Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

21 czerwca 2018 08:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół Nr XXXIII/18 z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 27 marca 2018 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3

Protokół Nr XXXIII/18

Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 27 marca 2018 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Obradom przewodniczył Krzysztof Janas– Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Sesję rozpoczęto o godz.1300, a zakończono o godz. 1440.

W sesji udział wzięli:

1)radni

2)sołtysi

3)zaproszeni goście

wg załączonych list obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału Gminy Dłutów na okręgi wyborcze.

6.Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Dłutów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

9.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dłutów na lata 2018 -2022.

10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Dłutów jest organem prowadzącym.

11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2018 roku.

12.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

13.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

14.Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

15.Interpelacje i zapytania.

16.Wolne wnioski.

17.Zakończenie obrad.

Punkt 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XXXIII sesji Rady Gminy Dłutów otworzył i prowadził Krzysztof Janas – Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Przewodniczący obrad powitał radnych, wójta gminy, sołtysów, zaproszonych gości, mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (13 radnych obecnych).

Punkt 2

Przedstawienie porządku obrad.

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokółu z XXXII sesji.

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy zgłaszają wnioski do protokółu z obrad XXXII sesji Rady Gminy Dłutów jak również o przyjęcie protokółu bez odczytywania. Protokół był dostępny do zapoznania się w biurze rady jak również przed obradami XXXIII sesji Rady Gminy. Radni nie zgłaszali wniosku o odczytywanie protokołu.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokółu z XXXII sesji Rady Gminy Dłutów bez odczytywania. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Punkt 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka – Olczyk zabierając głos przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Dodatkowo przedstawiła zapisy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi w sprawie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego dotyczące uchwały Nr XXVIII/165/17 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 października 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dłutów. Następnie Wójt Gminy złożyła gorące podziękowania tym wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uroczystego przebiegu koncertu z okazji Dnia Kobiet i Mężczyzn.

Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu.

Na salę obrad wszedł spóźniony radny T. Komin.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia podziału Gminy Dłutów na okręgi wyborcze.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka-Olczyk przedstawiła projekt uchwały wraz z wnioskiem uzasadniającym przedstawiony podział Gminy na 15 okręgów wyborczych, gdzie jednostki pomocnicze tj. sołectwa zostały połączone bądź podzielone na dwa lub więcej okręgów z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa. Dokładne wyliczenia i proponowane okręgi zostały przedstawione we wniosku, który stanowi załącznik do protokołu.

Wśród radnych wywiązała się dyskusja dotycząca zaproponowanego podziału, w której radni M. Wierzbowski i M. Skrobek twierdzili, iż ich zdaniem należało zaproponowany podział uzgodnić wcześniej z wszystkimi radnymi i zrobić to inaczej. Zdaniem tych radnych normy przedstawicielskie w niektórych okręgach w tak przedstawionym projekcie są na granicy normy np. okręgu nr 11 czy nr 8.

Przewodniczący obrad zwrócił się do radnych czy przedstawiają inne propozycje podziału gminy na okręgi wyborcze. W związku z tym, że nie zostały zgłoszone żadne wnioski przewodniczący przystąpił do głosowania zaproponowanego projektu uchwały (druk RG/8/18).

Przy 10 głosach „za”, 2 głosach „przeciw” i 2 głosach „wstrzymujących się” uchwała Nr XXXIII/204/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Dłutów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Wójt Gminy przedstawiła również projekt uchwały w sprawie podziału gminy Dłutów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wraz z uzasadnieniem. Wójt Gminy dodała, iż w stosunku do obecnie obowiązującej uchwały zmiana polega na wpisaniu w obwodzie nr 4 nowej siedziby komisji.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/9/18) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” uchwała Nr XXXIII/205/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

Przewodniczący obrad oddając głos Katarzynie Olkusz Skarbnikowi Gminy zaproponował, aby omówić obydwie uchwały wspólnie.

Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany w planie dochodów oraz w planie wydatków a następnie w imieniu wójta gminy zgłosiła autopoprawkę polegającą zmianie zapisów kwalifikacji wydatków majątkowych zapisanych w tabeli nr 2 dział 801 rozdział 80195 „Pozostała działalność”.

W dalszej kolejności omówiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026, które związane są ze zmianami w budżecie gminy.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/10/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXIII/206/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

Radni nie zgłaszali wniosków jak również zapytań do projektu uchwały omawianej jednocześnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Dłutów w poprzednim punkcie porządku obrad. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokółu

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/11/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXIII/207/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dłutów na lata 2018 -2022.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka-Olczyk przedstawiła program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dłutów na lata 2018-2022. Szczegółowo przedstawiła zasób mieszkaniowy, planowane remonty i modernizację budynków oraz zasady polityki czynszowej. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/12/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXIII/208/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Dłutów jest organem prowadzącym.

Wójt Gminy przedstawiła projekt uchwały ustalający kryteria rekrutacji do publicznych szkół podstawowych dla których Gmina Dłutów jest organem prowadzącym. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/13/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXIII/209/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2018 roku.

Wójt Gminy przedstawiła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Dłutów w 2018 roku.

Radni w dyskusji nad omawianym programem przedstawiali pytania dotyczące liczby bezdomnych psów przebywających w schronisku, możliwości zapewnienia opieki zwierzętom gospodarskim odebranym właścicielowi. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/14/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXIII/210/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

Wójt Gminy przedstawiła i omówiła projekt uchwały przedkładany w punkcie 12 porządku obrad jak również w punkcie 13 z uwagi na to, iż proponowana pomoc finansowa dla Powiatu Pabianice dotyczy remontu dróg powiatowych nr 1512E i nr 2904E położonych w miejscowości Czyżemin. Następnie zgłosiła autopoprawki do projektów uchwał polegające na zmianie zapisów nazwy zadania:

1)w projekcie uchwały (druk RG/15/18) zamiast „Pomoc finansowa dla powiatu Pabianickiego na remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin” należy zapisać „Remont drogi powiatowej nr 1512E w miejscowości Czyżemin”,

2)w projekcie uchwały (druk RG/16/18) zamiast „Pomoc finansowa dla powiatu Pabianickiego na remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin” należy zapisać „Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin”.

Uzasadnienia do projektów uchwal stanowią załącznik do protokołu.

Radna B. Szymańska zwróciła się z zapytaniem dotyczącym budowy chodnika przy ul. Główniej w Dłutowie w stronę przedszkola.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że podczas rozmów ze Starostą Powiatu Pabianickiego ze strony Starosty padły deklaracje w tej sprawie tj. przywrócenie tego zadnia (zdjętego z budżetu zeszłorocznego z uwagi na brak wykonawcy) po rozstrzygnięciu przetargów tegorocznych na remonty i budowy dróg powiatowych a co za tym idzie uwolnieniu ewentualnych środków finansowych.

Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/15/18) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” uchwała Nr XXXIII/211/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.


Radni nie zgłaszali wniosków i zapytań do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/16/18) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” i 1 głosie „wstrzymującym się” uchwała Nr XXXIII/212/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 14

Sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dłutowie Pani Izabela Getler przedstawiła sprawozdanie za rok 2017 z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Sprawozdanie radni otrzymali wraz z materiałami na sesję.

Radni nie zgłaszali pytań do przedłożonego sprawozdania. Sprawozdanie zostało przyjęte i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 15

Interpelacje i zapytania.

Radny M. Wierzbowski zwrócił się z zapytaniem, czy nie należałoby złożyć wniosku o dotację na dokończenie budowy drogi do miejscowości Orzk w ramach Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej ogłoszonego w ostatnich dniach.

Wójt Gminy zabierając głos poinformowała, że program taki został w ostatnich dniach przez media ogłoszony. Jak wynika z tych informacji nabór wniosków ma być do 15 kwietnia. Na dzień dzisiejszy nie mamy możliwości uzyskania szczegółowych informacji dotyczących Programu, zasad składania dokumentów i na jakie zadania konkretnie będzie możliwość uzyskania dofinansowania z uwagi na brak dostępu do Internetu. Wójt Gminy stwierdziła, iż ma nadzieję, iż w najbliższych godzinach się to zmieni i będzie możliwość uzyskania szczegółowych informacji.

Wśród radnych wywiązała się dyskusja i padały stwierdzenia, że na pewno do wniosku trzeba będzie dołączyć projekt, dlatego też tylko takie inwestycje należy rozważyć i złożyć na nie wniosek o dofinansowanie z uwagi na bardzo krótki termin przyjmowania wniosków.

Punkt 16

Wolne wnioski.

Sołtys sołectwa Czyżemin zabierając głos zgłosił wniosek dotyczący możliwości bezpłatnego znakowania psów a następnie stwierdził, iż remont dróg powiatowych jego zdaniem powinien rozpocząć się od ich prawidłowego wytyczenia, obkopania rowami, aby to nie były wyrzucone pieniądze.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że jeżeli w budżecie gminy znajdą się wolne środki na opłacanie znakowania psów z terenu gminy Dłutów wówczas mieszkańcy będą mielimożliwość bezpłatnego znakowania.

Natomiast remont dróg powiatowych będzie wykonywało Starostwo Powiatowe w Pabianicach. W budżecie powiatu są zapisy, iż jest to generalny remont. Umowę z wykonawcą zawiera Starostwo Powiatowe i ono realizuje zadanie, odbiera wykonane roboty.

Mieszkaniec wsi Stoczki-Porąbki zabierając głos zwrócił się do Pani Wójt Gminy o przedstawienie radnym pisma z dnia 15.02.2017 r. złożonego przez dzierżawcę nieruchomości w Hucie Dłutowskiej dotyczącego zapłaty zaległego czynszu.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, iż Gmina z dzierżawcą w/w nieruchomości prowadzi sprawę w Sądzie.

Przewodniczący obrad odczytał życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych, które wpłynęły do niego przekazane dla wszystkich radnych i mieszkańców gminy.

Następnie Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyła wszystkim sołtysom życzenia w związku z obchodzonym w dniu 11 marca 2018 r. „Dniem Sołtysa” i wręczyła okolicznościowe dyplomy.

Na zakończenie Wójt Gminy oraz Przewodniczący Rady Gminy w swoim imieniu złożyli wszystkim obecnym na obradach oraz ich rodzinom życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych.

Punkt 17

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady XXXIII sesji Rady Gminy Dłutów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała J. Pstrokońska

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie