Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 lipca 2019 07:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża

OGŁOSZENIE/OBWIESZCZENIE

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Dłutów uchwały nr VII/48/19 z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów dla części obrębu geodezyjnego Mierzączka Duża.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego na piśmie, w Urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 21 sierpnia 2019 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Na podstawie art. 39 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do ww. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do prognozy w Urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, w terminie do 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 21 sierpnia 2019 r.

Zgodnie z art. 40 ww. ustawy wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Dłutów pod adresem www.dlutow.pl

Wójt Gminy Dłutów

Grażyna Maślanka-Olczyk

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie