Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 stycznia 2019 09:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny:

Wójt Gminy Dłutów

działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 t.j. z póź. zm.) ogłasza:

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych położonych w obrębie geodezyjnym Dłutów Poduchowny:

1)Numer 19/22 o powierzchni 0,1776 ha – cena wywoławcza 65 000,00 zł brutto, w tym podatek VAT–12 154,47 zł

2)Numer 19/23 o powierzchni 0,1264 ha – cena wywoławcza 47 500,00 zł brutto, w tym podatek VAT – 8 882,11 zł


Dla w/w działek prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pabianicach księga wieczystaLD1P/00038202/8. Nieruchomość nie jest obciążona prawami osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2019 r. o godzinie 1000w siedzibie Urzędu Gminy w Dłutowie ul. Pabianicka 25

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 15% ceny wywoławczej brutto, co stanowi odpowiednio dla:

1)działki nr 19/22 –9 750 zł

2)działki nr 19/23 –7 125 zł

Wadium winno być wpłacone na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Dłutowie Nr 20 8788 0009 0300 1948 2050 0010 najpóźniej w dniu 11 lutego 2018 r. z zaznaczeniem w tytule płatności, której działki dotyczy.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie zawiadomiona w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli ustalony nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu Wójt Gminy może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, pokój nr 14; tel. (44) 634-05-21 wew. 128.

Dłutów, dnia 07.01.2019 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie