Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2 kwietnia 2019 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół Nr IV/19 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 stycznia 2019 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr IV/19

Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 23 stycznia 2019 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Obradom przewodniczył Krzysztof Janas– Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Sesję rozpoczęto o godz.1315, a zakończono o godz. 1410.

W sesji udział wzięli:

1)radni

2)sołtysi

3)zaproszeni goście

wg załączonych list obecności

Porządek obrad:


1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.


2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjmowanie uwag do protokołu z III sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Dłutów.

8.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

10.Interpelacje i zapytania.

11.Wnioski.

12.Zakończenie obrad.


Punkt 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady IV sesji Rady Gminy Dłutów otworzył i prowadził Krzysztof Janas – Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Powitał radnych, wójta gminy, sołtysów i zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad. Na sesji obecnych było 14 radnych.


Punkt 2

Przedstawienie porządku obrad.


Radny J. Nowak zgłosił wniosek o dodanie nowego punktu porządku obrad pn. „10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.” z jednoczesną zmianą kolejności punktów porządku obrad.

Wójt Gminy przedstawiła radnym wyjaśnienie wraz z uzasadnieniem w sprawie podjęcia przedłożonego projektu uchwały.

Pozostali radni oraz wójt gminy nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad.


Przewodniczący przeprowadził głosowanie w sprawie zgłoszonego wniosku. Przy 14 głosach „za” wniosek został przyjęty. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 1 do protokołu.


Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który w dalszej kolejności przedstawiał się następująco:


3. Przyjmowanie uwag do protokołu z III sesji.

4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.

6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Dłutów.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

11. Interpelacje i zapytania.

12. Wnioski.

13.Zakończenie obrad.


Punkt 3


Przyjmowanie uwag do protokołu z III sesji.


Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy zgłaszają uwagi do protokółu z obrad III sesji Rady Gminy Dłutów. Protokół był dostępny do zapoznania się w biurze rady jak również przed obradami IV sesji Rady Gminy. Radni nie zgłaszali uwag do protokołu.


Punkt 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.


Wójt Gminy Grażyna Maślanka – Olczyk zabierając głos przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2019 r.

Skarbnik Gminy Katarzyna Olkusz przedstawiła proponowane zmiany w planie dochodów, w planie wydatków, w planie wydatków majątkowych oraz w planie wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dłutów. Wszystkie proponowane zmiany zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach do projektu uchwały jak również w uzasadnieniu do projektu.

Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.


Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.


Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/1/19) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr IV/21/19 została podjęta i stanowi załącznik nr 4 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka-Olczyk przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem wyjaśniając jednocześnie, że pomoc w kwocie do 115.000,00 zł dotyczy zadania pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów”. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 6 do protokołu.


Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.


Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/2/19) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr IV/22/19 została podjęta i stanowi załącznik nr 7 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia statutów sołectw Gminy Dłutów.

Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i informacją dotyczącą konsultacji społecznych przeprowadzonych w okresie od dnia 27 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r. Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Dłutów na temat treści zapisów projektów statutów. W wyznaczonym terminie przeprowadzenia konsultacji nie wpłynęła żadna ankieta z ewentualnymi opiniami i uwagami dotyczącymi treści projektów statutów. Uzasadnienie stanowi załącznik nr 9 do protokołu.


Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.


Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/3/19) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr IV/23/19 została podjęta i stanowi załącznik nr 10 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 11 do protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem informując również o obowiązującym prawie do świadczeń z pomocy społecznej. Pomoc ta przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1, pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to od dnia 1 października 2018 r. stanowią kwoty 701,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528,00 zł na osobę w rodzinie (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych pomocy społecznej). Uzasadnienie stanowi załącznik nr 12 do protokołu.


Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.


Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/4/19) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr IV/24/19 została podjęta i stanowi załącznik nr 13 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 14 do protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

Sekretarz Gminy Jolanta Pietras przedstawiła projekt uchwały, w której proponowana jest pomoc finansowa na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych. Uzasadnienie stanowi złącznik nr 15 do protokołu.


Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.


Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/5/19) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr IV/25/19 została podjęta i stanowi załącznik nr 16 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 17 do protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych o zgłaszanie radnych na członków Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Radni zgłosili następujące kandydatury radnych:

1) Krzysztofa Janasa,

2)Andrzeja Banasia,

3)Janusza Nowaka

Radny wyraził zgodę na kandydowanie. Innych kandydatur nie zgłaszano.

W związku z brakiem dalszych zgłoszeń przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie za zamknięciem listy kandydatów na członków Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego.

Przy 14 głosach „za” lista kandydatów na członków Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego została zamknięta. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 18 do protokołu. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi złącznik nr 19 do protokołu.

Przewodniczący obrad odczytał projekt uchwały (druk RG/6/19) i poddał go pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr IV/26/19 została podjęta i stanowi załącznik nr 20 do protokołu. Wyciąg głosowania stanowi załącznik nr 21 do protokołu.

Punkt 11

Interpelacje i zapytania.

Radni nie zgłaszali zapytań i interpelacji.

Punkt 12

Wnioski.


Kierownik Posterunku Policji w Piątkowisku asp. Figiel Adam zabierając głos przedstawił informację na temat bezpieczeństwa na terenie Gminy. Przestrzegał przed zagrożeniami, które w ostatnim czasie kierowane były głównie do osób starszych. Zwracał uwagę na to, aby uczulić mieszkańców a w szczególności osoby starsze i samotne na różne działania oszustów.


Wójt Gminy zabierając głos zwróciła się do wszystkich obecnych, aby zawracać uwagę na osoby, które potrzebują pomocy i zgłaszać takie potrzeby do Urzędu Gminy bądź bezpośrednio do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie. Następnie Wójt Gminy zaprosiła wszystkich zainteresowanych rolników na spotkanie z ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które odbędzie się w dniu 24.01.2019 r. o godz. 1400 w Grabicy oraz na występ Orkiestry Dętej z Dłutowa oraz grupy teatralnej „Dłuto” na Koncert Noworoczny, który odbędzie się w dniu 27.01.2019 r. o godz. 1600.


Punkt 13

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady IV sesji Rady Gminy Dłutów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała Jadwiga Pstrokońska

Przewodniczący Rady Gminy Dłutów Krzysztof Janas

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie