Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 marca 2018 08:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół Nr XXX/17 z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Protokół Nr XXX/17

Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2017 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Obradom przewodniczył Krzysztof Janas– Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Sesję rozpoczęto o godz.1300, a zakończono o godz. 1500.

W sesji udział wzięli:

1) radni

2) sołtysi

3) zaproszeni goście

wg załączonych list obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Gminnej Sali Sportowo-Widowiskowej w Dłutowie.

6.Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/84/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2017 r.

10.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

11.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2018 rok.

12.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

13.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na 2018 rok.

15.Interpelacje i zapytania.

16.Wolne wnioski.

17.Zakończenie obrad.

Punkt 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XXX sesji Rady Gminy Dłutów otworzył i prowadził Krzysztof Janas – Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Przewodniczący obrad powitał radnych, wójta gminy, sołtysów, zaproszonych gości, mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (13 radnych obecnych na sesji).

Punkt 2

Przedstawienie porządku obrad.

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokółu z XXIX sesji.

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy zgłaszają wnioski do protokółu z obrad XXIX sesji Rady Gminy Dłutów jak również o przyjęcie protokółu bez odczytywania. Protokół był dostępny do zapoznania się w biurze rady jak również przed obradami XXX sesji Rady Gminy. Radni nie zgłaszali wniosku o odczytywanie protokołu.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokółu z XXIX sesji Rady Gminy Dłutów bez odczytywania. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Punkt 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka – Olczyk zabierając głos przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu korzystania z Gminnej Sali Sportowo-Widowiskowej w Dłutowie.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka-Olczyk przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian regulaminu korzystania z Gminnej Sali Sportowo-Widowiskowej w Dłutowie.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/55/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXX/187/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego.

Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały i uzasadniła dlaczego postanowiła wystąpić z w/w projektem uchwały, aby wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 1 grudnia 2017 roku, oznaczone numerem PNIK-I.4131.951.2017, stwierdzające nieważność uchwały Nr XXVIII/165/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dłutów. Uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/56/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXX/188/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/84/16 Rady Gminy Dłutów z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.

Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały i przedstawiła uzasadnienie do w/w projektu. Uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu. Wójt Gminy poinformowała, że do projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin wpłynęło 80 uwag, w których mieszkańcy i właściciele działek wsi Czyżemin wyrażali swój brak zgody na dokonanie zmian obowiązującego planu miejscowego. Wójt Gminy stwierdziła, że uwagi te rozpatrzyła pozytywnie. Wykaz rozpatrzonych uwag został zawarty w załączniku do zarządzenia Nr 149/2017 Wójta Gminy Dłutów z dnia 30 listopada 2017 r.

W związku z projektem uchwały wywiązała się dyskusja, w której radni zwracali się z zapytaniami dotyczącymi poniesionych już wydatków na opracowanie projektu oraz skutków finansowych po stronie Gminy w przypadku podjęcia przez radę w/w uchwały.

Odpowiedzi na powyższe pytania udzieliła Wójt Gminy.

Radni zwracali również uwagę na wydatki poniesione przez właściciela działek, który wystąpił o zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.

Po zakończonych wypowiedziach i uwagach przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/57/17) pod głosowanie. Przy 8 głosach „za”, 1 głosie „przeciw” i 4 głosach „wstrzymujących się” uchwała Nr XXX/189/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026.

Skarbnik Gminy Katarzyna Olkusz zwróciła się z zapytaniem, czy może wspólnie omówić proponowane zmiany w budżecie Gminy Dłutów oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dłutów z uwagi na to, że oba projekty są ze sobą powiązane.

Radni nie zgłaszali sprzeciwu.

Skarbnik Gminy na wstępie przedstawiła autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2017 r. polegającą na wprowadzeniu do planu dochodów zał. nr 1:

1)zwiększenia planu dochodów w dziale 700, rozdział 70005, § 0970 o kwotę 327,00 zł,

2)zmniejszenie planu dochodów w dziale 756, rozdział 75615, § 2680 o kwotę 654,00 zł.

Skarbnik Gminy po przedstawieniu autopoprawki szczegółowo przedstawiła projekt uchwały oraz objaśnienia do proponowanych zmian.

W związku z zwiększeniem planu wydatków o kwotę 2.100,00 na zakup dodatkowego oświetlenia ulicznego na ulicy Armii Krajowej w Dłutowie wśród radnych wywiązała się dyskusja, w której radni zwracali uwagę, że obecne oświetlenie tej ulicy jest wystarczające i należałoby traktować wszystkich mieszkańców jednakowo (większość oświetlenia jest co drugi słup oświetleniowy).

W wyniku dyskusji Wójt Gminy Grażyna Maślanka-Olczyk zgłosiła autopoprawki do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2017 oraz w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026. Autopoprawka będzie polegała na zmianie zapisu w planie wydatków projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2017zał. nr 2 – dział 900, rozdział 90015 z zapisu „Budowa punktów oświetlenia ulicznego w ulicy Armii Krajowej w Dłutowie„ na zapis „Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych”.

W związku z powyższą autopoprawką zmianie ulegnie zapis kwoty w kolumnie 2.2 załącznika nr 1 projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026.

Następnie Skarbnik Gminy omówiła całość projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026.


Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2017-2026.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/58/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXX/190/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2017 r.

Radni nie zgłaszali już innych wniosków jak również zapytań do projektu uchwały omawianej jednocześnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Dłutów w poprzednim punkcie porządku obrad.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/59/17) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXX/191/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

Skarbnik Gminy podobnie jak w punktach poprzednich jako pierwszy przedstawiła projekt budżetu Gminy Dłutów na 2018 rok omawiając kolejno planowane dochody i wydatki a zwłaszcza wydatki związane z planowanymi zadaniami oraz projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026 wraz z objaśnieniami. Objaśnienia stanowią załącznik do protokółu.

Następnie Wójt Gminy udzieliła wyjaśnień radnemu M. Wierzbowskiemu w sprawie „odwodnienia części pasa drogowego drogi gminnej w miejscowości Orzk”.

Przewodniczący obrad przedstawił radnym uchwałę Nr I/187/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii do projektu uchwały o wieloletniej prognozie finansowej oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów. Uchwała stanowi załącznik do protokółu.

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/60/17) pod głosowanie. Przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” uchwała Nr XXX/192/16 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dłutów na 2018 rok.

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad przedstawił radnym uchwałę Nr I/188/2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie opinii dotyczącej projektu budżetu Gminy Dłutów na 2018 rok. Natomiast przewodniczący Komisji A. Banaś przedstawił opinię Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Dłutów dotyczącą projektu budżetu Gminy Dłutów na 2018 rok. Uchwała i opinia stanowią załącznik do protokółu jak również uzasadnienie do projektu budżetu.

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/61/17) pod głosowanie. Przy 12 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” uchwała Nr XXX/193/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok.

Inspektor ds. obsługi rady gminy Jadwiga Pstrokońska przedstawiła projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 rok jak również przybliżyła diagnozę przedstawioną w projekcie uchwały. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/62/16) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXX/194/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

Inspektor ds. obsługi rady gminy Jadwiga Pstrokońska przedstawiła radnym projekt uchwały i uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/63/16) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXX/195/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Dłutów na 2018 rok.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych z zapytaniem, czy zgłaszają wnioski i uwagi do projektów planów pracy komisji przedłożonych przez poszczególne komisje.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/64/16) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXX/196/17 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 15

Interpelacje i zapytania.

Radny J. Cieślak zgłosił potrzebę naprawy ul. Zielonej w Dłutowie na zjeździe w ul. Niezapominajki.

Radny Z. Matuszewski zgłosił również sprawę naprawy drogi gminnej w Dąbrowie na wysokości posesji 14a.

Radny A. Banaś zgłosił sprawę naprawy drogi gminnej w Stoczkach-Porąbkach, w Piętkowie oraz Orzk-Łaziska.

Radna B. Szymańska poinformowała o potrzebie naprawy ul. Leśnej w Dłutowieoraz drogi powiatowej ze Ślądkowic w stronę miejscowości Róża.

Wójt Gminy stwierdziła, że w roku obecnym przy tej pogodzie drogi wymagają ciągłych napraw.

Punkt 16

Wolne wnioski.

Sołtys sołectwa Ślądkowice zabierając głos przedstawił swoje uwagi dotyczące planu dotacji dla OSP w Tążewach na zakup samochodu strażackiego, niemożności uzyskania środków finansowych dla OSP Ślądkowice na zakup dwóch aparatów do masek jak również uwagi do zakupów w roku obecnym dla straży. Sołtys dodał, że OSP Ślądkowice złożyła wniosek o dotację na budowę garażu i nie wie, co z tym wnioskiem.

Wójt Gminy oraz Skarbnik Gminy wyjaśniały sprawę zakupów OSP Ślądkowice z roku bieżącego.

Sołtys sołectwa Pawłówek zgłosiła potrzebę naprawy zjazdu z drogi wojewódzkiej w stronę Rydzyn.

Sołtys sołectwa Czyżemin zwrócił się z zapytaniem, jak rozlicza się właściciel żwirowni i czy ponosi jakieś opłaty?

Skarbnik Gminy wyjaśniała, że taki właściciel ponosi opłatę eksploatacyjną.

Następnie sołtys zwrócił się z zapytaniem, czy z końcem tego roku zostanie zaprzestane wydobywanie żwiru ze żwirowni p. Ścibiorka w Czyżeminie. Jeżeli tak to w jaki sposób będzie ona rekultywowana i czy nie będą wywożone tam śmieci. Obecnie już podjeżdżają tam jakieś samochody.

Wójt Gminy wyjaśniła, że koncesję na wydobycie jak również decyzję na rekultywację wydaje Starostwo Powiatowe w Pabianicach. Wójt dodała, że jeżeli mieszkańcy widzą samochody wywożące na wyrobisko jakieś materiały należy to zgłosić do Wydziału Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Pabianicach.

Sołtys dodał, że na dzień dzisiejszy jeszcze nic nie wiadomo, ale Gmina będzie chyba miała kopie decyzji i powinna się tym zainteresować, co tam będzie wywożone i w jaki sposób rekultywowane.

Sołtys wsi Orzk zabierając głos zwrócił się o ponowną interwencję w Starostwie Powiatowym w Pabianicach w sprawie podsypania poboczy na odcinku drogi powiatowej z Dłutowa (od oczyszczalni) w stronę Łazisk, które są bardzo niebezpieczne dla użytkowników tej drogi.

Wójt Gminy poinformowała, że do projektu budżetu składała wniosek w tej sprawie. Do końca 2018 roku Starostwo Powiatowe w Pabianicach zobowiązane jest do usunięcia drzewa z poboczy i wtedy będziemy interweniować.

Radna B. Szymańska przypomniała również o interwencji w sprawie budowy chodnika przy ul. Głównej w Dłutowie w stronę przedszkola.

Wójt Gminy poinformowała, że w budżecie powiatu na 2018 r. brak jest tej inwestycji, ale z rozmów wynika, że może być to rozpatrywane w I kwartale tego roku.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy T. Kmin zaproponował, aby z wnioskiem w powyższej sprawie pojechać delegacją na posiedzenie Komisji Infrastruktury Technicznej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Powiatu Pabianickiego.

Przewodniczący Rady Gminy odczytał życzenia świąteczne i noworoczne, które wpłynęły do rady gminy, a następnie wraz z Panią Wójt Gminy złożyli życzenia noworoczne wszystkim zebranym na sesji oraz ich rodzinom.

Punkt 17

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady XXX sesji Rady Gminy Dłutów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała J. Pstrokońska

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie