Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 sierpnia 2018 11:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o naborze na stanowisko robotnik gospodarczy w ZUK

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie ul. Główna 11 zatrudni osobę na stanowisku robotnik gospodarczy w wymiarze 1 etat.

Robotnik gospodarczy podlega bezpośrednio kierownikowi Zakładu.

Zakres czynności na w/w stanowisku pracy obejmuje w szczególności:


1)Konserwacja i montaż sieci i urządzeń kanalizacyjnych w zespole z konserwatorem lub dyspozytorem;

2)Kontrolowanie pracy sieci i urządzeń kanalizacyjnych w obszarach wyznaczonych przez przełożonego;

3)Wykonywanie prac remontowych i inwestycyjnych sieci kanalizacyjnej, prac ziemnych ręcznych, prac monterskich w zespole z konserwatorem;

4)Należyte dbanie o powierzone mienie Zakładu;

5)Wykonywanie wszelkich prac zleconych przez przełożonego zgodnie z przepisami bhp i p.poż;

6)Racjonalne wykorzystywanie powierzonych materiałów i sprzętu;

7)Dbanie o sprawność, czystość (konserwacje) powierzonego sprzętu(pojazdu), natychmiastowe zgłaszanie wszelkich uszkodzeń i nieprawidłowości w funkcjonowaniu sprzętu, urządzeń, pojazdu;

8)Prowadzenie kart używanego pojazdu;

9)Wykonywanie innych prac na rzecz Zakładu – szczególnie dbałość o tereny zielone (wykaszanie traw na obiektach Zakładu);

10)Wykonywanie drobnych prac remontowych w pomieszczeniach biurowych Zakładu;

11)Zachowanie tajemnicy służbowej;

12)W szczególnych wypadkach pomoc przy usuwaniu awarii na sieci wodociągowej lub przy obsłudze urządzeń wodociągowych (wymiana wodomierzy).


Wymagania niezbędne na w/w stanowisku pracy:


1)Obywatelstwo polskie;

2)Ukończony 18 rok życia;

3)Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ;

4)Nieposzlakowana opinia;

5)Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

6)Prawo jazdy kat. B


Wymagane dokumenty:

1)CV

2)List motywacyjny

3)Oświadczenie, że osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

4)Oświadczenie o stanie zdrowia


Miejsce i termin składania dokumentów:

Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie ul. Główna 11 z dopiskiem na kopercie „ Oferta pracy na stanowisko robotnik gospodarczy”

Termin: 10 wrzesień 2018r godz. 12.00

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych

Majda Grzegorz

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie