Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 lutego 2019 10:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół Nr III/18 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2018 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr III/18

Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 27 grudnia 2018 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Obradom przewodniczył Krzysztof Janas– Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Sesję rozpoczęto o godz.1300, a zakończono o godz. 1510.

W sesji udział wzięli:

1)radni

2)sołtysi

3)zaproszeni goście

wg załączonych list obecności

Porządek obrad:


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjmowanie uwag do protokołu z II sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

7.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Dłutów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/252/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/240/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 1 czerwca 2015 r.dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.

15.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2019 rok.

16.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dłutów.

17.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

18.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

19.Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.

20.Interpelacje i zapytania.

21.Wnioski.

22.Zakończenie obrad.

Punkt 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

  • Obrady III sesji Rady Gminy Dłutów otworzył i prowadził Krzysztof Janas – Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.
  • Powitał radnych, wójta gminy, sołtysów i zaproszonych gości.
  • Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Punkt 2

Przedstawienie porządku obrad.

  • Radni oraz wójt gminy nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad.

Punkt 3

Przyjmowanie uwag do protokołu z II sesji.

  • Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi do protokółu z obrad II sesji Rady Gminy Dłutów. Protokół był dostępny do zapoznania się w biurze rady jak również przed obradami III sesji Rady Gminy. Radni nie zgłaszali uwag do protokołu.

Punkt 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

  • Wójt Gminy Grażyna Maślanka – Olczyk zabierając głos przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym oraz udzieliła wyjaśnień radnemu A. Banaś dotyczących punktu 5 sprawozdania. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok”.

Sekretarz Gminy Jolanta Pietras przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 2 do protokołu

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/69/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr III/7/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 3 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka-Olczyk przedstawiła sprawę projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i podjęcia uchwały w w/w sprawie.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/70/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr III/8/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 5 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 6 do protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Dłutów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie Izabela Getler przedstawiła projekt wieloletniego programu osłonowego Gminy Dłutów w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019-2023 wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 7 do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/71/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr III/9/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 8 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 9 do protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

Przewodniczący obrad oddając głos Katarzynie Olkusz Skarbnikowi Gminy zaproponował, aby omówić obydwie uchwały tj. pkt 8 i 9 porządku obrad wspólnie.

Skarbnik Gminy Katarzyna Olkusz w pierwszej kolejności przedstawiła proponowane zmiany w planie dochodów, w planie wydatków, w planie wydatków majątkowych, w planie przychodów i rozchodów, w planie kwot dotacji z budżetu gminy oraz zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego jak również w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego.

Następnie Skarbnik Gminy w imieniu Wójta Gminy przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026. Autopoprawka dotyczyła dodania kwoty 15.100,00 zł w kolumnie 1, w kol. 1.1, w kol. 1.1.5 oraz w kolumnach 2, 2.1 jak również w kolumnie 11.1kwoty 3.300,00 zł. W dalszej kolejności przedstawiła proponowane zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026. Objaśnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/72/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr III/10/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 11 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 12 do protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

Projekt uchwały został omówiony przez Skarbnik Gminy jednocześnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Dłutów w poprzednim punkcie porządku obrad. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 13 do protokołu

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/73/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr III/11/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 14 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 15 do protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVIII/252/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Skarbnik Gminy przedstawiając projekt uchwały poinformowała, że w związku brakiem planowanego na rok bieżący deficytu budżetu gminy nie będzie potrzeby zaciągnięcia wcześniej planowanego kredytu bankowego w związku z tym została przygotowana powyższa uchwała.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/74/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr III/12/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/240/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 18 do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/82/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr III/13/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 19 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 20 do protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 1 czerwca 2015 r.dotyczącej wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jak również udzieliła wyjaśnień w sprawie zagospodarowania odpadów komunalnych przez właścicieli budynków letniskowych. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/75/18) pod głosowanie. Przy 12 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” uchwała Nr III/14/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 22 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 23 do protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem jak również udzieliła wyjaśnień w sprawiezmiany druku deklaracji. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 24 do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/76/18) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” i 2 głosach „wstrzymujących się” uchwała Nr III/15/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 25 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 26 do protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2019-2026.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026 wraz z objaśnieniami. Objaśnienia stanowią załącznik nr 27 do protokółu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad przedstawił radnym uchwałę Nr I/201/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów. Uchwała stanowi załącznik nr 28 do protokółu.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/77/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr III/16/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 29 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 30 do protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2019 rok.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2019 rok wraz z obszernym uzasadnieniem. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 31 do protokołu.

Radny A. Oset zabierając głos przedstawił swoje poparcie i zadowolenie dotyczące zaplanowania w budżecie na rok 2019 środków finansowych na:

1) promocję Gminy (większa kwota),

2) zadania związane z ogólnodostępnymi placami zabaw dla dzieci,

3) opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Rzemieślniczej, Piaskowej i Ostatniej i jednocześnie zwrócił się do radnych o rozważenie w przyszłości realizacji tej inwestycji

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad przedstawił radnym uchwałę Nr I/202/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia11 grudnia 2018 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Dłutów na 2019 rok a następnie opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów dotyczącą projektu budżetu Gminy Dłutów na 2019 rok. Uchwała i opinia stanowią załącznik nr 32 i nr 33 do protokółu.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/78/18) pod głosowanie. Przy 12 głosach „za” i 3 głosach „wstrzymujących się” uchwała Nr III/17/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 34 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 35 do protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Dłutów.

Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały wraz z uzasadnieniem, którego projektodawcą była komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 36 do protokołu.

Radna M. Skrobek przedstawiając uwagi dotyczące wzrostu wynagrodzenia wójta zwróciła uwagę na to, iż należałoby zwiększyć o kwotę 50,00 zł wynagrodzenia sołtysów.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/79/18) pod głosowanie. Przy 9 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” uchwała Nr III/18/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 37 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 38 do protokołu.

Punkt 17

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok.

Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem j. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 39 do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/80/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr III/19/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 40 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 41 do protokołu.

Punkt 18

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok.

Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem j. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 42 do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/81/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr III/20/18 została podjęta i stanowi załącznik nr 43 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 44 do protokołu.

Punkt 19

Przedstawienie informacji dotyczących oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący obrad przedstawił informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Dłutów złożonych za rok 2017 oraz na koniec kadencji 2014-2018. Informacje stanowią załącznik nr 45 i nr 46 do protokołu. Następnie przedstawił informację Wójta Gminy z analizy oświadczeń majątkowych pracowników urzędu gminy Dłutów i kierowników jednostek organizacyjnych złożonych za rok 2017. Informacja stanowi załącznik nr 47 do protokołu.

Punkt 20

Interpelacje i zapytania.

Radna M. Skrobek zgłosiła wniosek, który skierowała do przewodniczącego Komisji Rozwoju, Gospodarczego Budżetu i Finansów o rozważenie podwyżki wynagrodzenia wypłacanego sołtysom o 50 zł. i poprosiła o pisemną odpowiedź w tej sprawie.

Przewodniczący Komisji Rozwoju, Gospodarczego Budżetu i Finansów radny A. Banaś zwrócił się do radnej o przedłożenie wniosku również na piśmie.

Radna M. Skrobek zwróciła się do Wójta Gminy z zapytaniem, na które uzyskała odpowiedź w sprawie terminu planowanych prac naprawy drogi powiatowej Czyżemin-Zofijówka.

Radny A. Oset zgłosił sprawę:

1)niebezpiecznie pochylonego telefonicznego słupa drewnianego na rogu ul. Krzywej, Łąkowej i Armii Krajowej,

2)rozważenia możliwości zakupu działki położonej przy ul. Rzemieślniczej i ul. Piaskowej, która jest bardzo zaniedbana i jest jednym wielkim wysypiskiem,

3)wystąpienia z wnioskiem do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie brązowego krzyża zasługi dla pani B. Szymańskiej i pani E. Mokulskiej.

Radny J. Nierychlewski wystąpił z inicjatywą, iż należałoby mieszkańcom gminy bardziej przybliżyć budżet gminy i jak te środki są wydatkowane poprzez zobrazowane tego na stronie internetowej gminy bardziej obrazowo i w przystępny sposób. Radny wyraził ochotę podjęcia się takiej inicjatywy.

Radni nie zgłaszali w tej sprawie żadnych uwag.

Punkt 21

Wnioski.

Sołtys sołectwa Czyżemin zabierając głos poruszył następujące sprawy i zapytania:

1)obciążania opłatami „za śmieci” osoby mieszkające na działkach letniskowych,

2)przekazania na sołectwo informacji o wysokości nowych opłat „za śmieci”,

3)czy Gmina poczyniła starania, aby pozyskać z zewnątrz środki finansowe na budowę i remont dróg.

Odpowiedzi w powyższych sprawach i zapytaniach udzieliła Wójt Gminy.

Sołtys sołectwa Ślądkowice zwrócił się do przewodniczącego Rady Gminy o podjęcie działań, aby zawiadomienia o sesje docierały do sołtysów wcześniej a nie w tym samym dniu.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał życzenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły do rady gminy, a następnie wraz z Panią Wójt Gminy złożyli życzenia noworoczne wszystkim zebranym na sesji oraz ich rodzinom.

Punkt 22

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady III sesji Rady Gminy Dłutów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Jadwiga Pstrokońska

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów Krzysztof Janas

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie