Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 lutego 2019 08:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie

RO.2110.01.2019

Dłutów, dnia 20 luty 2019 r.

Wójt Gminy Dłutów

ogłasza nabór na stanowisko

Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie


Miejsce pracy:

Zakład Usług Komunalnych

ul. Główna 11, 95-081 Dłutów


1.Określenie stanowiska urzędniczego:

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych, pełny wymiar czasu pracy.

2.Wymagania niezbędne w stosunku do kandydatów:

1)wykształcenie wyższe techniczne,

2)co najmniej 3 letnie doświadczenie zawodowe na kierowniczym stanowisku związanym z gospodarką wodno - kanalizacyjną lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na stanowisku kierownika Zakładu Usług Komunalnych,

3)obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 i poz. 1669),

4)stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

5)pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

6)niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

7)nieposzlakowana opinia,

8)prawo jazdy kat.B.

3. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1)dobra znajomość przepisów prawa z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, o gospodarce komunalnej, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prawo zamówień publicznych i prawo ochrony środowiska,

2)znajomość zasad planowania i realizacji inwestycji,

3)posiadanie cech osobowości i umiejętności, takich jak: samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność dobrej organizacji pracy i zarządzania zespołem ludzi, terminowość, kreatywność,

4) dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - znajomość języka polskiego potwierdzona właściwym dokumentem.

4. Wymagane dokumenty:

1)list motywacyjny;

2)życiorys (CV) z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej;

3)kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

4)kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem);

5)oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa zgodnego z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych;

6)podpisane oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7)podpisane oświadczenie kandydata, iż nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

8)oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym mu pracę na stanowisku kierownika Zakładu Usług Komunalnych;

9)inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach wg uznania kandydata.

10.podpisana informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych ,stanowiąca załącznik do ogłoszenia o naborze.

11) Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Urząd Gminy Dłutów Pana/Pani danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem dla celów przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji oraz, że został Pan/Pani poinformowana/-y, że niniejsza zgoda może zostać wycofana w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres mailowy: ioda@interia.eu, wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Przed zawarciem umowy na okres do 6 m-cy kandydat zobowiązany jest do dostarczenia: zaświadczenia lekarskiego (badanie lekarskie wstępne), oryginałów wymaganych dokumentów, uprzednio złożonych w kopiach, oraz aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie" z Krajowego Rejestru Karnego.

5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje m.in.:

1) kierowanie działalnością oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania Zakładu,

2)wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do zatrudnionych w Zakładzie pracowników,

3)działanie zgodnie z prawem, statutem jednostki, pełnomocnictwami i upoważnieniami udzielonymi przez Wójta, podejmowanie decyzji i ponoszenie za nie odpowiedzialności,

4)prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej, zgodnie z przepisami prawa,

5)gospodarowanie mieniem Gminy przekazanym do Zakładu,

6)realizacja zadań gminy wynikających z zakresu gospodarki wodnej oraz gospodarki ściekami,

7)utrzymanie w stałej sprawności eksploatacyjnej ujęć wody, sieci wodociągowej, oczyszczalni ścieków, sieci kanalizacyjnej,

8)opracowanie kalkulacji cen wody i stawek za odprowadzane ścieki,

9)opracowywanie wieloletnich planów rozbudowy, budowy nowych i modernizacji urządzeń wodnych i kanalizacyjnych,

10) prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,

11) opracowywanie corocznych informacji w zakresie korzystania ze środowiska,

12) naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,

13) składanie comiesięcznych wniosków do PFRON w sprawie dofinansowania wynagrodzenia niepełnosprawnego pracownika,

14) opracowywanie sprawozdań dotyczących gospodarki odpadami z oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,

15) opracowywanie harmonogramów badań wody i ścieków oraz składanie sprawozdań z wyników badań do właściwych instytucji,

16) sporządzanie i podpisywanie umów z prywatnymi inwestorami dotyczących budowy sieci wodno-kanalizacyjnych w ramach udzielonych upoważnień,

17) przygotowywanie dokumentów i pozwoleń do opracowywania operatów wodno-prawnych,

18) uzgadnianie dokumentacji z zarządcami dróg dotyczącej usuwania awarii infrastruktury wodno-kanalizacyjnej,

19) nadzór nad terminowym ściąganie należności od odbiorców,
20) ponadto do zadań stanowiska należy:

-dbałość o zachowanie tajemnicy służbowej i ochronę danych osobowych,

-przestrzeganie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej,

-realizacja zadań z kontroli zarządczej.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)Podstawa zatrudnienia - umowa o pracę, pierwsza umowa zawierana na czas określony maksymalnie do 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę.

2)Praca w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie ,

3)Praca w pełnym wymiarze, pełen etat, administracyjno-biurową, a także w terenie,

4)Praca wymaga współpracy z Urzędem Gminy w Dłutowie, a także innymi urzędami i instytucjami.

7.Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

1) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest wyższy niż 6 %.

8.Termin składania dokumentów:

do dnia 7 marca 2019 roku do godz. 10:00

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

9. Miejsce składania dokumentów:

Urząd Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 - Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie",

10. Urząd Gminy w Dłutowie odpowie na wybrane oferty.

11. Informacje dodatkowe o naborze:

1) Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w
zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem urzędniczym określonym w
ogłoszeniu o naborze;

2) Wyłonieni kandydaci zostają zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru jakim jest rozmowa kwalifikacyjna;

3) Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną w trybie indywidualnym zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną ze wskazaniem miejsca rozmowy, daty i godziny;

4) Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata;

5) Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Dłutów przez okres 3-ch miesięcy;


6) Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w ciągu 3 -ch miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, możliwe jest zatrudnienie na tym samym stanowisku kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole przeprowadzonego naboru.

7) Dokumenty kandydatów nie zakwalifikowanych do dalszego etapu procesu naboru można odebrać w Sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów ul. Pabianicka 25 w ciągu 30 dni od zakończenia procesu naboru, po tym czasie w terminie 7 dni nieodebrane dokumenty zostaną zniszczone. Likwidacji dokumentów dokonuje się w siedzibie Urzędu Gminy Dłutów sporządzając protokół zniszczenia.

Wójt Gminy Dłutów

/-/ mgr inż. Grażyna Maślanka - OlczykDłutów, dnia 20 luty 2019 r.


Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informuję, że:

1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dłutów z siedzibą

95-081 Dłutów ul.Pabianicka 25

2.Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: ioda@interia.eu

3.Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze, na które zgłosiła/zgłosił Pani/Pan swoją ofertę i jego dokumentacji,

2)przeniesienia danych do archiwum i wypełniania obowiązków archiwizacyjnych,

3)prowadzonych audytów, kontroli lub postępowań wyjaśniających - o ile cele te będą powiązane z celami, o których mowa w pkt 1) i 2),

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są: art. 221 Kodeksu pracy, art. 7 ustawy o pracownikach samorządowych, art. 43 ustawy o samorządzie województwa w związku z przepisami:

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a w przypadku doprecyzowania w aktach wykonawczych wydanych na podstawie ww. ustaw obowiązków pracodawcy - również w związku z przepisami tych aktów.

Pracodawca nie żąda podania innych danych niż wynikające z ww. przepisów, gdyby jednak kandydat podał dobrowolnie takie dane, podstawą ich przetwarzania będzie zgoda kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych przeprowadzenia otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze i jego dokumentacji.

4.Kategoriami odbiorców Pani/Pana danych osobowych są:

organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa (np. organy kontroli)

dostawcy systemów informatycznych i usług IT,

operatorzy pocztowi i kurierscy dostarczający korespondencję od pracodawcy,

wnioskujący o udzielenie informacji publicznej lub o udzielenie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania wyłącznie w zakresie i przedmiocie w jakim obowiązek udzielenia takiej informacji przewidują właściwe przepisy prawa.

użytkownicy Biuletynu Informacji Publicznej w zakresie imienia i nazwiska oraz miejsca zamieszkania osoby wyłonionej w naborze do zatrudnienia

5.Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres wskazany w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy" stanowiącym załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Przy czym postępowanie z dokumentami kandydatów nie wybranych w naborze będzie odbywało się zgodnie z ust.l 1 pkt 8 ogłoszenia o naborze.

7.Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, sporządzania ich kopii oraz prawo ich sprostowania jeżeli są niezgodne ze stanem rzeczywistym.

8.Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9.Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niepodanie wymaganych danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy lub nieskorzystaniem z przysługujących uprawnień - jeśli podanie danych warunkuje ustalenie tych uprawnień.

Data.................................................................................................

Czytelny podpis

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie