Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 11:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół Nr XXXVII/18 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 12 wrzenia 2018 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XXXVII/18

Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 12 wrzenia 2018 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Obradom przewodniczył Krzysztof Janas– Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Sesję rozpoczęto o godz.1300, a zakończono o godz. 1450.

W sesji udział wzięli:

1)radni

2)sołtysi

3)zaproszeni goście

wg załączonych list obecności.

Porządek obrad:

 • 1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

6.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.

9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.

10.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Pawłówek.

11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.

12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.

13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.

14.Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dłutów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.

16.Interpelacje i zapytania.

17.Wolne wnioski.

18.Zakończenie obrad.

Punkt 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Dłutów otworzył i prowadził Krzysztof Janas – Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Przewodniczący obrad powitał radnych, wójta gminy, sołtysów, zaproszonych gości, mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (13 radnych obecnych na obradach).

Punkt 2

Przedstawienie porządku obrad.

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokółu z XXXV sesji.

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy zgłaszają wnioski do protokółu z obrad XXXVI sesji Rady Gminy Dłutów jak również o przyjęcie protokółu bez odczytywania. Protokół był dostępny do zapoznania się w biurze rady jak również przed obradami XXXVII sesji Rady Gminy.

Radni nie zgłaszali wniosku o odczytywanie protokołu.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokółu z XXXVI sesji Rady Gminy Dłutów bez odczytywania. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Punkt 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka – Olczyk zabierając głos przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy przedstawiła dodatkowe wyjaśnienia na zapytania radnego A. Banaś dotyczące umowy zawartej w dniu 11 września br. z firmą PPHU „Max-Drogi Centrum na wykonanie corocznego przeglądu dróg publicznych gminnych, przepustów i obiektów mostowych.

Radny A. Oset zabierając głos uzupełnił sprawozdanie Pani Wójt o informację na temat pobytu i udziału w Centralnych Obchodach 100-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie w dniach 23-24 sierpnia br. na zaproszenie Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej delegacji Szkoły Podstawowej im. Lotników Września 1939 roku w Dłutowie w skład której weszli laureaci szkolnego konkursu wiedzy o lotnictwie, poczty sztandarowe, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Wójt Gminy Dłutów. Następnie w dniu 28.08.2018 r. delegacja Szkoły Podstawowej w Dłutowie brała udział w odsłonięciu pomnika „Chwała Lotnikom Polskim” na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie, na które to została zaproszona przez Stowarzyszenie Seniorów Lotnictwa Wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej i Komitet Budowy Pomnika. Był to ciąg dalszy obchodów 100-lecia Polskiego Lotnictwa Wojskowego po centralnych obchodach w Dęblinie w dniach 23-24 sierpnia i Air Show 2018 w Radomiu. Na uroczystość odsłonięcia przybył m. in.: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej p. Andrzej Duda, Minister Obrony Narodowej p. Mariusz Błaszczak, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Jarosław Mika i wielu znamienitych gości. Delegacja szkoły wzięła również udział w uroczystościach przy pomniku „Ku Czci Lotników Polskich poległych w latach 1939-1945” na Polach Mokotowskich a następnie uczestniczyła w spotkaniu lotniczych pokoleń w ogrodach Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych RP.

Radny A. Oset zgłosił wniosek o uwzględnienie w przyszłorocznym budżecie gminy środków na promocję Gminy Dłutów.

Wójt Gminy dodała również, iż w dniu 2 września br. w 79. rocznicę wybuchu II wojny światowej i zestrzelenia "Łosia" o 11.30 w kościele parafialnym w Dłutowie została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny oraz lotników i żołnierzy. Po mszy zebrani udali się na cmentarz. Tam przy odnowionym grobie lotników odczytany został Apel Pamięci a następnie na grobach lotników i żołnierzy złożono kwiaty i zapalono znicze.

W uroczystości wzięli udział: Dowódca 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku płk pil. Tomasz Jatczak wraz z delegacją, władze samorządowe gminy Dłutów, rodziny poległych lotników, seniorzy lotnictwa wojskowego i cywilnego, delegacja Łódzkiego Klubu Seniorów Lotnictwa i Aeroklubu Łódzkiego, przedstawiciele Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Łodzi oraz Stowarzyszenia Entuzjastów Lotnictwa "Grupa Archeo Łask", Kompania Honorowa 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku z pocztem sztandarowym, Ochotnicze Straże Pożarne z terenu gminy Dłutów, dyrektorzy, pracownicy i uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dłutowie, poczty sztandarowe oraz społeczność lokalna.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/212/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka-Olczyk przedstawiając projekt uchwały na wstępie zgłosiła autopoprawkę polegającą na zmianie zapisu proponowanej zmiany §1 ust.1, który po autopoprawce będzie brzmiał:

„§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 2904E w miejscowości Czyżemin, Gmina Dłutów (rekonstrukcja) do wysokości 25 000,00 zł.”

Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

 • Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/43/18) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/239/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawieudzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego.

Wójt Gminy również przedstawiając projekt uchwały na wstępie zgłosiła autopoprawkę polegającą na zmianie zapisu §1 ust.1, który po zmianie będzie brzmiał:

„§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w drodze powiatowej Nr 3313E – ul. Główna w Dłutowie, gmina Dłutów” do wysokości 75 000,00 zł.”

Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

 • Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/44/18) pod głosowanie. Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/240/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

Skarbnik Gminy Katarzyna Olkusz przedstawiła proponowane zmiany w planie dochodów, w planie wydatków, w planie wydatków majątkowych oraz w planie wydatków jednostek pomocniczych Gminy. Wszystkie proponowane zmiany zostały szczegółowo przedstawione w załącznikach do projektu uchwały jak również w uzasadnieniu do projektu.

Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

 • Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/45/18) pod głosowanie. Przy 10 głosach „za” i 3 głosach „przeciw” uchwała Nr XXXVII/241/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Leszczyny Duże.

Wójt Gminy za zgodą radnych przedstawiła kolejno projekty uchwał przedłożonych w punktach 8, 9, 10, 11, 12 i 13 porządku obrad w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w miejscowościach:

 • 1)Leszczyny Duże dz. nr 92 (na okres 3 lat w trybie bez przetargowym),
 • 2)Orzk dz. nr 392/3 (na okres 1 roku w trybie bez przetargowym),
 • 3)Pawłówek dz. nr 5/1 obręb geodezyjny Dąbrowa (na okres 3 lat w trybie bez przetargowym),
 • 4)Ślądkowice dz. nr 621 (na okras 3 lat w trybie bez przetargowym),
 • 5)Tążewy dz. nr 191/5 i 191/6 (na okres 3 lat w trybie bez przetargowym) oraz dz. nr 216 i 217 (na okres 1 roku w trybie bez przetargowym).

Uzasadnienia do projektów uchwał stanowią załącznik nr 5, 6, 7, 8, 9, 10 do protokołu.

Radny A. Banaś zwrócił się z zapytaniem, czy w projektach uchwał nie powinna być wpisana kwota czynszu a formę ogłoszenia o dzierżawie zdaniem radnego można było uznać jako przetarg.

Wyjaśnienia w powyższej sprawie udzieliła radca prawny A. Wyrwa jak również Wójt Gminy.

 • Radni nie zgłaszali wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/46/18) pod głosowanie.

Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/242/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Orzk.

 • Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/47/18) pod głosowanie.

Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/243/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Pawłówek.

 • Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/48/18) pod głosowanie.

Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/244/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ślądkowice.

 • Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/49/18) pod głosowanie.

Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/245/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 12

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.

 • Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/50/18) pod głosowanie.

Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/246/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 13

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Tążewy.

 • Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/51/18) pod głosowanie.

Przy 13 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/247/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 14

Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dłutów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Inspektor Jadwiga Pstrokońska przedstawiła projekt uchwały w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dłutów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych wraz z uzasadnieniem jak również wyjaśniła sprawę ponownego przedłożenia projektu uchwały w związku z unieważnieniem przez Wojewodę Łódzkiego uchwały Nr XXXV/229/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w powyższej sprawie. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Jeden radny wyszedł z sali obrad.

 • Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/52/18) pod głosowanie.

Przy 12 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/248/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 15

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dłutów.

Sekretarz Gminy Pietras Jolanta przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/232/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu publicznym, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Dłutów wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.

 • Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do przedłożonego projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/53/18) pod głosowanie.

Przy 12 głosach „za” uchwała Nr XXXVII/249/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 16

Interpelacje i zapytania.

Radny A. Banaś zapytał o sprawę koszenia poboczy przy drogach gminnych.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że pobocza będą jeszcze w tym roku koszone.

Radny M. Wierzbowski zapytał o sprawę wycięcia gałęzi i krzaków przy drodze Dłutów-Orzk.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że tak jak wcześniej rozmawiała z radnym będą te prace wykonane przez osoby skazane, które zostaną skierowane do Gminy na wykonanie nieodpłatnie kontrolowanych prace na cele społeczne i pracę społecznie użyteczną.

Punkt 17

Wolne wnioski.

Sołtys sołectwa Ślądkowice zwrócił się z zapytaniem czy będą kosze na papier, czy tylko worki. A jeżeli tylko worki, to zdaniem sołtysa będą one niszczone przez psy i inne zwierzęta.

Wójt Gminy odpowiadając stwierdziła, ze jeżeli we workach znajdzie się tylko „papier” to zwierzęta nie będą niszczyć ich zawartości.

Sołtys sołectwa Czyżemin wrócił ponownie do sprawy naprawy drogi powiatowej w miejscowości Czyżemin tj. do naprawy przepustów (braku przepływu wody), wykopania rowów przydrożnych.

Wójt Gminy wyjaśniając sprawę remontu dróg powiatowych w Czyżeminie i zakresu prac poinformowała, iż dokumentacja przedłożona przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach na w/w remont nie przewidywała remontu rowów przydrożnych i przepustów.

Sołtys sołectwa Lesieniec zwrócił się z zapytaniem, czy jest przyzwolenie na niszczenie rowów przydrożnych tj. przy drodze do Lesieńca.

Mieszkanka sołectwa Dąbrowa zabierając głos w pierwszej kolejności przedstawiła swoje uwagi i niezadowolenie dotyczące budowy chodnika w miejscowości Dąbrowa. Zapraszała władze Gminy oraz wszystkich radnych na miejsce budowy, aby osobiście mogli stwierdzić wszystkie nieprawidłowości budowy chodnika. Następnie zwróciła się z zapytaniem do pani Wójt Gminy, kiedy będzie oczyszczona droga gminna w Dąbrowie.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, iż inwestycja pod nazwą „Budowa chodnika w m. Dąbrowa” nie została jeszcze zakończona. Na dzisiejszej sesji została podjęta uchwała w sprawie dodatkowych środków finansowych na dokończenie inwestycji. Natomiast przedmiotową drogę w pierwszej kolejności należy wytyczyć.

Radny M. Wierzbowski zabierając głos stwierdził, że termin zakończenia inwestycji „Budowy chodnika w Dąbrowie” już chyba minął.

Wójt Gminy poinformowała, iż wykonawca zwrócił się z pismem o przedłużenie terminu do dnia 28 września br. Aneks w powyższej sprawie zostanie w najbliższych dniach podpisany.

Przewodniczący obrad po zakończeniu wszystkich wypowiedzi przedstawił pisma, które do niego wpłynęły :

 • 1)wniosek p. M. Wierzbickiej o zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - wniosek został skierowany do wójta gminy,
 • 2)pismo Wojewody Łódzkiego dotyczące składania oświadczeń majątkowych na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji,
 • 3)rozstrzygniecie nadzorcze w sprawie unieważnienia uchwały Nr XXXV/229/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie Gminy Dłutów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Punkt 18

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady XXXVII sesji Rady Gminy Dłutów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała J. Pstrokońska

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie