Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 marca 2019 13:30 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika

RO.2110.05.2019

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Dłutowie zatrudni osobę do sprzątania pomieszczeń w wymiarze 0,5 etatu.

Zakres czynności na w/w stanowisku pracy obejmuje w szczególności:

1) sprzątanie codziennie pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy,
a mianowicie:

- odkurzanie i utrzymanie w należytej czystości mebli i wyposażenia, parapetów itp.,

- utrzymanie w należytej czystości podłóg z paneli i terakoty,

- utrzymanie w należytej czystości sanitariatów,

2) dbanie o zabezpieczenie i czystość okien, drzwi do pomieszczeń i drzwi wejściowych,

3) bieżące informowanie kierownictwa urzędu o usterkach w sprzęcie, urządzenia sanitarnych i elektrycznych,

4 ) współpraca i pomoc techniczna przy przygotowywaniu i organizowaniu imprez,

5) segregacja odpadów z budynku Urzędu Gminy,

6) gospodarowanie środkami czystości zakupionymi przez gminę.

Wymagania niezbędne na w/stanowisku pracy:

1) obywatelstwo polskie,

2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

3) wykształcenie średnie

4) nieposzlakowana opinia,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

1)Wymagane dokumenty: cv, list motywacyjny, oświadczenie, że osoba posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych oraz nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o stanie zdrowia.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Urząd Gminy Dłutów, 95-081 Dłutów, ul. Pabianicka 25 – Sekretariat z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy: sprzątanie pomieszczeń

Termin: 29 marca 2019 r. do godz.15.00

Wójt Gminy Dłutów

mgr inż. Grażyna Maślanka - Olczyk

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie