Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 października 2017 13:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

Dłutów, dn. 05.10.2017 r.

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

Znak Sprawy: DG.271.3.2017

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1579) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 05.10.2017r. o godzinie 12:30 Komisja Przetargowa dokonała jawnego otwarcia złożonych ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował obecnych wykonawców, że na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 199 803,23 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzy złote 2/100). Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował obecnych wykonawców, że w ramach prowadzonego postępowania w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęła jedna oferta, natomiast po terminie nie wpłynęła żadna oferta. Otwarta została oferta:

I. OFERTA NR 1

Nazwa firmy:WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna

Adres firmy :95-200 Pabianice, Porszewice 31

Cena oferty bez podatku VAT:303299,80 zł

Podatek VAT :69758,95 zł

Cena oferty z VAT: 373058,75 zł

Termin wykonania zamówienia :do dnia 20.11.2017r.

Okres gwarancji:24 miesiące

Warunki płatności:określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie