Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 lipca 2018 09:33 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnik gospodarczy

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Dłutowie zatrudni osobę na stanowisku robotnik gospodarczy w wymiarze 0,75 etatu.

Zakres czynności na w/w stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

1) sprzątanie codziennie pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy,
a mianowicie:

- odkurzanie i utrzymanie w należytej czystości mebli i wyposażenia, parapetów itp.,

- utrzymanie w należytej czystości podłóg z paneli i terakoty,

- utrzymanie w należytej czystości sanitariatów,

2) dbanie o zabezpieczenie i czystość okien, drzwi do pomieszczeń i drzwi wejściowych,

3) bieżące informowanie kierownictwa urzędu o usterkach w sprzęcie, urządzenia sanitarnych i elektrycznych,

4 ) współpraca i pomoc techniczna przy przygotowywaniu i organizowaniu imprez,

5) segregacja odpadów z budynku Urzędu Gminy,

6) gospodarowanie środkami czystości zakupionymi przez gminę.

Wymagania niezbędne na w/stanowisku pracy

1)obywatelstwo polskie,

2)ukończony 18 rok życia,

3)pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)nieposzlakowana opinia,

stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

1)Wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny, oświadczenie, że osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Urząd Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 – Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko robotnik gospodarczy”

Termin: do 10 sierpnia 2018 r. godz.12.00

Wójt Gminy Dłutów

mgr inż. Grażyna Maślanka - Olczyk

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie