Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2019 10:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół Nr II/18 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 30 listopada 2018 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr II/18

Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 30 listopada 2018 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Obradom przewodniczył Krzysztof Janas– Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Sesję rozpoczęto o godz.1300, a zakończono o godz. 1510.

W sesji udział wzięli:

1)radni

2)sołtysi

3)zaproszeni goście

wg załączonych list obecności

Porządek obrad:

 • 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjmowanie uwag do protokołu z I sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Dłutów.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Dłutów.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia imiennych składów stałych komisji Rady Gminy Dłutów.

8.Interpelacje i zapytania.

9.Wnioski.

10.Zakończenie obrad.

 • Punkt 1
 • Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Obrady II sesji Rady Gminy Dłutów otworzył i prowadził Krzysztof Janas – Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.
 • Powitał radnych, wójta gminy, sołtysów i zaproszonych gości.
 • Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
 • Punkt 2
 • Przedstawienie porządku obrad.
 • Radni oraz wójt gminy nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad.
 • Punkt 3

Przyjmowanie uwag do protokołu z I sesji.

 • Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy zgłaszają wnioski do protokółu z obrad I sesji Rady Gminy Dłutów. Protokół był dostępny do zapoznania się w biurze rady jak również przed obradami II sesji Rady Gminy. Radni nie zgłaszali uwag do protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

 • Wójt Gminy Grażyna Maślanka – Olczyk zabierając głos przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków stałych komisji Rady Gminy Dłutów.

Radna M. Skrobek jak również radny M. Kowalczyk zwrócili się z uwagami i zapytaniami się do radnego J. Nowaka, który był przewodniczącym Komisji Statutowej w poprzedniej kadencji Rady Gminy jak również do Wójta Gminy dotyczącymi braku zapisów w obecnie obowiązującym Statucie Gminy, dotyczącego liczby członków stałych komisji rady.

Odpowiedzi udzieliła radca prawny A. Wyrwa informując, iż nie jest błędem brak takich zapisów w Statucie Gminy a wręcz organ nadzoru wojewody miałby uwagi do Statutu, w którym została by określona liczba członków komisji.

Radna M. Skrobek zwróciła się z zapytaniem do Pani Wójt Gminy, co ją skłoniło do zaproponowania takiego projektu uchwały.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, iż zasugerowała się zapisami poprzedniego Statutu Gminy, gdzie liczba członków była określona od 3 do 7. Poinformowała również, że w innych jednostkach funkcjonowały komisje, które liczyły 15 członków.

Radny A. Oset zabierając głos poinformował, iż w poprzednio ustalając liczbę członków komisji radni sugerowali się tym, aby było to liczba nieparzysta.

Po zakończonych wypowiedziach przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały i poddał ją pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” i 2 głosach „przeciw” uchwała Nr II/4/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Dłutów.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatów na przewodniczących stałych komisji rady.

Radni na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłosili radnego Adama Śpionka. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłaszano.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przy 15 głosach „za” lista kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej została zamknięta. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Przewodniczący obrad przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Radny Adam Śpionek otrzymał 15 głosów „za” i został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji radni zgłosili radnego Janusza Nowaka oraz radnego Marka Wierzbowskiego. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłaszano.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przy 15 głosach „za” lista kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została zamknięta. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący obrad przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Kandydatura radnego Janusza Nowaka otrzymała 9 głosów „za” i 6głosów „przeciw”.

Kandydatura radnego Marka Wierzbowskiego otrzymała 6 głosów „za”, 8 głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”. W związku z powyższym na przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji został wybrany radny Janusz Nowak. Wyciągi głosowań stanowią załącznik nr 5 i 6 do protokołu.

Na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów radni zgłosili radnego Andrzeja Banaś. Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłaszano.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Przy 15 głosach „za” lista kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów została zamknięta. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący obrad przystąpił do przeprowadzenia głosowania. Radny Andrzej Banaś otrzymał 11 głosów „za”, 3 głosy „przeciw” i 1 głos wstrzymujący się” w związku z czym został wybrany na przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych radni zgłosili radną Milenę Skrobek oraz radnego Jarosława Nierychlewskiego. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłaszano.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Przy 15 głosach „za” lista kandydatów na funkcję przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych została zamknięta. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Przewodniczący obrad przystąpił do przeprowadzenia głosowania.

Kandydatura radnej Mileny Skrobek otrzymała 5 głosów „za”, 9głosów „przeciw” i 1 głos „wstrzymujący się”.

Kandydatura radnego Jarosława Nierychlewskiego otrzymała 8 głosów „za”, 4 głosy „przeciw” i 3 głosy „wstrzymujące się”. W związku z powyższym na przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych został wybrany radny Jarosław Nierychlewski. Wyciągi głosowań stanowią załącznik nr 10 i 11 do protokołu.

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Dłutów następnie przeprowadził głosowanie. Przy 9 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” uchwała Nr II/5/18 został podjęta i stanowi załącznik do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Przewodniczący obrad zaproponował 5 minutową przerwę w obradach.

Radni nie zgłaszali sprzeciwu.

Wznowienie obrad.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia imiennych składów stałych komisji Rady Gminy Dłutów.

Radni zgłosili następujące kandydatury radnych do składu Komisji Rewizyjnej:

1)radnego Jarosława Nierychlewskiego,

2)radnego Janusza Nowaka,

3)radnego Andrzeja Banasia.

Innych kandydatur nie zgłaszano. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Rewizyjnej.

Przy 15 głosach „za” lista kandydatów składu Komisji Rewizyjnej została zamknięta. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 13 do protokołu.

Przewodniczący obrad przystąpił do przeprowadzenia głosowania. Przy 15 głosach „za” zgłoszeni radni zostali wybrani do składu Komisji Rewizyjnej. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Radni zgłosili następujące kandydatury radnych do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji:

1)radnego Marka Wierzbowskiego,

2)radną Danutę Sujka,

3)radnego Piotra Bartuzel,

4)radnego Michała Kowalczyka,

5)radnego Jerzego Cieślaka,

6)radnego Adama Śpionek.

Innych kandydatur nie zgłaszano. Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Przy 15 głosach „za” lista kandydatów składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji została zamknięta. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Przewodniczący obrad przystąpił do przeprowadzenia głosowania. Przy 15 głosach „za” zgłoszeni radni zostali wybrani do składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 16 do protokołu.

Następnie radni zgłosili kandydatury radnych do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów:

1)radnego Zenona Matuszewskiego,

2)radnego Adama Śpionek

3)radnego Jerzego Cieślaka,

4)radnego Marka Wierzbowskiego,

5)radnego Adama Łańcuchowskiego,

6)radnego Tomasza Kmin,

7)radnej Mileny Skrobek.

Innych kandydatur nie zgłaszano. Radna Milena Skrobek nie wyraziła zgody na kandydowanie. Pozostali radni zgłoszeni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Przy 15 głosach „za” lista kandydatów składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów została zamknięta. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Przewodniczący obrad przystąpił do przeprowadzenia głosowania. Przy 15 głosach „za” zgłoszeni radni zostali wybrani do składu Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Radni zgłosili kandydatury radnych do składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych:

1)radnego Janusza Nowaka,

2)radnego Piotra Bartuzel,

3)radnej Mileny Skrobek,

4)radnego Andrzeja Oset,

5)radnej Danuty Sujki,

6)radnego Tomasza Kmin.

Innych kandydatur nie zgłaszano. Zgłoszeni radni wyrazili zgodę na kandydowanie.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów do składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.

Przy 15 głosach „za” lista kandydatów składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych została zamknięta. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 19 do protokołu.

Przewodniczący obrad przystąpił do przeprowadzenia głosowania. Przy 15 głosach „za” zgłoszeni radni zostali wybrani do składu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Przewodniczący obrad odczytał uchwałę w sprawie ustalenia imiennych składów stałych Komisji Rady Gminy Dłutów następnie przeprowadził głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr II/6/18 został podjęta i stanowi załącznik do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Punkt 8

Interpelacje i zapytania.

Radny A. Oset zabierając głos zgłosił uwagi dotyczące strony internetowej gminy. Dotyczyło to głównie wprowadzania aktualnych informacji.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, iż w ostatnim czasie z uwagi na usprawiedliwioną nieobecność pracownika nie były na bieżąco wprowadzane wszystkie informacje, ale zostanie to obecnie poprawione i na bieżąco będzie prowadzona strona internetowa Gminy.

Punkt 9

Wnioski.

Sołtys sołectwa Czyżemin zabierając głos zwrócił się o to aby w budżecie gminy zabezpieczyć środki na naprawę dróg powiatowych w miejscowości Czyżemin oraz aby występować też o zabezpieczenie środków w budżecie Powiatu Pabianickiego.

Mieszkaniec sołectwa Stoczki-Porąbki zwrócił się z apelem do radnych o zwrócenie uwagi na nieprawidłowości, które występują w Urzędzie Gminy. Poinformował, iż w tej sprawie jest umówiony na rozmowę w dniu 5 grudnia 2018 r. z Panią Wójt.

Sołtys sołectwa Orzk zwrócił się z prośbą do radnych o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na dokończenie drogi Dłutów-Orzk. Może chociaż w roku przyszłym udało by się zabezpieczyć środki na dokumentację.

Po wyczerpaniu wypowiedzi, przewodniczący obrad poinformował, że w każdą środę w godz. 1200 – 1400 będzie pełnił dyżury a następnie wręczył radnym legitymacje.

Punkt 10

Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów po wyczerpaniu porządku obrad zamknął obrady II sesji Rady Gminy Dłutów wypowiadając słowa „Zamykam sesję Rady Gminy Dłutów”.

Protokołował:

Jadwiga Pstrokońska

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów

Krzysztof Janas

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie