Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 lipca 2018 12:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o planowanym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Dłutów która odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 1300

Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Gminy Dłutów,

która odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 r. (piątek) o godz. 1300

w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Łaziska.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dłutów.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości.

10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.

11.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/218/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody – drzew z gatunku dąb szypułkowy oraz lipa drobnolistna.

12.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Dłutów.

13.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dłutów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zasad obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów terapeutów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkole i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.

16.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.

17.Analiza projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

18.Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dłutów za I półrocze 2018 r.

19.Interpelacje i zapytania.

20.Wolne wnioski.

21.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Janas Krzysztof

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie