Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 lutego 2019 07:56 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Ogłoszenie Wójta Gminy Dłutów dotyczące przeprowadzenie konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Dłutów

O G Ł O S Z E N I E

WÓJTA GMINY DŁUTÓW

z dnia 8 lutego 2019 r.


Na podstawie art. 30 ust.1 w związku z art. 5a ust. 1, art. 35 ust. 1ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5446) zarządza się:

przeprowadzenie konsultacji społecznych

w przedmiocie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Dłutów

Dotyczy sołectw: Budy Dłutowskie, Czyżemin, Dąbrowa, Dłutów, Dłutówek, Drzewociny, Huta Dłutowska, Lesieniec, Leszczyny Duże, Leszczyny Małe, Łaziska, Mierzączka Duża, Orzk, Pawłówek, Piętków, Redociny,Stoczki-Porąbki, Ślądkowice, Świerczyna, Tążewy.

Termin konsultacji:

8 lutego 2019 r. – 18 lutego 2019 r.

Uprawnionymi do wzięcia udziału są:

mieszkańcy poszczególnych sołectw położonych

na terenie gminy Dłutów

W okresie konsultacji projekt uchwały w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Dłutów udostępniony będzie do publicznego wglądu:

  • 1)w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów w dniach i godzinach pracy Urzędu;
  • 2)u sołtysów poszczególnych sołectw;
  • 3)na stronie internetowej gminy - www.dlutow.pl;
  • 4)w Biuletynie Informacji Publicznej bip.dlutow.pl (zakładka Konsultacje społeczne).

Formularz ankiety będzie można pobrać:

  • 1)na stronie internetowej gminy - www.dlutow.pl;
  • 2) w Biuletynie Informacji Publicznej bip dlutow.pl (zakładka Konsultacje społeczne);
  • 3)w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów w dniach i godzinach pracy Urzędu;
  • 4)u sołtysów poszczególnych sołectw.

Wypełnioną ankietę zawierającą opinie i uwagi będzie można składać do 18 lutego 2019 r. do godziny 15.30 poprzez:

1) złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, w dniach i godzinach pracy Urzędu;

2)przesłanie skanu ankiety na adres mailowy Urzędu Gminy Dłutów: dlutow@dlutow.pl ;

3)przesłanie drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Dłutów.

Ankiety złożone po terminie nie będą rozpatrywane!

Wójt Gminy Dłutów

/-/ mgr inż. Grażyna Maślanka-Olczyk

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie