Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 marca 2018 09:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół Nr XXXII/18 z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 22 lutego 2018 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Protokół Nr XXXII/18

Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 22 lutego 2018 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Obradom przewodniczył Krzysztof Janas– Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Sesję rozpoczęto o godz.1300, a zakończono o godz. 1400.

W sesji udział wzięli:

1)radni

2)sołtysi

3)zaproszeni goście

wg załączonych list obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXI sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Pabianicach na uchwałę Nr XXXII/165/06 Rady Gminy Dłutów z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dłutów”.

6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/197/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

8.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

9.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach do wykorzystywania herbu Gminy Dłutów.

10.Interpelacje i zapytania.

11.Wolne wnioski.

12.Zakończenie obrad.

Punkt 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XXXII sesji Rady Gminy Dłutów otworzył i prowadził Krzysztof Janas – Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Przewodniczący obrad powitał radnych, wójta gminy, sołtysów, zaproszonych gości, mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Punkt 2

Przedstawienie porządku obrad.

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokółu z XXXI sesji.

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy zgłaszają wnioski do protokółu z obrad XXXI sesji Rady Gminy Dłutów jak również o przyjęcie protokółu bez odczytywania. Protokół był dostępny do zapoznania się w biurze rady jak również przed obradami XXXII sesji Rady Gminy. Radni nie zgłaszali wniosku o odczytywanie protokołu.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokółu z XXXI sesji Rady Gminy Dłutów bez odczytywania. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Punkt 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka – Olczyk zabierając głos przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Dodatkowo przedstawiła ustalenia z posiedzeń Rady Technicznej, które odbyły sie w dniach 23 stycznia i 20 lutego bieżącego roku a dotyczyły one rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 485.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Pabianicach na uchwałę Nr XXXII/165/06 Rady Gminy Dłutów z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Dłutów”.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały przedstawiła również odpowiedź na skargę Prokuratora Rejonowego w Pabianicach, w której to wnosi o jej oddalenie. Szczegółowe uzasadnienie do oddalenia skargi stanowi załącznik do uchwały.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/3/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXII/199/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Sekretarz Gminy Jolanta Pietras przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/4/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXII/200/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/197/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

Wójt Gminy przedstawiając projekt uchwały zgłosiła następujące autopoprawki:

1) w § 1 ust. 1 po słowach „pobrania i wykorzystania” należy dodać „(Dz. Urz..Woj. Łódzkiego)”,

2) w § 1 ust. 1 pkt 1 zamiast słowa „wykreśla” należy wpisać słowo „skreśla”,

3) w § 1 ust. 2 po słowach „do 20-go dnia” należy dopisać słowo „miesiąca”.

W dalszej kolejności Wójt Gminy omówiła proponowane zmiany, które zostały zgłoszone przez organ nadzoru tj. RIO w Łodzi.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/5/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXII/201/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

Sekretarz Gminy Jolanta Pietras przedstawiła projekt uchwały, w której proponowana jest pomoc finansowa na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych. Uzasadnienie stanowi złącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/6/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXII/202/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie upoważnienia Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach do wykorzystywania herbu Gminy Dłutów.

Wójt Gminy zabierając ponownie głos poinformowała, że Komendant Powiatowej Policji w Pabianicach zwrócił się z prośbą w sprawie możliwości wykorzystywania herbu naszej gminy do celów służbowych. Projekt uchwały jest odzwierciedleniem w/w prośby.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/7/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXII/203/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10

Interpelacje i zapytania.

Radna E. Kandyba zwróciła się z zapytaniem czy mieszkańcy gminy mają możliwość uzyskania dofinansowania w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła?

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że dofinansowanie na taki cel można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Radna B. Szymańska zabierając głos zwróciła uwagę na sprawę palenia w piecach jakimiś plastikami i że należałoby w tej sprawie interweniować.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, iż w ubiegłym roku Gmina przeprowadzała w tej sprawie kontrole. Były one wykonywane u wskazanych osób. Po tych kontrolach nastąpiła poprawa. Jeżeli obecnie nadal zdarzają się takie przypadki, to należy takie przypadki zgłosić do Gminy i wówczas będzie można podjąć odpowiednie kroki.

Punkt 11

Wolne wnioski.

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił pisma, które wpłynęły od ostatniej sesji;

1) informacja Wojewody Łódzkiego dotycząca uwag wynikłych po kontroli wykonywania zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi,

2) uchwała Nr I/18/2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań oraz opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Dłutów,

3) informacja Wójta Gminy Dłutów dotycząca rozliczenia umowy Nr 33/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Gminą Dłutów a Powiatem Pabianickim na udzielenie pomocy finansowej na realizację i organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego dla nauczycieli,

4) informacja Wójta Gminy Dłutów dotycząca rozliczenia za 2017 r. zadania „Rozwój sportu na terenie Gminy Dłutów”.

Punkt 12

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady XXXII sesji Rady Gminy Dłutów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała J. Pstrokońska

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie