby ludzkie, techniczne, organizacyjne, finansowe, wkład własny).

Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Zasady zgłaszania ofert

Ofertę należy przygotować w języku polskim na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia o naborze partnerów.

Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych w zakresie usług społecznych, które planuje się realizować.

Termin składania ofert trwa do dnia 31.05.2019 r. do godz. 15.30.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Otwarty nabór partnerów w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”. Oferty można składać:

- osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów w godzinach poniedziałek godz.9.00-17.00, wtorek-piątek godz.7.30-15.30.

lub poprzez nadanie w placówce operatora pocztowego, z zastrzeżeniem, że o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do UG w Dłutowie.

Oferta musi być opatrzona pieczęcią podmiotu, aktualną datą i własnoręcznym podpisem osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotów.

Procedura wyboru partnerów

Procedurę wyboru partnerów przeprowadzi specjalnie w tym celu powołana Komisja ds. wyboru partnerów, składająca się z pracowników Urzędu Gminy w Dłutowie oraz jednostek organizacyjnych Gminy Dłutów.

Komisja ds. wyboru partnerów dokona oceny ofert w oparciu o kartę oceny, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty podpisane przez uprawnione osoby, złożone w języku polskim, na odpowiednim formularzu, w terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze partnerów.

Jeżeli oferta nie spełnia chociaż jednego z wymagań wskazanych w pkt III jest odrzucana i nie podlega dalszej ocenie.

Gmina Dłutów, w oparciu o kryteria wyboru określone w ogłoszeniu o naborze dokona wyboru partnerów, których oferty otrzymały największą liczbę punktów.

Informacja o wyborze partnerów zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dłutów.

Podmiotom biorącym udział w naborze przysługuje prawo do odwołania od decyzji wskazującej wybranych partnerów w terminie 2 dni od dnia opublikowania informacji o wyborze partnerów w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dłutów. Odwołania złożone po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Odwołanie należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów w następujących godzinach: w poniedziałek godz.9.00-17.00, wtorek-piątek godz.7.30-15.30

z dopiskiem „Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnera na przygotowanie i realizację projektów w ramach Poddziałania IX.2.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”.

Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 3 dni od dnia jego otrzymania.

Odwołanie od decyzji dotyczącej wyboru partnerów rozpatrzone zostanie przez osoby, które nie uczestniczyły w ocenie oferty.

Po zakończeniu procedury odwoławczej opublikowana zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Dłutów ostateczna decyzja wskazująca wybranych partnerów.

Warunkiem zawarcia partnerstwa jest podpisanie listu intencyjnego/porozumienia przez strony partnerstwa z zastrzeżeniem, że umowa partnerska zostanie podpisania w przypadku otrzymania dofinansowania.

Postanowienia końcowe.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Ogłaszający zastrzega sobie:

Prawo wyboru jednego lub więcej partnerów do wspólnej realizacji projektu.

Prawo przeprowadzenia negocjacji dotyczących założeń projektu z wybranym partnerami.

Prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

Prawo zmian w ogłoszeniu o otwartym naborze partnerów, z tym, że każda zmiana zostanie podana do wiadomości publicznej poprzez publikację treści zmian na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Dłutów.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie