Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 marca 2019 14:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Wojewody Łódzkiego

Na podstawie art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz art. 49 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadamia się strony postępowania, że 01.03.2019 r. wydana została decyzja Wojewody Łódzkiego Nr 43/19, udzielająca Zarządowi Województwa Łódzkiego reprezentowanemu przez Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S8 - Bełchatów, odcinek węzeł Pabianice Płd. na S8 Dłutów od km 6+100 do km 14+100. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Od decyzji przysługuje stronom odwołanie do Ministra Inwestycji i Rozwoju za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia. Z treścią przedmiotowej decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury i Rolnictwa Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Piotrkowska 104 (budynek E, IV p., pok. 415, tel. 42 664 12 61 – po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Jednocześnie zawiadamia się, że publiczne ogłoszenie obwieszczenia nastąpiło w dniu 07.03.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

Marek Jacek Michalak
Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa

/dokument podpisano elektronicznie/

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie