Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 stycznia 2018 12:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Protokół Nr XXIX/17

Protokół Nr XXIX/17

Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 30 listopada 2017 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Obradom przewodniczył Krzysztof Janas– Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Sesję rozpoczęto o godz.1300, a zakończono o godz. 1445.

W sesji udział wzięli:

1)radni

2)sołtysi

3)zaproszeni goście

wg załączonych list obecności.

Porządek obrad:

 • 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2017 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXIV/154/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

9.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.

10.Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.

11.Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dłutów instrumentem płatniczym.

12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 1 czerwca 2015 r.w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

14.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych.

15.Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

16.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

17.Interpelacje i zapytania.

18.Wolne wnioski.

19.Zakończenie obrad.

Punkt 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XXIX sesji Rady Gminy Dłutów otworzył i prowadził Krzysztof Janas – Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Przewodniczący obrad powitał radnych, wójta gminy, sołtysów, zaproszonych gości, mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (13 radnych obecnych na sesji). Przewodniczący poinformował, że radny A. Oset spóźni się na obrady.

Punkt 2

Przedstawienie porządku obrad.

 • Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad.
 • Punkt 3
 • Przyjęcie protokółu z XXVIII sesji.
 • Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy zgłaszają wnioski do protokółu z obrad XXVIII sesji Rady Gminy Dłutów jak również o przyjęcie protokółu bez odczytywania. Protokół był dostępny do zapoznania się w biurze rady jak również przed obradami XXIX sesji Rady Gminy. Radni nie zgłaszali wniosku o odczytywanie protokołu.
 • Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokółu z XXVIII sesji Rady Gminy Dłutów bez odczytywania. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Punkt 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka – Olczyk zabierając głos przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026.

Skarbnik Gminy Katarzyna Olkusz zwróciła się z zapytaniem, czy może wspólnie omówić proponowane zmiany w budżecie Gminy Dłutów oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dłutów ponieważ oba projekty są ze sobą związane.

Radni nie zgłaszali sprzeciwu.

Skarbnik Gminy na wstępie przedstawiła autopoprawki do projektów uchwał

Do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2017 r. polegająca na wprowadzeniu do planu wydatków zał. nr 2:

 • 1)dotacji dla OSP w Tążewach na zakup kurtek strażackich – kwota 647,00 zł,
 • 2)dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Przedszkola „Karolinka” – kwota 31.000,00 zł,
 • 3)zmniejszenia długu o kwotę 22.000,00 zł,
 • 4)zmniejszenia rezerwy o kwotę 9.647,00 zł

O wskazane dotacje zmiana nastąpi w załączniku nr 6.

Następnie do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026 autopoprawkępolegającą na zmianie w kolumnie 2.1.3 „wydatki na obsługę długu” kwoty 150,000,00 na kwotę 128.000,00 zł.

Skarbnik Gminy po przedstawieniu autopoprawek szczegółowo przedstawiła projekty uchwał oraz objaśnienia do proponowanych zmian. Uzasadnienia do projektów uchwał stanowią załącznik do protokołu.

 • Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/43/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXIX/175/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2017 r.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do projektu uchwały omawianej jednocześnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Dłutów w poprzednim punkcie porządku obrad.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/44/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXIX/176/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/146/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

Skarbnik Gminy Katarzyna Olkusz przedstawiła projekt uchwały uzasadniając proponowaną zmianę zmniejszeniem kwoty pożyczki pierwotnie przyjętej w uchwale z dnia 27 marca 2017 r. o kwotę 100.000,00 zł.

Radni nie zgłaszali zapytań do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/45/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXIX/177/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały XXIV/154/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały uzasadniając proponowaną zmianę zmniejszeniem kwoty pożyczki o 51.000,00 zł.

Radni nie zgłaszali zapytań do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/46/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXIX/178/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Dłutów.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały oraz przedstawiając uzasadnienie i proponowane zmiany wzrostu stawek ok. 2% w porównaniu z rokiem obecnym. Szczegółowe zestawienie stawek obowiązujących, proponowanych i maksymalnych przedstawia tabela, która stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali zapytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/47/17) pod głosowanie. Przy 12 głosach „za” i 1 głosie „przeciw” uchwała Nr XXIX/179/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Dłutów.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i proponowanymi zmianami wzrostu stawek podatkowych o 2% w stosunku do obecnie obowiązujących.

Szczegółowe uzasadnienie jak również zestawienie stawek obowiązujących, proponowanych na 2018 rok i maksymalnych, wskazanie ilości pojazdów, które podlegają opodatkowaniu oraz zestawienie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w sąsiednich gminach przedstawiają tabele stanowiące załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali zapytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/52/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXIX/180/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Rady A. Oset wszedł na salę obrad.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i innych opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Dłutów instrumentem płatniczym.

Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem.

Szczegółowe uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali zapytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/53/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” uchwała Nr XXIX/181/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr V/33/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 1 czerwca 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka-Olczyk przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i roczną kalkulacją dochodów i kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Szczegółowe uzasadnienie oraz kalkulacja dochodów i kosztów stanowią załącznik do protokołu.

W dyskusji, która dotyczyła wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi padła propozycja, aby kwotę stawki zwiększyć w celu zbilansowania koszt dochodów i wydatków. Ostatecznie propozycja nie uzyskała akceptacji. Innych uwag i zapytań radni nie zgłaszali.

Po wyczerpani wypowiedzi przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/48/17) pod głosowanie. Przy 11 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” uchwała Nr XXIX/182/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wójt Gminy na wstępie poinformowała, iż w związku z wskazaniami Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi zgłasza do projektu uchwały autopoprawki. Projekt uchwały z naniesionymi autopoprawkami radni otrzymali przed obradami sesji.

Wójt Gminy zgłosiła następujące autopoprawki:

 • 1)w § 1 po słowie „załącznik” dopisać „nr 1”,
 • 2)w § 2 po słowach „w formie elektronicznej” dopisać „do Urzędu Gminy za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Usług Administracji Publicznej pod adresem WWW.epuap.gov.pl, jako załącznik w pliku o formatach: PDF lub DOC”,
 • 3)§ 3 otrzymuje brzmienie „§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji, o której mowa w § 1, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
 • 1) wzór elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określany jest w formacie XML, przy czym układ informacji i powiązań między nimi, określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały;
 • 2) deklaracja jest przesyłana z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, zwanej ,,ePUAP’’,
 • 3) deklaracja jest opatrywana:
 • a) bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) albo:
 • b) podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).”

Radni nie zgłaszali zapytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/49a/17) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXIX/183/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów eksploatowanych przez Zakład Usług Komunalnych.

Kierownik Zakład Usług Komunalnych w Dłutowie Grzegorz Majda przedstawił projekt uchwały oraz proponowaną taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Dłutów, w której przewiduje się wzrost cen do 2%. Szczegółowe uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali zapytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/50/17) pod głosowanie. Przy 9 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” uchwała Nr XXIX/184/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie Izabela Getler przedstawiła projekt wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali zapytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/51/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za”, i 1 głosie „wstrzymującym się” uchwała Nr XXIX/185/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 16

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Dłutów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok”.

Sekretarz Gminy Jolanta Pietras przedstawiła projekt wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali zapytań i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/54/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za”, i 1 głosie „wstrzymującym się” uchwała Nr XXIX/185/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 17

Interpelacje i zapytania.

Radna B. Szymańska zwróciła się z pytaniami sprawie:

 • 1)odbudowy Pomnika Lotników Września 1939 roku,
 • 2)budowy chodnika przy drodze powiatowej w Dłutowie przy ul. Głównej w stronę nowego przedszkola,
 • 3)zamontowania latarni oświetlenia ulicznego na rogu ul. Spadowej i Zielone w Dłutowie.

Wójt Gminy odpowiadając na poszczególne zapytania poinformowała, że;

 • 1)wniosek o dofinansowanie odbudowy „Pomnika” został złożony i jest obietnica, że w roku przyszłym otrzymamy dofinansowanie,
 • 2)w projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2018 brak jest zapisu tej inwestycji, natomiast w roku obecnym po ogłoszeniu przetargu na wykonanie chodnika, nikt do tego przetargu nie przystąpił,
 • 3)inwestycja ta zostanie zrealizowana.

Radny Z. Matuszewski zwrócił się z zapytaniem, czy został już wyznaczony termin w Sądzie Najwyższym dotyczący skargi kasacyjnej w sprawie odszkodowania za działkę pod byłym ośrodkiem zdrowia w Pawłówku.

Radca Prawny A. Wyrwa poinformowała, iż termin nie został jeszcze wyznaczony.

Punkt 18

Wolne wnioski.

Mieszkaniec sołectwa Stoczki-Porąbki zabierając głos poruszył sprawę budowy kanalizacji na terenie gminy.

Wójt Gminy poinformowała, iż były próby w dwóch miejscowościach ewentualnego przyłączania się do kanalizacji i dalszej rozbudowy, ale nie wszyscy mieszkańcy wyrażali chęci.

Sołtys sołectwa Czyżemin zgłosił ponownie sprawę naprawy dróg powiatowych oraz sprawę zabłocenia nawierzchni drogi gminnej przy wywozie żwiru z kopalni od pana Ścibiorka.

Wójt Gminy poinformował, że w projekcie budżetu Powiatu Pabianickiego na 2018 rok zostały zapisane do naprawy dwie drogi we wsi Czyżemin. Natomiast do pana Ścibiorka zostanie skierowane pismo o uprzątnięcie drogi.

Sołtys sołectwa Orzk zwrócił się z zapytaniem o dalszą kontynuację budowy drogi Orzk-Dłutów.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów odpowiadając poinformował, iż droga ta po zmianach w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dłutów będzie poszerzona i przy inwestycjach, które są na tej działce planowane może być kontynuowana.

Punkt 19

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady XXIX sesji Rady Gminy Dłutów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała J. Janeczek

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie