Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 września 2017 12:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Numer sprawy: 01/VIII/2017

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego „ Dostosowanie budynku do wymaganych standardów oraz doposażenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach”.

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że w postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy: „STIVEX” Szczepan Wrzesiak, ul. Wschodnia 31/33, 97 – 423 Zelów, cena brutto wynosi – 191.715,94 zł, okres gwarancji wynosi 24 miesiące.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena zł brutto

Punktacja za kryterium ceny brutto – 60 pkt

Zaproponowany okres gwarancji

Punktacja za kryterium okresu gwarancji – 40pkt

Razem punktacja

1.

„STIVEX” Szczepan Wrzesiak, ul. Wschodnia 31/33, 97 – 423 Zelów

191.715,94

36 pkt

24 miesiące

10 pkt

46 pkt

2.

Zakład Remontowo Budowlany, Mirosław Lewandowski, ul. Rudna 20, 95 – 070 Aleksandrów Łódzki

114.132,22

Oferta odrzucona niepodlegająca ocenie

60 miesięcy

Oferta odrzucona niepodlegająca ocenie

  • 1.Wykonawca spełnia postawione przez Zamawiającego wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ustawy Pzp, według podanych kryteriów oceny ofert Wykonawca uzyskał łączną sumę 46 pkt.
  • 2.Działając na mocy art. 92 ust. 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy.
  • 3.Działając na mocy art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu odrzucono ofertę firmy Zakład Remontowo Budowlany, Mirosław Lewandowski, ul. Rudna 20, 95 – 070 Aleksandrów Łódzki.
  • Uzasadnienie: Zamawiający pismem nr ŚDS/811/V/31/17 z dnia 01.09.2017 r. wezwał Wykonawcę do wyjaśnienia rażąco niskiej ceny złożonej oferty w stosunku do przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie, tj. do dnia 06.09.2017 r.
  • 4.Umowa w przedmiotowym postępowaniu zostanie podpisana – zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie