Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 11:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół Nr XXXIX/18 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 18 października 2018 roku w sali OSP w Dłutowie przy ul. Polnej 5.

Protokół Nr XXXIX/18

Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 18 października 2018 roku w sali OSP w Dłutowie przy ul. Polnej 5.

Obradom przewodniczył Krzysztof Janas– Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Sesję rozpoczęto o godz.1300, a zakończono o godz. 1345.

W sesji udział wzięli:

1)radni

2)sołtysi

3)zaproszeni goście

wg załączonych list obecności.

Porządek obrad:

  • 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

7.Interpelacje i zapytania.

8.Wolne wnioski.

9.Zakończenie obrad.

Punkt 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XXXIX sesji Rady Gminy Dłutów otworzył i prowadził Krzysztof Janas – Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Przewodniczący obrad powitał radnych, wójta gminy, sołtysów, zaproszonych gości, mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (14 radnych obecnych na obradach).

Punkt 2

Przedstawienie porządku obrad.

Przewodniczący obrad poinformował, iż pani Wójt Grażyna Maślanka-Olczyk zgłosiła wniosek o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego. Wójt Gminy wyjaśniła, że proponowany projekt dotyczy budowy chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie w kwocie 115.000,00 zł.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie wniosku o wprowadzenie do porządku obrad pkt 5 „Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego” i przesunięcie następnych punktów obrad. Przy 14 głosach „za” wniosek został przyjęty.

  • Przewodniczący przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

8.Interpelacje i zapytania.

9.Wolne wnioski.

10.Zakończenie obrad.

  • Przewodniczący obrad poddał pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. Przy 14 głosach „za” porządek obrad został przyjęty.

Punkt 3

Przyjęcie protokółu z XXXVIII sesji.

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy zgłaszają wnioski do protokółu z obrad XXXVIII sesji Rady Gminy Dłutów jak również o przyjęcie protokółu bez odczytywania. Protokół był dostępny do zapoznania się w biurze rady jak również przed obradami XXXIX sesji Rady Gminy.

Radni nie zgłaszali wniosku o odczytywanie protokołu.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokółu z XXXVIII sesji Rady Gminy Dłutów bez odczytywania. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Punkt 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka – Olczyk zabierając głos przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Radni nie zgłaszali uwag ani zapytań do sprawozdania.

Na salę obrad wszedł spóźniony radny A. Oset.

Radny A. Banaś zwrócił się z wnioskiem o przerwę w obradach celem zorganizowania posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Wniosek został przez radnych przyjęty.

Przewodniczący obrad zarządził kilkunastominutową przerwę w obradach.

Wznowienie obrad.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów A. Banaś zabierając głos poinformował, że Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała powyższy projekt uchwały.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwał (druk RG/62/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXIX/256/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów A. Banaś poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Skarbnik Gminy na temat proponowanych autopoprawek do projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026 oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r. jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekty w/w uchwał wraz z autopoprawkami.

Przewodniczący obrad oddając głos Katarzynie Olkusz Skarbnikowi Gminy zaproponował, aby omówić obydwie uchwały tj. pkt 6 i 7 porządku obrad wspólnie.

Skarbnik Gminy w pierwszej kolejności w imieniu Wójta Gminy przedstawiła autopoprawki polegającą na zwiększeniu planu wydatków zał. nr 1 oraz planu wydatków z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Dłutów zał. nr 4. Następnie przedstawiła proponowane zmiany w planie wydatków, w planie wydatków majątkowych, w planie przychodów i rozchodów, w planie kwot dotacji z budżetu gminy oraz zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego. Przedstawione autopoprawki stanowią załącznik do protokołu.

W dalszej kolejności przedstawiła również autopoprawki do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026 oraz omówiła proponowane zmiany, które związane są ze zmianami w budżecie gminy.

Przedstawione autopoprawki stanowią załącznik do protokołu.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/60/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXIX/257/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

Projekt uchwały został omówiony przez Skarbnik Gminy jednocześnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Dłutów w poprzednim punkcie porządku obrad.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/61/18) pod głosowanie. Przy 15 głosach „za” uchwała Nr XXXIX/258/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8

Interpelacje i zapytania.

Radni nie zgłaszali interpelacji i zapytań.

Punkt 9

Wolne wnioski.

Prezes Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Dłutowie K. Świercz w imieniu Zarządu Klubu złożył podziękowania za współpracę wszystkim radnym oraz pani wójt gminy.

Przewodniczący obrad w związku z ostatnią sesją VII kadencji Rady Gminy Dłutów złożył i wręczył stosowne podziękowania za współpracę wszystkim radnym, sołtysom, wójtowi gminy, sekretarz gminy i skarbnikowi gminy Dłutów.

Podziękowania wszystkim złożyła również Wójt Gminy Dłutów Pani Grażyna Maślanka-Olczyk.

Punkt 10

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Dłutów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała J. Janeczek

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie