Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 11:57 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół Nr I/18 z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w sali Domu Kultury w Dłutowie przy ul. Polnej 3.

Protokół Nr I/18

z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniach 22-23 listopada 2018 r. w sali Domu Kultury w Dłutowie przy ul. Polnej 3.

Sesję rozpoczęto o godz.1300 dnia 22 listopada 2018 r. i przerwano obrady o godz. 1330a następnie obrady wznowiono o godz. 1520dnia 23 listopada i zakończono o godz. 1645.

Punkt 1

Otwarcie obrad

Radny senior Pan Janas Krzysztof dokonał otwarcia I sesji Rady Gminy Dłutów. Na wstępie powitał przybyłych radnych, sołtysów, wójta Panią Grażynę Maślanka-Olczyk i wszystkich przybyłych na obrady.

Radny senior poinformował, że sesja Rady Gminy została zwołana na podstawie Postanowienia Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 6 listopada 2018 r. Postanowienie Komisarza Wyborczego w Łodzi stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Punkt 2

Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Dłutowie.

Przewodniczący obrad zaprosił Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Dłutowie Panią Krystynę Wlazeł o wręczenie zaświadczeń o wyborze, radnym Rady Gminy Dłutów.

Punkt 3

Wręczenie Wójtowi Gminy Dłutów zaświadczenia o wyborze przez Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Dłutowie.

Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dłutowie Pani Krystyna Wlazeł wręczyła zaświadczenie o wyborze Wójt Gminy Dłutów Pani Grażynie Maślanka-Olczyk.

Punkt 4

Ślubowanie radnych.

Radny senior przystąpił do przeprowadzenia uroczystego ślubowania radnych nowo wybranej Rady Gminy Dłutów. Poprosił najmłodszego wiekiem radnego Pana Adama Śpionek o odczytanie kolejno z imienia i nazwiska radnych rady gminy, a następnie każdego wyczytanego radnego poprosił o powstanie i potwierdzenie woli złożenia ślubowania poprzez wypowiedzenie słowa „ślubuję” lub zwrot „ślubuję, tak mi dopomóż Bóg”

Radny Senior odczytał rotę ślubowania.

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Następnie każdy z radnych wyczytany z listy przez radnego Pana Adama Śpionek stojąc wypowiadał słowo „ślubuję” a większość z radnych dodawało zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.

Radny senior stwierdził, że wszyscy radni, którzy złożyli ślubowanie, objęli mandat radnego Rady Gminy Dłutów.

Punkt 5

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Radny senior poinformował, że ustawowy skład Rady Gminy Dłutów wynosi 15 radnych. Następnie stwierdził, że w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum niezbędne do prowadzenia obrad Rady Gminy Dłutów, umożliwia przeprowadzenie ważnych wyborów oraz podejmowanie prawomocnych uchwał.

Punkt 6

Ślubowanie wójta

Radny senior poprosił o złożenie ślubowania wójta Panią Grażynę Maślanka-Olczyk.

Wójt Grażyna Maślanka – Olczyk wobec radnych Rady Gminy Dłutów złożyła ślubowanie o następującej treści.

„Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg.”

Po złożonym ślubowaniu sołtysi złożyli gratulacje Pani Grażynie Maślanka-Olczyk i wręczali jej kwiaty.

Następnie przewodniczący obrado godz. 1330 ogłosił przerwę techniczną do dnia 23 listopada 2018 r. do godz. 1500z uwagi na kłopoty związane z transmitowaniem obrad.

23 listopada 2018 r. o godz. 1520 nastąpiło wznowienie obrad I sesji Rady Gminy Dłutów. Na sali obecnych było 15 radnych zgodnie z listą obecności.

Punkt 7

Ustalenie porządku obrad.

Rady senior wznawiając obrady poinformował radnych, że grupa 8 radnych złożyła projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dłutów wraz z wnioskiem o rozpatrzenie projektu na sesji.

W związku z powyższym przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia liczby wiceprzewodniczących.

Przy 15 głosach „za” wniosek o wprowadzenie punktu „Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dłutów” został przyjęty. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący obrad przedstawił porządek obrad od punktu 8.

8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów:

1)zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów,

2)powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3)przeprowadzenie głosowania,

4)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

9. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego Seniora.

10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dłutów.

11. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów:

1)zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów,

2)powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3)przeprowadzenie głosowania,

4)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

12. Zakończenie obrad.

Punkt 8

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów:

1)zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów,

2)powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3)przeprowadzenie głosowania,

4)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów. Przypomniał, że głoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Janusz Nowak zgłosił radnego Krzysztofa Janasa na stanowisko Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

Radny Krzysztof Janas wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

Przy 15 głosach „za” lista kandydatów na funkcję przewodniczącego Rady Gminy Dłutów została zamknięta. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Dla sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyboru przewodniczącego Rada Gminy Dłutów przystąpiła do powołania 3-osbowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem było przygotowane kart do głosowania, przedstawienie regulaminu głosowania oraz czuwanie nad prawidłowością głosowania.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1.Adam Śpionek

2.Jarosław Nierychlewski

3.Andrzej Banaś

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Przy 15 głosach „za” radni wybrali Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów przewodniczącego Rady Gminy Dłutów. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Przewodniczący obrad ogłosił 5 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej, przygotowania i przedstawienia regulaminu głosowania.

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Andrzej Banaś zapoznał radnych projektem regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

Po odczytaniu regulaminu przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

Przy 15 głosach „za” regulamin głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Dłutów został przyjęty i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie wyborów przewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Członek Komisji Skrutacyjnej wyczytywał z listy obecności z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytani radni brali kartę podchodzili za parawan, dokonywali wyboru i wrzucali kartę do urny.

Przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę w celu ustalenia wyników wyborów.

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjne odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego Rady Gminy wybrany został Pan Krzysztof Janas.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów i przeprowadził głosowanie. Przy 13 głosach „za” i 2 głosach „przeciw” uchwała Nr I/1/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 9

Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od radnego Seniora.

Przewodniczący obrad stwierdził, że od tego momentu obejmuje prowadzenie obrad jako Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dłutów.

Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia liczby Wiceprzewodniczących Rady Gminy Dłutów. Przewodniczący poinformował, że w projekcie uchwały zaproponowano jednego wiceprzewodniczącego, tak jak było to w poprzedniej kadencji rady.

Radni nie zgłaszali wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr I/2/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 9 do protokołu. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Punkt 11

Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów:

1)zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów

2)powołanie Komisji Skrutacyjnej,

3)przeprowadzenie głosowania,

4)podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów. Przypomniał, że głoszony kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.

Radny Janusz Nowak zgłosił radnego Tomasza Kmina na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

Radny Tomasz Kmin wyraził zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

Przy 15 głosach „za” lista kandydatów na funkcję wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów została zamknięta. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Rada Gminy Dłutów dla sprawnego i zgodnego z prawem przeprowadzenia wyboru wiceprzewodniczącego, przystąpiła do powołania 3-osbowej Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem było przygotowane kart do głosowania, przedstawienie regulaminu głosowani oraz czuwanie nad prawidłowością głosowania.

Zgłoszono następujące kandydatury:

1.Adam Śpionek

2. Jarosław Nierychlewski

3. Andrzej Banaś

Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

Przy 15 głosach „za” radni wybrali Komisję Skrutacyjną do przeprowadzenia wyborów wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący obrad ogłosił 5 minutową przerwę w celu ukonstytuowania się Komisji Skrutacyjnej, przygotowania i przedstawienia regulaminu głosowania.

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Andrzej Banaś zapoznał radnych projektem regulaminu głosowania wyboru przewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

Po odczytaniu regulaminu przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

Przy 15 głosach „za” regulamin głosowania wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów został przyjęty i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Przewodniczący obrad poprosił Komisję Skrutacyjną o przeprowadzenie wyborów wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Członek Komisji Skrutacyjnej wyczytywał z listy obecności z imienia i nazwiska obecnych na sesji radnych, a wyczytani radni brali kartę podchodzili za parawan, dokonywali wyboru i wrzucali kartę do urny.

Przewodniczący obrad ogłosił 15 minutową przerwę w celu ustalenia wyników wyborów.

Po przerwie przewodniczący Komisji Skrutacyjne odczytał protokół z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów.

W wyniku przeprowadzonego głosowania bezwzględną większością głosów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy wybrany został Pan Tomasz Kmin.

Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Dłutów i przeprowadził głosowanie. Przy 12 głosach „za” i 3 głosach „przeciw” uchwała Nr I/3/18została podjęta i stanowi załącznik nr 17 do protokołu. Głosowanie imienne stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Punkt 12.


Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady I sesji Rady Gminy Dłutów wypowiadając słowa „Zamykam sesję Rady Gminy Dłutów”.

Protokołował: Jadwiga Pstrokońska

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów: Krzysztof Janas

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie