Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

6 grudnia 2018 11:48 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Protokół Nr XXXVIII/18 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 wrzenia 2018 roku w sali OSP w Dłutowie przy ul. Polnej 5.

Protokół Nr XXXVIII/18

Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 wrzenia 2018 roku w sali OSP w Dłutowie przy ul. Polnej 5.

Obradom przewodniczył Krzysztof Janas– Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Sesję rozpoczęto o godz.1300, a zakończono o godz. 1430.

W sesji udział wzięli:

1)radni

2)sołtysi

3)zaproszeni goście

wg załączonych list obecności.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji.

4.Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

5.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

6.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

7.Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

8.Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dłutów.

9.Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

10.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów.

11.Interpelacje i zapytania.

12.Wolne wnioski.

13.Zakończenie obrad.

Punkt 1

Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Dłutów otworzył i prowadził Krzysztof Janas – Przewodniczący Rady Gminy Dłutów.

Przewodniczący obrad powitał radnych, wójta gminy, sołtysów, zaproszonych gości, mieszkańców gminy. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad (14 radnych obecnych na obradach).

Punkt 2

Przedstawienie porządku obrad.

Radni nie zgłaszali wniosków i uwag do porządku obrad.

Punkt 3

Przyjęcie protokółu z XXXVII sesji.

Przewodniczący obrad zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy zgłaszają wnioski do protokółu z obrad XXXVII sesji Rady Gminy Dłutów jak również o przyjęcie protokółu bez odczytywania. Protokół był dostępny do zapoznania się w biurze rady jak również przed obradami XXXVIII sesji Rady Gminy.

Radni nie zgłaszali wniosku o odczytywanie protokołu.

Przewodniczący obrad przeprowadził głosowanie w sprawie przyjęcia protokółu z XXXVII sesji Rady Gminy Dłutów bez odczytywania. Protokół przyjęty został jednogłośnie.

Punkt 4

Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.

Wójt Gminy Grażyna Maślanka – Olczyk zabierając głos przedstawiła radnym sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.

Radni nie zgłaszali uwag ani zapytań do sprawozdania.

Sprawozdanie stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Punkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026.

Przed rozpoczęciem omówienia projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026 radny A. Banaś zgłosił wniosek o przerwę w obradach celem wypracowania przez członków Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów opinii w sprawie wprowadzenia przez Wójta Gminy autopoprawki do projektu w/w uchwały.

Wniosek został przez radnych przyjęty.

Przewodniczący obrad zarządził kilkunastominutową przerwę w obradach.

Po wznowieniu obrad przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów A. Banaś poinformował, że Komisja po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Skarbnik Gminy na temat proponowanej autopoprawki jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt w/w uchwały wraz z autopoprawką.

Przewodniczący obrad oddając głos Katarzynie Olkusz Skarbnikowi Gminy zaproponował, aby omówić obydwie uchwały tj. pkt 5 i 6 porządku obrad wspólnie.

Skarbnik Gminy w pierwszej kolejności w imieniu Wójta Gminy przedstawiła autopoprawkę polegającą na zwiększeniu planu wydatków o 200.00,00 złotych w dziale 600 rozdziale 60016 na zadanie „Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej”. Następnie przedstawiła proponowane zmiany w planie dochodów, w planie wydatków, w planie wydatków majątkowych, w planie przychodów i rozchodów, w planie kwot dotacji z budżetu gminy oraz zmiany w planie wydatków z funduszu sołeckiego.

W dalszej kolejności przedstawiła również autopoprawkę do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026 związaną ze zwiększeniem plany wydatków o 200.000,00 zł na zadanie „Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej” oraz omówiła proponowane zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dłutów na lata 2018-2026, które związane są ze zmianami w budżecie gminy.

  • Radny M. Wierzbowski zapytał czy zakup działki nr 178 w Dłutowie nastąpi jeszcze w tym roku i czy zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami umowę kupna nastąpi dopiero po dokonaniu przez obecnego właściciela rozbiórki znajdujących się na działce budynków?
  • Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że po podjęciu na dzisiejszej sesji uchwały zamierza kontaktować się z właścicielem działki, celem prowadzenia dalszych rozmów na temat zakupu w/w działki przez Gminę.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/54/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXVIII/250/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Dłutów na 2018 r.

Projekt uchwały został omówiony przez Skarbnik Gminy jednocześnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Dłutów w poprzednim punkcie porządku obrad.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/55/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXVIII/251/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

Skarbnik Gminy przystępując do omawiania projektu w/w uchwały w pierwszej kolejności w imieniu Wójta Gminy wniosła o przyjęcie autopoprawki polegającej na zwiększeniu kwoty planowanego do zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego o kwotę 200.00,00 złotych.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/56/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXVIII/252/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Dłutów.

Przewodniczący Komisji Statutowej radny J. Nowak przedstawiając projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Dłutów zgłosił autopoprawkę polegającą na zmianie zapisu w § 45 ust. 1, który powinien brzmieć:

„1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowania radnych, przy równoczesnym podniesieniu ręki przez radnych, po wezwaniu przez Przewodniczącego obrad kto jest „za” uchwałą, kandydaturą lub wnioskiem, oraz o ile istnieje taka potrzeba, kto jest „przeciw”, kto „wstrzymuje się od głosu”.

  • Następnie projekt uchwały omówiła Radca Prawny A. Wyrwa.
  • Radny A. Oset zwrócił uwagę, aby w treści całej uchwały poprawić zapis nazw Komisji na wielką literę.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

  • Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały wraz z autopoprawką (druk RG/57/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXVIII/253/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 9

Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

Radca Prawny A. Wyrwa omówiła projekt uchwały sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej wraz z uzasadnieniem. Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

  • Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/58/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXVIII/254/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów.

Radca Prawny A. Wyrwa omówiła również projekt uchwały w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów wraz z uzasadnieniem.Uzasadnienie do projektu uchwały stanowi załącznik do protokołu.

Radni nie zgłaszali uwag i wniosków do projektu uchwały.

  • Przewodniczący obrad poddał projekt uchwały (druk RG/59/18) pod głosowanie. Przy 14 głosach „za” uchwała Nr XXXVIII/255/18 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Punkt 11

Interpelacje i zapytania.

Radna B. Szymańska zapytała o następujące sprawy:

1) o budowę chodnika przy ul. Głównej w Dłutowie w kierunku przedszkola,

2) o budynek po byłym przedszkolu w Dłutowie,

3) o wycinkę drzew przy drodze powiatowej z Dłutowa w kierunku miejscowości Mierzączka Duża.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że w dniu 28 września 2018 r. upływa termin składania ofert na ogłoszony przez Starostwo Powiatowe w Pabianicach przetarg dotyczący budowy w/w chodnika. Po zakończeniu postępowania przetargowego dowiemy się kiedy chodnik zostanie wybudowany.

Sprawa adaptacji budynku po przedszkolu w Dłutowie Gmina jest na etapie uzyskiwania pozwolenia na budowę oraz przygotowywania studium wykonalności oraz gromadzone są dokumenty potrzebne do zawarcia umowy na dofinansowanie tego projektu.

Natomiast wycinka drzew według zapewnień ze strony Starostwa Powiatowego w Pabianicach nastąpi jeszcze w tym roku.

Radny A. Banaś zapytał o sprawę wykaszania poboczy dróg na terenie gminy Dłutów.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że w najbliższym czasie będzie wykonywane wykaszanie poboczy.

Punkt 12

Wolne wnioski.

Sołtys sołectwa Świerczyna zwrócił się z zapytaniem do radnych, czy na ostatniej sesji podejmowano uchwałę w sprawie dokończenia budowy drogi Orzk - Dłutów.

Przewodniczący poinformował,, że nie było takiej uchwały podejmowanej na ostatniej sesji.

Następnie sołtys M. Patura podziękował wszystkim radnym za 4- letnią współpracę.

Sołtys sołectwa Czyżemin zwrócił się z zapytaniem o możliwość zapoznania się z materiałami na sesję przed planowanym terminem sesji.

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że każdy sołtys może otrzymać projekty uchwał na sesję w biurze rady.

Sołtys sołectwa Budy Dłutowskie zwróciła się z zapytaniem dlaczego tak rzadko pracownicy Zakładu Usług Komunalnych w Dłutowie spisują stany liczników za wodę u mieszkańców sołectwa Budy Dłutowskie?

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że przekaże tą sprawę p. Grzegorzowi Majda – Kierownikowi ZUK w Dłutowie.

Mieszkaniec sołectwa Dłutów zapytał co kryje się pod planowaną inwestycją pod nazwą Centrum Rekreacyjne Dłutowa?

Wójt Gminy odpowiadając poinformowała, że będzie to plac zabaw, tereny zielone, ławeczki, miejsce spotkań mieszkańców Dłutowa.

Mieszkaniec sołectwa Stoczki-Porąbki zwrócił się z zapytaniem czy każde posiedzenie stałych Komisji Rady Gminy Dłutów jest otwarte dla obywateli?

Przewodniczący obrad K. Janas odpowiadając poinformował, że posiedzenia Komisji są jawne i każdy z mieszkańców naszej gminy może na takie posiedzenie przyjść.

Wójt Gminy zaprosiła wszystkich obecnych na wystawę poplenerową z okazji I pleneru malarskiego – 100- lecie Odzyskania Niepodległości, która odbędzie się w dniu 5 październik 2018 r. o godz. 17.30 w MOK w Pabianicach oraz w dniu 12 października 2018 r. o godz. 14.00 w budynku Przedszkola w Dłutowie.

Punkt 13

Zakończenie obrad.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad przewodniczący zamknął obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Dłutów.

Na tym protokół zakończono.

Protokółowała J. Janeczek

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie