Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 maja 2018 15:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 23 załączniki 23

Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie

Zamawiający:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

tel.: (044) 634-05-21
fax.: (044) 634-05-21

e-mail: dlutow@dlutow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – dalej zwana „SIWZ”

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargunieograniczonego na roboty budowlane pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Znak sprawy: IZP.271.6.2018

Zatwierdzam:

Dłutów, 29 maja 2018 roku

I.Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego:Gmina Dłutów – Urząd Gminy Dłutów

Miejscowość:95-081 Dłutów

Adres:ul. Pabianicka 25

Strona internetowa:http://bip.dlutow.pl/

E-mail:dlutow@dlutow.pl

Telefon: 44 634 05 21

Faks:44634 01 50

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

z dopiskiem: postępowanie nr: IZP.271.6.2018

II.Tryb udzielenia zamówienia publicznego i miejsce zamieszczenia ogłoszenia

1.Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, poz. 2018) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

2.Niniejsze postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj.Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479) oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2477).

3.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:

 • - biuletyn zamówień publicznych
 • - strona internetowa Zamawiającego - http://bip.dlutow.pl/
 • - tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

4. Projekt „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

III.Opis przedmiotu zamówienia

 • 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej termomodernizacji energetycznej kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie.
 • Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem:
 • 1) docieplenie części stropodachu,
 • 2) wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych,
 • 3) montaż pompy ciepła na powietrze zewnętrzne,
 • 4) przebudowa części instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,
 • 5)remont części instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,
 • 6) remont części instalacji c.o.,
 • 7)remont kotłowni,
 • 8)remont instalacji elektrycznej oświetlenia wewnętrznego.

2.Zakres robót objętych obowiązkami Wykonawcy szczegółowo opisany jestw dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

 • 3.Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robót na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ, a w szczególności na podstawie danych zawartych w dokumentacji projektowej, w tym na podstawie przedmiarów robót, które stanowią załącznik nr 9 do SIWZ.
 • 4.Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokładnego zapoznania sięz zakresem robót wynikającym zprzedstawionej w załączniku nr 8 dokumentacji projektowej.
 • 5.Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej w terenie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanychz błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.
 • 6.Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Wykonawca musi być świadomy, iż oferowanie materiałów/urządzeń/wyrobów równoważnych uzależnione będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w SIWZ, dokumentacją projektową, specyfikacji technicznej oraz akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.
 • 7.Wycena kosztów zamówienia musi również uwzględniać oznakowanie placu budowy zgodnie z instrukcją oznakowania – jeśli jest konieczne.
 • 8.Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z ewentualnej wizji lokalnej.
 • 9.Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturą końcową wystawioną po zakończeniu robót, tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
 • 10.Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz potrzebami Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zobowiązuje się do:
 • a)szczegółowego zapoznania się z załączoną dokumentacją projektową, jak również przeprowadzenia szczegółowej wizji w terenie,
 • b)wykonaniarobót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c)wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszącychi zabezpieczających koniecznych do wykonania przedmiotu zamówieniaa wynikających z umownego zakresu zamówienia,

 • d)organizacji i zabezpieczenia placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,

e)dostawy wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,

f)zastosowania wyrobów, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnegoi jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, atesty,

g)przygotowania na dzień umownego zakończenia robót atestów, aprobat, deklaracji, wyników badań, prób, pomiarów, potwierdzonych przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

h)wywozu ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót we własnym zakresie i na własny koszt,

i)przyjęcia podczas trwania robót odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków BHP, zabezpieczeniem terenu budowy,

j)odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia w obrębie budowy, spowodowane jego działalnością,

k)utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie powodujący kolizji,

 • l)uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,

m)opracowania dokumentacji powykonawczej, w ilości 3 egz. w formie papieroweji 3 egz. w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD lub na dysku typu flash),

 • n)uwzględnienia kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,
 • o)uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji,jeżeli będą konieczne,
 • p)złożenia zawiadomienia o zakończeniu robót do właściwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.
 • Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:
 • - osoby wykonujące czynności bezpośrednie związane z realizacją przedmiotu zamówienia tj. pracowników ogólnobudowlanych (pracowników fizycznych).
 • W przypadku, kiedy w/w roboty nie będą wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie osoby na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest w każdej umowie o podwykonawstwo zawrzeć zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli wykonywania tego obowiązku i sankcje z tytułu jego niewykonania określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
 • Uwaga:
 • Jeśli gdziekolwiek w SIWZ oraz Załącznikach do SIWZ przedmiot zamówienia określony został przez wskazanie znaków towarowych lub pochodzenia materiałów/wyrobów/urządzeń, to Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania materiałów/wyrobów/urządzeń równoważnych w stosunku do zaprojektowanych, z zachowaniem nie gorszych standardów technicznych, technologicznych i jakościowych – art. 30 ust. 4 ustawy Pzp. Przez pojęcie materiałów/wyrobów/urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały/wyroby/urządzeń gwarantujące realizację robót zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowęoraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej. Materiały/wyroby/urządzeń równoważne powinny spełniać wymagania określone w SIWZ oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz projekcie budowlanym. Obowiązek udowodnienia równoważności spoczywa po stronie Wykonawcy.
 • 11.Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:
 • 45000000-7 Roboty budowlane
 • 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
 • 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
 • 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
 • 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
 • 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

IV.Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi

 • 1.Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówieniado 28 września 2018 r.
 • 2.Za termin zakończenia robót strony uznają wykonanie całości robót potwierdzonych gotowością do odbioru końcowego inwestycji, wpisaną do dziennika budowy. Do pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca załącza kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru najpóźniej na dzień zawiadomienia Zamawiającego.
 • 3.Okres gwarancji na wykonanewszystkie roboty budowlane i zamontowane urządzenia/materiały będzie miał długość, zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, jednak nie mniej niż 36 miesięcy. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zamontowane urządzenia/materiały rozpocznie się w dniu następnym, po dniu w którym nastąpił odbiór końcowy robót.
 • 4.Okres rękojmi będzie odpowiadał okresowi gwarancji.

V.Informacja o podwykonawcach

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania części zamówienia przez Wykonawcę robót.

3.Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym, którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawców i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp.

4.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniupowołuje się na zasoby podmiotów trzecich, Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę w załączniku nr 2 SIWZ, nazwy tych podmiotów oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza im powierzyć oraz w załączniku nr 3 do SIWZ, zamieścić informacje, że nie podlegają wykluczeniu.

5.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowaniao udzielenie zamówienia.

6.Jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedłożyZamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, luboświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, równocześnie z przedłożonym do akceptacji Zamawiającego projektem umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.Warunki realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców i ich rozliczenie określają postanowienia wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

8.Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji przedmiotu umowyz uwzględnieniem okresu udzielonej gwarancji i rękojmi.

3.Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4.Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.

5.Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.Żaden z Wykonawców występujących wspólnie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust 5 ustawy Pzp.

7.Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

8.Oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ.

 • 9.Zamawiający informuje, iż nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.
 • 10.Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż w przypadku pojedynczych Wykonawców.

VII.Wykonawcy/ podmioty zagraniczne

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1)O których mowa w rozdziale XI ust. 2 pkt 4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w XI ust. 2 pkt 4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

2)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraztłumaczeniem na język polski.

VIII.Waluta w jakiej rozliczane będzie niniejsze zamówienie

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą w złotych polskich [ PLN ].

IX.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 • 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 • 1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

 • 2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca spełni warunek, jeżeliwykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 400 000,00 zł (słownie: czterystatysięcy złotych).

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeżeli przedłoży dokumenty, o których mowa w rozdziale XI ust. 2 pkt1-3 SIWZ.

 • 3)zdolności technicznej lub zawodowej:

a)w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie porównywalne do przedmiotu zamówienia, tzn. polegające na termomodernizacji budynku, o wartości robótnie niższej niż 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga:

dowodami, o których mowa powyżej sązgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, które potwierdzą spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit a) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust.1 pkt 3 lit a), przedłoży wykaz wymienionych wyżej robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie.

b)w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

 • - Kierownikiem budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierownika budowy obejmującej swoim zakresem roboty konstrukcyjno-budowlane.
 • - Kierownikiem robót sanitarnych – posiadający uprawnienia budowlanew specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeńz co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowymw kierowaniu robotamibudowlanymi w zakresie instalacji sanitarnych.
 • - Kierownikiem robót elektrycznych – posiadający uprawnienia budowlanew specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeńz co najmniej 3 letnim doświadczeniem zawodowymw kierowaniu robotamibudowlanymi w zakresie instalacji elektrycznej.

Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które odnoszą się tylko i wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz w/w osób, Wykonawca musi zapewnić odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie.

Zamawiający dopuszcza łączenie w/w funkcji jeśli wykazana osoba posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie.

Uwaga:

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ) oraz ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit b) przedłoży wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ.

 • 2.W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, warunki, o których mowa w ust. 1, Wykonawcy mogą spełniać łącznie bądź każdy z osobna.
 • 3.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oddzielne oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w terminie określonym w art. 24 ust. 11ustawy Pzp.
 • 4.Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
 • 5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, składając oświadczenie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp.
 • 6.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 • 7.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
 • 8.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
 • 9.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

 • b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.1, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.
 • 10.Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 • 11.Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

X. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą:

 • 1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz
 • 2)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.
 • Uwaga:
 • W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia z ust. 1 pkt 1) i pkt 2) składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków.
 • 3)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa powyżej, oraz składa w oryginale zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.
 • W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:
 • a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
 • b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego;
 • c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego;
 • d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
 • 4)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożeniu oferty- załącznik Wykonawcy.

2.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg. wzoru oświadczenia –załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga:

 • 1) Oświadczenie winno być złożone w oryginale. Zamawiający dopuszcza przesłanie oświadczenia w terminie 3 dni faksem lub drogą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.
 • 2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 • 3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

XI.Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień ich złożenia

 • 1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia.
 • 2.Dokumenty, które Wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126):
 • 1)Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale IX ust 1 pkt 3 lit. a) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są:
 • - referencje,
 • - bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,
 • - a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
 • 2)Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale IX ust. 1 pkt 3 lit. b) SIWZwraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
 • 3) Dokumentpotwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną w IX ust. 1 pkt 2 SWIZ.
 • 4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 • Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia wyżej wskazany dokument w odniesieniu do tych podmiotów.
 • Uwaga:
 • 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty.

3. Dokumenty składające się na ofertę:

1)Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie. W swojej ofercie, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić należną stawkę podatku od towarów i usług.

 • 2)Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
 • 3)Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia z postępowania.

4)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy.

5)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje sięna ich zasoby w postępowaniu, składa w oryginale zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.

6)Informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – załącznik Wykonawcy.

7)Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiarów robót – załącznik Wykonawcy.

XII. Wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł ( piętnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110).

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć w oryginale do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w referacie finansowym w siedzibie Zamawiającego.

4. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, przed upływem terminu składania ofert.

5. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.

7. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającegonr 20 8788 0009 0300 1948 2050 0010 a w tytule wpisać: „Wadium – Kompleksowa termomodernizacja... IZP.271.6.2018”.

8. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium.

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem lit. e).

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie lit. a) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkachokreślonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XIII. Termin związania ofertą

1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

 • 3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 • 4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania.

6.Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

 • 1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomieniaoraz informacje przekazywane mogą być w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 211), osobiście, za pośrednictwem posłańca bądź faksem na nr 44 634 01 50 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznejna adres:dlutow@dlutow.plw rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), przy czym nie dotyczy to kwestii składania ofert.
 • 2.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu bądź przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

5.SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

6.W zakresie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zamawiający dopuszcza formę pisemną bądź faksową bądź drogę elektroniczną. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

9.Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

11.Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia następującą osobę:

Kamila Ozimek – inspektor UGtelefon 44 634 05 21 wew. 118.

XV.Forma i sposób przygotowania ofert

1.Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia. W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

2.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert w formie faksu lub drogą elektroniczną.

3.Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub długopisem. W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym Zamawiający zastrzega, że mają one być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

4.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

5.Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta na roboty budowlane pn.:

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie”

Nie otwierać przed dniem 14 czerwca 2018r. przed godz. 12:15

Nazwa i adres Zamawiającego

 • 6.Podpisy: Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w dokumentach rejestrowych firmy lub osobę(y), która(e) otrzymała(y) stosowne pełnomocnictwo(a) do podpisania oferty od osób o których mowa wyżej. Podpis winien być opatrzony imienną pieczęcią Wykonawcy lub Pełnomocnika.

7.Forma dokumentów i oświadczeń:

1)dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.

2)Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być napisana w języku polskim. Dokumenty składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8.Tajemnica przedsiębiorstwa:

 • 1)jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).
 • 2)zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

3)Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

9.Zaleca się, aby:

 • 1)ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo,
 • 2)każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i oznaczona kolejnymi numerami,
 • 3)kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),
 • 4)oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).
 • 10.Zmiana/wycofanie oferty:
 • 1)zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,
 • 2)o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,
 • 3)pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 5 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,
 • 4)do pisma o zmianie lub wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.
 • 11.Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

XVI.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 • 1.Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, w sekretariacie, najpóźniej w terminie do dnia 14 czerwca 2018 r. do godz. 12:00. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
 • 2. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 14 czerwca 2018 r. o godz. 12:15 w Sali Narad.

4.Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

7.Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

8.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

1)złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

2)złożenie oferty w innym niż określonym w rozdziale XVIust. 1 SIWZ miejscu,

3)złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w rozdziale XV ust. 5 SIWZ – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

9.Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w rozdziale XVI ust. 1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu wniesienia odwołania.

10.Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

1)kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w ust. 10 niniejszej SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

12.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi Wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

XVII.Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową (cenę brutto), która stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku).

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z prawidłową realizacją całego przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z treści SIWZ, dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, jak i również inne kosztyniezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

5. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu zamówienia, jaki ma zostać wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. Całość prac winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.

6. Zaleca się przed ustaleniem ceny ofertowej do sprawdzenia miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz otoczenia w celu oceny miejscowych uwarunkowań realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ na cenę oferty.

7. Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonych przedmiarów robót. Przedmiary mają charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia, będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy, jednakże w przypadku konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego i w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego poprzez ustalenie jego nowej wartości. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodniez SIWZ, dokumentacją projektową, sztuka budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Wymagane jest od Wykonawców szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

XVIII.Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap –ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w ust.2.

II etap –ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu – ocenie będzie podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.

Wykonawca, który uzyska najwyższą liczę punktów, zostanie wezwany przez Zamawiającego, aby w terminie co najmniej 5 dni dostarczył Zamawiającemu wszystkie dokumenty określone w rozdziale XI ust. 2niniejszej SIWZ.

2.W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

Cena (C)- waga kryterium 60% - maksymalnie 60 pkt.

Gwarancja (G) – waga kryterium 40% - maksymalnie 40 pkt.

3.Liczba punktów przyznana badanej ofercie będzie obliczona wg wzoru:

C oferty = C + G

gdzie:

C oferty – punkty uzyskane przez badana ofertę,

C – punkty uzyskane za kryterium Cena,

G – punkty uzyskane za kryterium Gwarancja.

4. Zasady oceny oferty:

Kryterium nr 1 (C) – oceniana będzie cena brutto oferty.

C min

C = x 60

C n

gdzie:

C – punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego,

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianychofert,

Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę badanej oferty.

Kryterium nr 2 – Gwarancja (G):

Ocena kryterium (G) będzie dokonywana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu trwania gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Punkty badanej ofercie zostaną przyznane według następującego algorytmu:

a) okres gwarancji od 36 miesięcy do 47 miesięcy –0 pkt

b)okres gwarancjiod 48 miesięcy do 59 miesięcy – 20 pkt

c)okres gwarancji 60 miesięcy i dłuższy – 40 pkt

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty z gwarancją i rękojmią krótszą od minimalnej lub bez podania okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający odrzuci ofertę jako niespełniającą postawionegow SIWZ warunku. Podanie w ofercie gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 miesięcy spowoduje przyznanie Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, przy czym do umowy zostanie wpisana gwarancja i rękojmia oferowana.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria 1-2, według wzoru:

Łączna liczba punktów = C+G

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz takich samych okresach gwarancji na wykonane roboty, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp.

7.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8.Zamawiający, przy wyliczeniu punktów, będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

9.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

10.Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. la i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

11.Zamawiający poprawia w ofercie:

a)oczywiste omyłki pisarskie,

b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

d)Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

12. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, tj. jeżeli:

1)jest niezgodna z ustawą,

2)jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

7)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

8)Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;

10)jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

11)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.);

2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3)wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4)wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

14. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIX.Ogłoszenie wyników postępowania

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

3)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4)terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza co najmniej informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.Niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni pisemnie. Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania umieszczona zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

4.O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1)ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

 • 2)złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

XX.Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 • 1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.
 • 2.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania (art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.
 • 3.W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych, musi posiadać pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru.
 • 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych Wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

-sposób ich współdziałania,

-zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich,

-numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji umowy o zamówienie,

-solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

-umowa powinna zawierać wskazanie, kto jest upoważniony do: zaciągania zobowiązań/do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna/oraz przyjmowania płatności od Zamawiającego.

5.Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia.

6.Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia kopii uprawnień kierownika budowy, kierownika robót sanitarnych, kierownika robót elektrycznych o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

7.Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z rozdziałem XXI.

8.Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawomocnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

9.Niedopełnienie obowiązków wynikających z ust. 3-7 uznane zostanie przez Zamawiającego, jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, o której mowa w ust. 10.

10.Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 - 1d ustawy Pzp.

XXI.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem, iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przez zawarciem umowy.

7. Zamawiający zwróci kwotę równą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XXII.Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki zmiany umowy

 • 1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • 2.Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy.
 • 3.Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

XXIII.Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XXIV. Informacje końcowe

1.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

2.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walucie obcych.

6.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztówudziału postępowania.

7.Zamawiający nie przewiduje zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

XXV. Spis załączników do SIWZ

 • 1.Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.
 • 2.Załącznik Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • 3.Załącznik Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
 • 4.Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.
 • 5.Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych.
 • 6.Załącznik nr 6 - wykaz osób.
 • 7.Załącznik nr 7 – projekt umowy.
 • 8.Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi:
 • 1)Projekt budowlany,
 • 2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.
 • 9.Załącznik nr 9 – Przedmiary robót.
 • Załącznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na ogłoszenie w procedurze przetargowej prowadzonej w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie”, przedkładam(y) niniejszą ofertę:

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

2. WYKONAWCA(Y):

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………….

NIP: ………………………………………………………………………………………….

REGON:……………………………………………………………………………….……..

Adres do korespondencji: ………………………………………………………………..….

Osoba do kontaktu: …..............................................................................................................

Telefon/fax: ………………………………………………………………………………….

Adres e-mail: ….......................................................................................................................

3. Po zapoznaniu się z dokumentami przetargowymi ja/my niżej podpisany/i podejmuję/my się wykonania robót budowlanych pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” za wynagrodzenie zryczałtowane, zwane dalej ceną ofertową w wysokości: ...................................................................................................................... złotych brutto. (słownie:........................................................................................…..………………...……).

 • 4. Na wykonane zamówienie udzielę/imy Zamawiającemu ............. miesięcznego okresu gwarancji oraz rękojmi.
 • 5. Ja(my) niżej podpisani oświadczam/my, że:
 • 1) Zapoznałem/liśmy się z warunkami zamówienia, przepisami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (w tym ze wzorem umowy) oraz innych dokumentach stanowiących integralną część SIWZ, dokumentacji projektowej i przyjmuję/emy je bez zastrzeżeń oraz, że uważam/y się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert,
 • 2) W przypadku wyboru mojej/naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję/emy się do zawarcia umowę w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego,
 • 3) Wyceniłem/liśmy całość robót składających się na przedmiot zamówienia,
 • 4) Akceptuję/emy i przyjmuję/emy bez zastrzeżeń warunki wymienione we wzorze umowy.
 • 5) Akceptuję/emy zobowiązania zawarte w SIWZ i innych dokumentach przetargowych.
 • 6) Wykonam/y przedmiot zamówienia w terminie określonym we wzorze umowy.
 • 7) Akceptuję/emy warunki płatności określone we wzorze umowy.
 • 8) Wniosę/esiemy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie brutto na warunkach określonych w SIWZ,
 • 9) Oświadczam/y, że wszystkie informacje podane w załączonych do oferty oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą.
 • 10) Wadium proszę zwrócić na rachunek bankowy numer (wypełnić jeśli wadium wniesiono w pieniądzu):…………………………………………………………………..
 • 11) Wadium proszę odesłać na adres (wypełnić jeśli wadium wniesiono w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej): …..................................................................................
 • 6. Wykonawca/y zamierza/ją zlecić wykonanie, następujących częścizamówienia podwykonawcy/om*
 • ………………………………………………………………………………………………
 • (wpisać adres firmy podwykonawcy)
 • ………………………………………………………………………………………………
 • (wpisać rodzaj/zakres robót budowlanych)
 • 7. Wykonawca informuje, że:

1)Wybór oferty NIE BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego o którym mowa wart. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)*

2)Wybór oferty BĘDZIE prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego (o którym mowa w art. 91 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w odniesieniu do następujących towarów lub usług: ………...………………………………………………………..…..*

nazwa (rodzaj) towaru, którego dostawa lub świadczenie

będzie prowadzić do jego powstania

Wartość towaru lub usług powodująca obowiązek podatkowy u Zamawiającego wynosi:

…………………………………………….………………..……..……………. zł netto*

 • 8. Całość oferty składamy na .................. kolejno ponumerowanych stronach.
 • Załącznikami do niniejszej ofertysą:

………………………………..

………………………………..

………………………………..

……………………., dnia ……………….........................................................................

(podpis/y i pieczątka/i osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

* niewłaściwe przekreślić

Załącznik nr 2 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie”

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

2. WYKONAWCA(Y):

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

(Pełna nazwa/firma)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie zamówieniapn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” oświadczam(my), co następuje:

1) Oświadczam/y, że spełniam/y warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu.

……………………., dnia ………………….............................................................................

(podpis/y i pieczątka/i osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

2) Oświadczam/y, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłoszeniu o zamówieniu, polegam/y na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

.......................................................................................................................................................

(należy wskazać podmiot)

w następującym zakresie: ……….......…………………………………………………………..

(należy określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

……………………., dnia ………………….............................................................................

(podpis/y i pieczątka/i osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

3) Oświadczam/y, że wszystkie informacje podanewyżej są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………., dnia ………………….............................................................................

(podpis/y i pieczątka/i osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

* niewłaściwe przekreślić

Załącznik nr 3 do SIWZ

Oświadczenie Wykonawcy(ów)

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie”

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

2. WYKONAWCA(Y):

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

(Pełna nazwa/firma)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie zamówieniapn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” oświadczam/my, co następuje:

1)Oświadczam/my*, że nie występują wobec mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)*.

2)Oświadczam/my*, że nie występują wobec mnie/nas podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018)*.

……………………., dnia ………………..........................................................................

(podpis/y i pieczątka/) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

3)Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….……..............……………………………………………………………………………….….

……………………., dnia ………………..........................................................................

(podpis/y i pieczątka/) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

4) Oświadczam/my, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: ……………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/ PESEL/, KRS/CE i DG)

nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………., dnia ………………..........................................................................

(podpis/y i pieczątka/) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

5) Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

……………………., dnia ………………..........................................................................

(podpis/y i pieczątka/) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

6) Oświadczam/my, że wszystkie informacje podane wyżejsą aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

……………………., dnia ………………..........................................................................

(podpis/y i pieczątka/) osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

* niewłaściwe przekreślić

Załącznik nr 4 do SIWZ

Uwaga !!! - Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego) w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Oświadczenie Wykonawcy(ów)

składane na podstawieart. 24 ust. 11 w związku z art. 24 ust. 1 pkt 23 i art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

„Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie”

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

2. WYKONAWCA(Y):

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

(Pełna nazwa/firma)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie zamówienia pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” oświadczam/my, że:

1. Nie należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)*.

2. Należę/ymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229 z późn. zm.)* i zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp, składamlistę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Lp.

Podmioty należące do grupy kapitałowej

1.


2.


3.


Uwaga!

grupa kapitałowa w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2017 r., poz. 229 z późn. zm.) tj. wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę , w tym również tego przedsiębiorcę.

……………………., dnia ………………..........................................................................

(podpis/y i pieczątka./i osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

* niewłaściwe przekreślić

Załącznik Nr 5 do SIWZ

Uwaga! Oświadczenie składane na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w SIWZ

Wykaz robót budowlanych

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

2. WYKONAWCA(Y):

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

(Pełna nazwa/firma)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie zamówienia pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” oświadczam/my, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ wykazuję/emy następujące roboty:

Lp.

Przedmiot

Data odbioru końcowego

Podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane

Doświadczenie własne/ podmiotu trzeciego

Wartość zamówienia brutto w PLN

1.


2.


Załączniki:

1.Dowody, czy roboty budowlane zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

……………………., dnia ………………..........................................................................

(podpis/y i pieczątka/i osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

* w przypadku doświadczenia własnego skreślić

Załącznik nr 6 do SIWZ

Wykaz osób

na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ

1. ZAMAWIAJACY:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

2. WYKONAWCA(Y):

Lp.

Nazwa(y) Wykonawcy(ów)

(Pełna nazwa/firma)

Adres(y) Wykonawcy(ów)
i.

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie zamówieniapn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” oświadczam/my, że w celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w SIWZ wykazuję/emy następujące osoby:

Lp.

Imię i nazwisko

Zakres wykonywanych czynności

Kwalifikacje zawodowe niezbędnedo wykonania zamówienia (rodzaj uprawnień z podaniem nr i daty ich wydania)

Doświadczenie*

Informacja
o podstawie do dysponowaniaosobami**

1.


Kierownik budowy
2.


Kierownik robót sanitarnych
3.


Kierownik robót elektrycznych
4)Oświadczam/y, że osoby, wskazane w wykazie osób posiadają wymagane uprawnienia określone w SIWZ.

5)Oświadczam/y, że zapewnię/my odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie.

……………………., dnia ………………..........................................................................

(podpis/y i pieczątka/i osoby upoważnionej do podpisania niniejszej ofertylub upoważnionegoprzedstawiciela)

 • *Należy podać ilość lat ma stanowisku kierownika budowy/robót

** Należy podać podstawę do dysponowania osobami wskazanymi w wykazie, np. umowa o pracę, umowa zlecenie, itp. Ponadto jeżeli Wykonawca będzie polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków, zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia. W tym celu musi w szczególności przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia z zastrzeżeniem warunku, o którym mowa w rozdziale IX ust. 4 SIWZ.

Załącznik nr 7 do SIWZ

Wzór umowy

zawarta w dniu ..........................., w Dłutowie pomiędzy:

Gminą Dłutów, z siedzibą w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, zwaną dalej w tekście umowy „Zamawiającym”, reprezentowaną przez:

Grażynę Maślanka-Olczyk – Wójta Gminy Dłutów,

przy kontrasygnacie Katarzyny Olkusz - Skarbnika Gminy Dłutów

a

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

zwaną/ym dalej w tekście umowy „Wykonawcą”,

w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zawarto umowę o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych dla realizacji zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

2. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z warunkami określonymi w postanowieniach niniejszej umowy oraz zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, pozwoleniem na budowę oraz złożoną w postępowaniu przetargowym ofertą.

3. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami prawa i normami, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją robót.

4. Ogólny zakres robót obejmuje:

 • 1)docieplenie części stropodachu,
 • 2)wykonanie otworów w ścianach zewnętrznych,
 • 3)montaż pompy ciepła na powietrze zewnętrzne,
 • 4)przebudowa części instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,
 • 5)remont części instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej,
 • 6)remont części instalacji c.o.,
 • 7)remont kotłowni,
 • 8)remont instalacji oświetlenia wewnętrznego.

5. Szczegółowy zakres robót, stanowiących przedmiot umowy określają:

1) projekt budowlany,

2)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3) przedmiary robót.

6. Ponadto zakres przedmiotu zamówienia obejmuje niżej wymienione czynności i roboty:

1)wykonanie wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszącychi zabezpieczających, koniecznych do wykonania przedmiotu zamówieniaa wynikających z umownego zakresu zamówienia,

2)przygotowanie placu i zaplecza budowy wraz z wykonaniem koniecznych mediów instalacyjnych wraz z poniesieniem kosztów montażu i bieżącego zużycia, wykonanie dojazdów do placu budowy i jego zaplecza,

3)zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia na czas budowy,

4)ubezpieczenie budowy, robót i mienia na placu budowy,

5)poniesienie odszkodowań za ewentualnie wyrządzone szkody,

6)wykonanie wszelkich zaleceń wynikających z dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowę,

7)zabezpieczenie placu budowy, jego oznakowanie ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa dzieci, pracowników oświaty oraz pozostałych pracowników,

8)koszty wszelkich badań i sprawdzeń,

9)złożenie zawiadomienia o zakończeniu robót do właściwego organu, tj. do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.

7. Zakres robót obejmuje również wykonanie wszelkich prac związanych z wymogami BHP,

organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń, zgodnie z dostarczonym przez Wykonawcę planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową.

8. Wykonawca oświadcza, iż:

1) prowadzi działalność w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy oraz posiada doświadczenie, niezbędną wiedzę techniczną do realizacji przedmiotowych robót a także wykazuje płynność finansową, umożliwiającą mu w szczególności terminowe wykonanie zobowiązań finansowych, a także posiada kapitał obrotowy oraz potencjał niezbędny do wykonania robót i w związku z tym zawiera z Zamawiającym niniejszą umowę;

2) przed podpisaniem umowy zapoznał się z terenem robót, warunkami lokalnymi, warunkami pracy na budowie, warunkami i zakresem realizacji zamówienia, warunkami realizacji prac, przyjmuje zamówienie do wykonania bez zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać je zgodnie z umową, Prawem Budowlanym, normami, w sposób gwarantujący poprawne funkcjonowanie przedmiotu umowy oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska oraz innymi powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi wykonywania prac, za umówione wynagrodzenie ryczałtowe,

3)zapoznał się z wszelką dokumentacją dotyczącą umowy i załączników i w jego ocenie dokumentacja jest wystarczająca do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie ewentualne braki opracowań Wykonawca zgłosił przed podpisaniem umowy i jeżeli w trakcie realizacji wyniknie konieczność wykonania opracowań projektowych, których Wykonawca nie zgłosił przed podpisaniem umowy, wówczas Wykonawca wykona je własnym staraniem i na własny koszt. Wykonane przez Wykonawcę opracowania Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym przed rozpoczęciem robót na ich podstawie. W przypadku wystąpienia wykonania robót wynikających z w/w opracowań projektowych, Wykonawca zrealizuje je na swój koszt.

9. Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub w przedmiarach robót występują nazwy firmowe urządzeń/materiałów/wyrobów lub nazwy producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń/materiałów/wyrobów i rozwiązań równoważnych do opisanych o parametrach nie gorszych niż wskazane.

Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót urządzenia/materiały/wyroby powinny spełniać parametry określone w dokumentacji projektowej i nie powinny być gorsze od jej założeń.

Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał/wyrób/urządzenie jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty przed ich zastosowaniem. Dostarczone dokumenty muszą zawierać opis parametrów technicznych, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dane materiały/urządzenia/wyroby do użytkowania oraz opisy pozwalające stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne w rozumieniu art. 30 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

§ 2.

Terminy

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych – nie później niż 7 dni po protokolarnym przekazaniu placu budowy.

2. Termin zakończenia robót budowlanych – do dnia28 września 2018 roku.

3. Strony uznają wykonanie przedmiotu umowy w terminie, o którym mowa w ust. 2, jeśli w tym terminie Wykonawca zakończy prace oraz złoży Zamawiającemu pisemne zawiadomienie o gotowości do odbioru wraz z dokumentami, o których mowa w § 7 ust. 2.

4. W przypadku zagrożenia zachowania terminu realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się prowadzić prace w systemie zmianowym lub innym, zapewniającym dotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.

Osoby do kontaktów

1. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie: .......................................

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: .........................................................

3. Kierownikiem robót sanitarnych z ramienia Wykonawcy będzie: ..........................................

4. Kierownikiem robót elektrycznych z ramienia Wykonawcy będzie: ......................................

5. Powołanie i zmiany osób wyznaczonych do sprawowania funkcji określonych w ust. 1, 2, 3, 4 - nie wymagają pisemnego aneksu pod warunkiem pisemnego powiadomienia Strony umowy.

§ 4.

ObowiązkiZamawiającego

1. Zamawiający jest zobowiązany do realizacji umowy w terminach i na zasadach określonych w umowie.

2. Zamawiający jest także zobowiązany do:

1)ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

2)protokolarnego przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy. Po protokolarnym przejęciu od Zamawiającego terenu budowy, Wykonawca ponosi aż do chwili wykonania przedmiotu umowy, pełną odpowiedzialność za przekazany teren budowy,

3)przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy,

4)wyznaczenia terminu odbioru końcowego robót, który powinien rozpocząć się w terminie nie przekraczającym 5 dni roboczych od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru;

5)terminowego przystąpienia do odbioru robót budowlanych,

6)terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający jest zobowiązany w terminach określonych niniejszą umową przystąpienia do:

1)odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu,

2)odbioru końcowego całości robót,

3)odbioru gwarancyjnego,

4)odbioru pogwarancyjnego.

4. Odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających dokonuje w imieniu Zamawiającego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

§ 5.

ObowiązkiWykonawcy

1. Wykonawca zobowiązuje się:

1)do przedłożenia w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy harmonogramu terminowo-rzeczowo-finasnowego wykonania przedmiotu umowy do akceptacji przez Zamawiającego. Szczegółowa forma harmonogramu zostanie uzgodniona pomiędzy Wykonawcąa Zamawiającym. Harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy będzie złożony przez Wykonawcę w wersji papierowej, w sposób czytelny z uwzględnieniem kolejności, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące przedmiot umowy, daty rozpoczęcia robót, czasu na ich wykonanie orazdaty zakończenia tych robót;

2)do terminowej realizacji robót zgodnie z akceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem tereminowo-rzeczowo-finansowym, o którym mowa w pkt 1;

3)do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją projektową, SIWZ, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, ofertą Wykonawcy, a także zaleceniami nadzoru inwestorskiego, sztuką budowlaną, normami oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

4)do protokolarnego przejęcia terenu budowy oraz przyjęcia dziennika budowy od Zamawiającego;

5)do opracowania planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ) i przekazanie oświadczeń o przyjęciu obowiązków kierownika budowy;

6)do zapewnienia wykonania i kierowania robotami przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

7)do zapewnienia kompetentnego kierownictwa, pracowników oraz specjalistycznego sprzętu w zakresie zapewniającym prawidłowego pod względem jakościowym i terminowym wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami techniczno – budowlanymi, normami oraz zasadami i przepisami BHP i przeciwpożarowymi, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i należytą starannością;

8)do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiącychjego własność;

9)materiały i urządzenia, o których mowa w pkt 8, powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10Prawo budowlane,a także wymogom dokumentacji projektowej;

10)na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru okazać w stosunku do wskazanych materiałów dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną, informację o wyrobie;

11)do wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących, zabezpieczającychkoniecznych do wykonania zadania a wynikających z umownego zakresu zamówienia;

12)do urządzenia terenu budowy dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy;

13)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – donaprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

14)do demontażu, napraw, montażuoraz likwidacjiinnych uszkodzeń obiektówistniejących i elementów zagospodarowania terenu;

15) do wykonania zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia terenu;

16)do tymczasowego doprowadzenia wody, energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztów zużycia wody, energii elektrycznej i za ewentualnie odprowadzone ścieki w okresie realizacji robót;

17)do odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18)do zapewnienia dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higienypracy;

19)do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie powodujący kolizji;

20)do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego, którzy wykonują czynności kontrolne określone ustawą Prawo Budowlane oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą oraz pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom Zamawiającego wstępu na teren budowy;

21)do uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego;

22)do zagospodarowania i utylizacji odpadów powstałych w wyniku prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami;

23)do bieżącego usuwania zanieczyszczeń powstałych w trakcie wykonywania prac budowlanych;

24)do poniesienia odpowiedzialności za szkody wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim podczas prowadzonych prac lub na ich skutek;

25)do informowania pisemnie Zamawiającego, po uzyskaniu wcześniejszej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego:

a)o konieczności wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający zakres robót oraz ich wartość. Protokół konieczności winien być sporządzony przy współudziale przedstawicielaZamawiającego. Do realizacji prac zamiennych lub zamiany materiałów Wykonawca może przystąpić po zatwierdzeniu przez Zamawiającego protokołu konieczności, gdy ich zakres nie będzie wymagał istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej. Gdy zakres prac zamiennych wymagał będzie dokonania istotnej zmiany w treści zawartej umowy podstawowej, Wykonawca może przystąpić do realizacji prac zamiennych po zawarciu stosownego aneksu do umowy;

b)o zagrożeniach, które mogą mieć ujemny wpływ na tok realizacji inwestycji, jakość robót, opóźnienie planowanej daty zakończenia robót oraz do przedstawienia Zamawiającemu propozycji przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom.

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru o wykonaniu robót zanikającychi ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać rozbiórkę, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.

3. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania Inspektorowi Nadzoru informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonania.

4. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniemrobót objętych przedmiotem zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

5. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, o których mowa w ust. 4.

6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca składa Zamawiającemu oświadczenie na druku zgodnym z treścią załącznika nr 2 do umowy, że osoby realizujące zamówienie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy Kodeks Pracy.

7. W przypadku prowadzenia robót budowlanych w trakcie sezonu grzewczego Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia dogrzania budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Sali Sportowo-Widowiskowej np. z pomocą nagrzewnic.

8. Wykonawca lub podwykonawca w odniesieniu do pracowników, o których mowa w ust. 4 zobowiązany jest na żądanie Inspektora nadzoru lub przedstawiciela Zamawiającego przedstawić oświadczenia i/lub dokumenty w zakresie potwierdzenia spełnianiawymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę tj. w szczególności kopię umów o pracę lub zgłoszeń ZUS-owskich w terminie nie dłuższym niż 3 dni od wezwania do ich przedłożenia.

§ 6.

Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą wynosi:

brutto ………………..….….. zł (słownie: ……………..………..……………………. zł.) w tym należny podatek VAT ……….% w kwocie ……………………………………… zł.

2.Określona w ust. 1 kwota wynagrodzenia ryczałtowego stanowi wynagrodzenie za całość zamówienia izawiera wszelkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu umowy.

3.Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy obejmuje każdą pracę konieczną do terminowego i kompletnego wykonania przedmiotu umowy.

4.Wykonawca nie może żądać podwyższenia należnego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy, chociażby w chwili zawarcia umowy nie mógł przewidzieć kosztów prac, albo koszty okazały się większe niż przewidywał.

5. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej.

6. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez strony umowy, stwierdzający niewadliwe wykonanie przedmiotu umowy.

7. Faktura za wykonanie przedmiotu umowy wystawiona będzie na: Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, NIP: 731-191-43-26.

8. Należność Wykonawcy wynikająca z faktury końcowej płatna będzie przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcynr ……………….. , w terminie 30 dni licząc od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury, przy czym w przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę wszystkich wymaganych dokumentów, októrych mowa w ust. 11, termin zapłaty faktury biegnie od daty doręczenia dokumentów wymaganych w ust. 11, z zastrzeżeniem ust. 12.

9. Wraz z fakturą końcową Wykonawca przedłoży oświadczenie dostawców mediów, o których mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 o zapłacie należności z tego tytułu.

10. W przypadku powierzenia przez Wykonawcę realizacji robót podwykonawcom, Wykonawca jest zobowiązany do dokonania we własnym zakresie zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.

11. Dla potwierdzenia dokonanej zapłaty, o której mowa w ust. 10 wraz z fakturą końcową Wykonawca dołączy pisemne oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców potwierdzające, że płatności na ich rzecz zostały dokonane wraz z zestawieniem wystawionych przez nich faktur oraz oświadczeniem Wykonawcy o dokonaniu wszystkich płatności na rzecz podwykonawców oraz podwykonawców na rzecz dalszych podwykonawców, z zastrzeżeniem ust. 12 i 13.

12. Wykonawca może zwolnić się z obowiązku przedłożenia wraz z fakturą końcową oświadczenia podwykonawców oraz dalszych podwykonawców o dokonanych płatnościach poprzez przedłożenie kopii faktur podwykonawców oraz dalszych podwykonawców wraz z potwierdzeniami ich zapłaty oraz oświadczeniem o dokonaniu wszystkich tych płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców.

13. Zamawiający, po odbiorze końcowym robót będących przedmiotem niniejszej umowy, może dokonać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane lub na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

14. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 13, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją niniejszej umowy.

15. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

16. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązanyumożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag w terminie 7 dni od daty doręczenia informacji dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 13.

17. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

18. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 13, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 7.

Odbiory

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowyi potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora nadzoru, Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru.

2. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

1)dziennik budowy,

2)oświadczenie Kierownika budowy o zakończeniu budowy i gotowości odbioru robót,

3)protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodności na wbudowane materiały i zamontowane urządzenia,

4)dokumentację powykonawczą obiektów wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi i uzasadnionymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru,

5)kosztorys powykonawczy,

6)protokoły badań, prób i sprawdzeń,

7)oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektembudowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

8)oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku placu budowy i terenów przyległych do placu budowy,

9)zawiadomienie o zakończeniu robót złożone w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.

3.Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w ust. 2.

4. Odbiór końcowy będzie przeprowadzony komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tymprzy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionego/ych przedstawiciela/i Wykonawcy.

5. Z przeprowadzonego odbioru przedmiotu umowy sporządzony zostanie protokół końcowego odbioru robót.

6.Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia,

2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

a)jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może ustalić odpowiednie obniżenie wynagrodzenia,

b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiającymoże odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

§ 8.

Podwykonawcy

1. Zgodnie z oświadczeniem zawartym w ofercie Wykonawca zamówienie wykona sam, za wyjątkiem robót w zakresie……………………………………………, które zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy(ów) w tym, na którego(ych) zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczyć będzie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane objęte niniejszą umową, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszego zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiający w ciągu 10 dni od dnia otrzymania projektu umowy, o której mowa w ust. 3 zgłosi pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku, gdy:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2 ust. 2;

3) umowa zawiera zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy od odbioru robót przez Zamawiającego lub od zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego;

4) umowa nie zawiera uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami, w szczególności zapisów warunkujących podpisanie tych umów od:

a) akceptacji przez Zamawiającego projektów umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiającemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane wraz z jej projektem,

c)dostarczenia Zamawiającemu poświadczonych przez przedkładającego za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d)obowiązku przekazywania Zamawiającemu poświadczonych przez przedkładającego za zgodność z oryginałem kopii umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.

e) brak jest zastrzeżenia, że Zamawiający ponosi odpowiedzialność względem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wykonane roboty do wysokości cen

ofertowych Wykonawcy;

f) umowa nie zawiera cen (również jednostkowych) z dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotów innych niż Zamawiający.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po pisemnej akceptacji projektu przez Zamawiającego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy netto wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, jako niepodlegające niniejszemu obowiązkowi.

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż określony w ust. 4 pkt 1, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania informacji, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

9. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców, dalszych podwykonawców jak za swoje własne.

10. Przepisy ust. 3 – 8 stosuje się odpowiednio do zmian umów o podwykonawstwo.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia

1. Odpowiedzialność wykonawcy z tytułu gwarancji rozpoczyna się od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót i obejmuje wszystkie wykonane roboty oraz wszystkie wbudowane materiały i urządzenia będące przedmiotem niniejszej umowy.

2.Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji.

3.Termin gwarancji i rękojmi wynosi……. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

4.W okresie trwania gwarancji Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnegousuwania wad i usterek na każde wezwanie Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od momentu doręczenia takiego wezwania.

5.Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad lub usterek oraz żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót. Na okoliczność usunięcia wad lub usterek sporządza się protokół odbioru.

6.Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usunięcia wad i usterek będą pokrywane z kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

7.Przed upływem okresu gwarancji przeprowadzony zostanie przegląd wykonanego przedmiotu umowy przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. Nieobecność przedstawiciela Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeprowadzonego przeglądu wraz z wezwaniem do usunięcia stwierdzonych wad i usterek gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie.

8.Odbiór pogwarancyjny potwierdzany jest protokołem odbioru usunięcia wad i usterek, sporządzanym po usunięciu wszystkich wad i usterek ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji.

9.Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji za wady także po upływie terminów gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływami tych terminów.

§ 10.

Kary umowne

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania będą kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Kary te będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach i wysokościach:

1)za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia tj. przekroczenie terminu, o którym mowa § 2 ust. 2– w wysokości 0,2%wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia;

2)za zwłokę w rozpoczęciu robót budowlanych - w wysokości 0,2%wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki;

3)za opóźnieniew usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji - w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc oddnia następnego, w którym upływa termin wyznaczony przez Zamawiającego do usunięcia wad,

4)za wykonanie prac zamiennych lub zamianę materiałów bez zgody Zamawiającego – 1000 zł za każdy taki przypadek,

5)za wykonanie przedmiotu umowy w sposób odmienny niż wskazany w dokumentacji projektowej bez zgody Zamawiającego – 2000 zł za każdy taki przypadek.

6)za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 20%wynagrodzenia umownego brutto,

7)za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto,

8)w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień opóźnienia,

9)w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownegobrutto, za każdy dzieńod daty jej popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji,

10)w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień od daty jej popisania przez strony do dnia przedłożenia umowy Zamawiającemu,

11)w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień zwłoki od daty wskazanej w informacji, o której mowa w § 8 ust. 8,

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z należności za wykonanie przedmiotu umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających wysokość kar umownych.

4. Wszelkie uchybienia mogące mieć wpływ na przyznane Zamawiającemu dofinansowania zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, powstałe z przyczyn leżących po stronieWykonawcy, obciążać będą Wykonawcę do wysokości poniesionej przez Zamawiającego szkody.

§ 11.

Zabezpieczenie wykonania umowy

1.W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, przed jej podpisaniem, Wykonawca wniósł w formie ………………………………………….…………. zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, tj.: ………….……. zł (słownie: ……………………….…………….).

2.Strony uzgadniają, iż Zamawiający zwróci 70% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Pozostałe 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki na wykonane roboty i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi określonego w § 9 ust. 3.

3.Zamówienie będące przedmiotem niniejszej umowy zostanie uznane za należycie wykonane po podpisaniu protokołu odbioru na okoliczność usunięciu wszystkich wad wskazanych w protokole odbioru końcowego.

 • 4.W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym, za wszelkie szkody, wydatki, koszty postępowań oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nienależytego wykonania umowyprzez Wykonawcę lub jego podwykonawcę.

§ 12.

Odstąpienie od umowy

1. Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca powinien natychmiast wstrzymać i zabezpieczyć nie zakończone roboty oraz plac budowy.

2. Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

1)Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przerwał roboty z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i nie wznowił ich pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego przez okres dłuższy niż 14 dni;

2)w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

3)Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową i dokumentacją projektową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne.

3. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od

Zamawiającego, gdy Zamawiający nie przystąpił do odbioru końcowego.

4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

5. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

1) w terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy niezwłocznie przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, która była powodem odstąpienia od umowy;

 • 3)w przypadku, gdy Wykonawca nie zrealizuje zobowiązania wskazanego w pkt 2 w terminie 5 dni od dnia przerwania robót, Zamawiający jest uprawniony do zlecenia ich zabezpieczenia osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

4) Wykonawca niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od umowy usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest do przystąpienia do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za prawidłowo wykonane roboty oraz protokolarnego przejęcia placu budowy.

7. W razie odstąpienia od umowy w okolicznościach opisanych w ust. 2 umowy Zamawiający ma prawo do przeprowadzenia inwentaryzacji wykonanych robót bez udziału Wykonawcy jeżeli w wyznaczonym terminie Wykonawca nie przystąpił do czynności zinwentaryzowania wykonanych robót. Przeprowadzona inwentaryzacja jest podstawą do rozliczenia wykonanych robót, a zapłata wynagrodzenia za wykonane roboty następuje po zmniejszeniu wynagrodzenia o należne Zamawiającemu kary umowne.

§ 13.

Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem

nieważności i będą dopuszczone w granicach unormowania przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach:

1) w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy gdy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia,

2) w innych uzasadnionych przypadkach, gdy zajdzie konieczność wprowadzenia zmian wynikających z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

3) w przypadku, gdy zmiany postanowień zawartej umowy będą korzystne dla Zamawiającego, a zdarzenie stanowiące podstawę zmian wyniknęły w trakcie realizacji zamówienia

4) ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego i w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego poprzezustalenie jegonowej wartości.

2. Zmiany w umowie określone w ust. 2 będą możliwe w następujących sytuacjach:

1) jeżeli będą następstwem okoliczności zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takich jak wystąpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchów, niewypałów, wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urządzeniami infrastruktury lub wynikające z konieczności spełnienia wymagań ochrony środowiska np. wycinka drzew,

2) jeżeli będą następstwem konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub STWiORB, w tym w szczególności zmian uzasadnionych koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, wprowadzenia rozwiązań zamiennych stosunku do przewidzianych w projekcie,

3) jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej:

a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień,

w tym przypadku termin zostanie przedłużony o liczbę dni, o którą zostały wydłużone w stosunku do terminu przewidzianego w kpa lub we właściwych przepisach dla powyższych procedur;

4) jeżeli będą następstwem okoliczności niezależnych zarówno od Zamawiającego, jak i od Wykonawcy, m.in. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania terenu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe lub zamienne, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego;

5) konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wtedy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego i w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego poprzezustalenie jego nowej wartości.

3. W sytuacjach wskazanych w ust. 2 wnioskodawca wprowadzenia zmian zobowiązany jest do uzasadnienia konieczności wprowadzenia zmian.

4. Zmiany umowy w stosunku do treści oferty są dopuszczalne również w sytuacji, gdy zmiany nie są istotne.

5. Wprowadzenie zmian do umowy może nastąpić na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego.

§ 14.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanieprzepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz inne właściwe ze względu na przedmiot umowy obowiązujące przepisy prawa.

2. Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

3. Wszelkie spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.

4. Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

5. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,z czegodwa egzemplarze dla Zamawiającego ijeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA

Załączniki:

1.Oferta Wykonawcy

2.Wzór oświadczenia

3.SIWZ

4.Projekt budowlany

5.Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWiORB)

Załącznik nr 2

do umowy nr ………..

z dnia ………………..

Wzór oświadczenia

Oświadczam/my, że zgodnie z poniższym wykazem osób przy realizacji zamówienia pn. „Kompleksowa termomodernizacja energetyczna kompleksu budynków użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa, Gimnazjum i Sala Sportowo-Widowiskowa w Dłutowie” czynności objęte określone w art. 22 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy(Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.) będę realizowane przez zatrudnionych na podstawie umowy o pracę pracowników:

Lp.

Stanowisko

Data zatrudnienia

Rodzaj umowy

……………………., dnia ……………… ..........................................................................

(podpis Wykonawcy)

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie