Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 listopada 2017 14:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Gminy Dłutów, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2017 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2017 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXIV/154/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.

11.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dłutów instrumentem płatniczym.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 1 czerwca 2015 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych.

15.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osóbzzaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

17.Interpelacje i zapytania.

18.Wolne wnioski.

19.Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

/-/ Krzysztof Janas

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie