Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 września 2018 11:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

Przebudowa odcinka ul. Parkowej w Hucie Dłutowskiej

Zamawiający:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

tel.: (044) 634-05-21
fax.: (044) 634-05-21

e- mail: dlutow@dlutow.pl

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – dalej zwana „SIWZ”

dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pn.:

„Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej”.

Znak sprawy: DG.271.2.2018

Zatwierdzam:

Dłutów, 13 września 2018 roku

I.Nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa Zamawiającego:Gmina Dłutów – Urząd Gminy Dłutów

Miejscowość:95-081 Dłutów

Adres:ul. Pabianicka 25

Strona internetowa:http://bip.dlutow.pl/

E-mail: dlutow@dlutow.pl

Telefon: 44 634 05 21

Faks:44634 01 50

Wszelką korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem należy kierować na adres:

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

z dopiskiem: postępowanie nr: DG.271.2.2018

II.Tryb udzielenia zamówienia publicznego i miejsce zamieszczenia ogłoszenia

1.Postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, poz. 2018) zwanej dalej „ustawą Pzp” oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126)
.

2.Niniejsze postępowanie jest o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj.Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2479)
oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 2477).

3.Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu:


- biuletyn zamówień publicznych

- strona internetowa Zamawiającego - http://bip.dlutow.pl/

- tablica ogłoszeń w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

III.Opis przedmiotu zamówienia


1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie odcinka ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej.


Przedsięwzięcie obejmuje swym zakresem przebudowę odcinka drogi gminnej poprzez:

1)usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,

2)wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,

3)wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego,

4)wykonanie poboczy i zjazdów.

Zakres robót objętych obowiązkami Wykonawcy szczegółowo opisany jest w dokumentacji projektowej, która stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.

2.Wykonawca dla określenia ceny oferty dokonuje wyceny robót na podstawie SIWZ i załączników do SIWZ, a w szczególności na podstawie danych zawartych w dokumentacji projektowej, w tym na podstawie kosztorysu ślepego,stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ.

3.Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do dokładnego zapoznania sięz zakresem robót wynikającym z przedstawionej w załączniku nr 8 dokumentacji projektowej.

4.Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty dokonanie przez Wykonawców wizji lokalnej w terenie gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy związanychz błędnym skalkulowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy.

5.Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną dokumentacją projektową. Wykonawca musi być świadomy, iż oferowanie materiałów równoważnych uzależnione będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w SIWZ, dokumentacją projektową, specyfikacji technicznej oraz akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego.

6.Wycena kosztów zamówienia musi również uwzględniać oznakowanie placu budowy zgodnie z instrukcją oznakowania – jeśli jest konieczne.

7.Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić łącznie wszystkie dane z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wnioski wypływające z ewentualnej wizji lokalnej.

8.Rozliczenie za przedmiot umowy odbędzie się fakturą końcową wystawioną po zakończeniu robót, tj. po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.

9.Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, oraz potrzebami Zamawiającego, Wykonawca przyjmując do realizacji przedmiot zamówienia zobowiązuje się do:

a)szczegółowego zapoznania się z załączoną dokumentacją projektową, jak również przeprowadzenia szczegółowej wizji w terenie odcinka objętego przedmiotem zamówienia,

b)wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej,

c)wykonania wszelkich niezbędnych robót przygotowawczych, towarzyszących i zabezpieczających koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia a wynikających z umownego zakresu zamówienia,


d)organizacji i zabezpieczenia placu budowy, utrzymania zaplecza budowy, wszelkie roboty przygotowawcze i porządkowe, a także wykonanie innych możliwych do przewidzenia, wynikających z przepisów, czynności mogących wystąpić w związku z prowadzonymi robotami,

e)dostawy wszelkich materiałów budowlanych i pomocniczych oraz urządzeń zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej,

f)zastosowania wyrobów, które zostały dopuszczone do obrotu oraz powszechnegoi jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry, atesty,

g)przygotowania na dzień umownego zakończenia robót atestów, aprobat, deklaracji, wyników badań, prób, pomiarów, potwierdzonych przez kierownika budowy
i inspektora nadzoru,

h)wywozu gruzu, nadmiaru ziemi oraz ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót we własnym zakresie i na własny koszt na miejsce wskazane przez Zamawiającego,

i)sporządzenie dokumentacji organizacji ruchu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami na czas prowadzenia robót i oznakowania ternu budowy,

j)przyjęcia podczas trwania robót odpowiedzialności od następstw i wyników działalności w zakresie: organizacji robót budowlanych, ochrony środowiska, warunków BHP, warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego
z prowadzeniem robót budowlanych, zabezpieczeniem terenu budowy, zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu budowy od następstw prowadzonych robót,

k)wykonywania robót budowlanych w sposób powodujący jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego,

l)zabezpieczenia dojazdów do posesji na czas realizacji robót,

m)odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia w obrębie budowy, spowodowane jego działalnością,

n)utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz gromadzić wszelkie urządzenia pomocnicze i materiały w sposób nie powodujący kolizji,

o)poinformowania właścicieli lub zarządców sieci o przystąpieniu do wykonania robót
i dokonania inwentaryzacji istniejącej infrastruktury, regulacja, zabezpieczenie
i przebudowa urządzeń podlega odbiorowi przez ich właścicieli bądź zarządców, koszty związane z nadzorami branżowymi ponosi Wykonawca, Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i sieci urządzeń podziemnych,

p)do sporządzenia i uzgodnienia z Zakładem Usług Komunalnych w Dłutowie harmonogramu ewentualnych przerw w dostawie wody, niezbędnych do przeprowadzenia prac, przy czym przerwy w dostawach wody nie mogą być dłuższe niż 3 godz. dziennie, harmonogram należy przedłożyć do uzgodnienia na 3 dni przed planowana przerwą w dostawie wody;

q)uporządkowania terenu po zakończeniu robót oraz ewentualną wypłatę odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku prowadzenia robót lub w związku z nimi,

r)pełną obsługę geodezyjną, która obejmuje m.in. tyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

s)odtworzenie punktów poligonowych, w przypadku ich uszkodzenia

t)opracowania dokumentacji powykonawczej, w ilości 3 egz. w formie papierowej i 3 egz. w formie elektronicznej (na płycie CD/DVD lub na dysku typu flash),

u)opracowania inwentaryzacji powykonawczej budowy – 3 egz. zarejestrowane
w Wydziale Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Pabianicach lub oświadczenie geodety o wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
i złożeniu jej w w/w wydziale,

v)uwzględnienia kosztów innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia,

w)uzyskania wszelkich przewidzianych prawem decyzji,jeżeli będą konieczne,

Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza,

- ścinanie i uzupełnienie poboczy,


W przypadku, kiedy w/w roboty nie będą wykonywane przez osoby w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, Zamawiający wymaga na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, aby Wykonawca, z którym Zamawiający podpisze umowę zatrudniał we własnym przedsiębiorstwie osoby na podstawie umowy o pracę. Wykonawca zobowiązany jest w każdej umowie o podwykonawstwo zawrzeć zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli wykonywania tego obowiązku i sankcje

z tytułu jego niewykonania określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.

10.Nazwa i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień:

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne,

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych,

45112730-1 Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad,

45233330-1 Fundamentowanie dróg,

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg,

45233290-8 Instalowanie znaków drogowych.


IV.Termin wykonania zamówienia oraz okres gwarancji i rękojmi


1.Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówieniado 29 października 2018 r.

2.Za termin zakończenia robót strony uznają wykonanie całości robót potwierdzonych gotowością do odbioru końcowego inwestycji, wpisaną do dziennika budowy. Do pisemnego zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca załącza kopię wpisów w dzienniku budowy o zakończeniu robót budowlanych wraz z potwierdzeniem tego faktu przez inspektora nadzoru najpóźniej na dzień zawiadomienia Zamawiającego.

3.Okres gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane i zamontowane urządzenia/materiały będzie miał długość, zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, jednak nie mniej niż 36 miesięcy. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zamontowane urządzenia/materiały rozpocznie się w dniu następnym, po dniu w którym nastąpił odbiór końcowy robót.

4.Okres rękojmi będzie odpowiadał okresowi gwarancji.


V.Informacja o podwykonawcach

1.Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

2.Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania części zamówienia przez Wykonawcę robót.

3.Zamawiający żąda wskazania w formularzu ofertowym, którą część zamówienia zamierza zlecić do wykonania podwykonawcy, wraz ze wskazaniem danych kontaktowych podwykonawców i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust. 1 ustawy Pzp.

4.Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotów trzecich, Zamawiający wymaga podania przez Wykonawcę
w załączniku nr 2 SIWZ, nazwy tych podmiotów oraz części zamówienia, której wykonanie zamierza im powierzyć oraz w załączniku nr 3 do SIWZ, zamieścić informacje, że nie podlegają wykluczeniu.

5.Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp,w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

6.Jeżeli powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy, nastąpi w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy, równocześnie z przedłożonym do akceptacji Zamawiającego projektem umowy z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

7.Warunki realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców i ich rozliczenie określają postanowienia wzoru umowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.

8.Realizacja części przedmiotu umowy poprzez podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za prawidłową realizację przedmiotu umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania, zaniechanie działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający ma prawo do żądania usunięcia z placu budowy każdego z pracowników Wykonawcy lub podwykonawców, którzy przez swoje zachowania lub jakość wykonywanej pracy naruszają postanowienia umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

VI.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2.Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich partnerów, przy czym termin na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji przedmiotu umowy z uwzględnieniem okresu udzielonej gwarancji i rękojmi.

3.Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania.

4.Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich dokumentów.

5.Pełnomocnictwo musi wynikać z umowy lub z innej czynności prawnej, mieć formę pisemną. Fakt ustanowienia Pełnomocnika musi wynikać z załączonych do oferty dokumentów, wszelka korespondencja prowadzona będzie z Pełnomocnikiem.

6.Żaden z Wykonawców występujących wspólnie, nie może podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust 5 ustawy Pzp.

7.Wykonawcy występujący wspólnie muszą łącznie spełniać warunki, o których mowa
w art. 22 ust.1 ustawy Pzp.

8.Oferta Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o zamówienie winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione w SIWZ.

9.Zamawiający informuje, iż nie określa szczególnego sposobu spełniania przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp.

10.Zamawiający informuje, iż nie określa warunków realizacji zamówienia przez Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób niż

w przypadku pojedynczych Wykonawców.


VII.Wykonawcy/ podmioty zagraniczne

1.Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

1)O których mowa w rozdziale XI ust. 2 pkt 4 SIWZ, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o którym mowa w XI ust. 2 pkt 4 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

2)W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiedniego kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

3)Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

VIII.Waluta w jakiej rozliczane będzie niniejsze zamówienie

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia dokonywane będą
w złotych polskich [ PLN ].

IX.Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

2)sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w tym zakresie.

3)zdolności technicznej lub zawodowej:

a)w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego

Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwóch (2) robót budowlanych polegających na remoncie, budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego, długości minimum 1000m oraz wartości robót nie mniejszej niż 500.000,00 zł każda (słownie złotych: pięćset tysięcy złotych 00/100).

Na potwierdzenie spełnienia powyższych warunków Wykonawca przedłoży dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Uwaga:

dowodami, o których mowa powyżej, są zgodnie z § 2 ust. 4 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126), referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty, które potwierdzą spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit a) zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa powyżej.

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, jeżeli oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust.1 pkt 3 lit a), przedłoży wykaz wymienionych wyżej robót budowlanych, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dowodami, że roboty zostały wykonane należycie.

b)w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Wykonawca winien wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej:

- Kierownikiem budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi z co najmniej 3 letnim doświadczeniem po uzyskaniu uprawnień na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót drogowych.

Powyższe wymagania należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego, które odnoszą się tylko i wyłącznie do personelu kluczowego Wykonawcy. Oprócz w/w osób, Wykonawca musi zapewnić odpowiedni zespół będący w stanie wykonać przedmiotowe zamówienie w wyznaczonym terminie.

Uwaga:

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,

określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278 ) oraz ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

Ocena spełniania w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia – nie spełnia. Ocena spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu odbywa się dwuetapowo:

a) Etap I- ocena wstępna, której poddawani są wszyscy Wykonawcy odbędzie się na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu Wykonawcy na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp o spełnianiu warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu
z postępowania (załącznik nr 2 i załącznik nr 3 do SIWZ);

b) Etap II - ostateczne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonane na podstawie dokumentów to potwierdzających. Ocenie na tym etapie podlegać będzie wyłącznie oferta Wykonawcy, która została najwyżej oceniona. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli oprócz oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit b) przedłoży wypełniony załącznik nr 6 do SIWZ.

2.W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, warunki, o których mowa

w ust. 1, Wykonawcy mogą spełniać łącznie bądź każdy z osobna.

3.Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest złożyć oddzielne oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej w terminie określonym w art. 24 ust. 11ustawy Pzp.

4.Zgodnie z art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

5.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji finansowej innych podmiotów zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, składając oświadczenie, o którym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy Pzp.

6.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

7.W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

8.Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

9.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w ust. 4, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:

a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami,

lub

b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w ust.1, zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami.

10.Z udziału w postępowaniu wyklucza się Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

11.Zgodnie z art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu Wykonawcy. W/w przepisu nie stosuje się, jeżeli wobec Wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się

o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.


X. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

1.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia należy przedłożyć wraz z ofertą:

1)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu – według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ oraz

2)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające braku podstaw do wykluczenia z postępowania – według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ.

Uwaga:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenia z ust. 1 pkt 1) i pkt 2) składa każdy z tych Wykonawców (dotyczy również wspólników spółki cywilnej). Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie tych warunków.

3)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału

w postępowaniu, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach odpowiednio w oświadczeniach, o których mowa powyżej, oraz składa w oryginale zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.

W celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentu, który określa w szczególności:

a)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia publicznego;

c)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia publicznego;

d)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

4)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i złożeniu oferty- załącznik Wykonawcy.

2.Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp, Wykonawca (bez wezwania Zamawiającego)

w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert o której mowa w art. 86 ust 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wg. wzoru oświadczenia –załącznik nr 4 do SIWZ.

Uwaga:

1) Oświadczenie winno być złożone w oryginale. Zamawiający dopuszcza przesłanie oświadczenia w terminie 3 dni faksem lub drogą elektroniczną i niezwłocznie potwierdzone w formie pisemnej.

2) Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3)W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienia przez Wykonawców – oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców.

XI.Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia składane na wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualne na dzień ich złożenia

1.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym terminie, lecz nie krótszym niż 5 dni, wskazanych poniżej dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania, aktualnych na dzień ich złożenia.

2.Dokumenty, które Wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126):

1)Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ, spełniających wymagania określone w rozdziale IX ust 1 pkt 3 lit. a) SIWZ, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są:

- referencje,

- bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane,

- a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest

w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

2)Wykaz osób, zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w rozdziale IX ust. 1 pkt 3 lit. b) SIWZwraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę określoną w IX ust. 1 pkt 2 SWIZ.

4) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawia wyżej wskazany dokument w odniesieniu do tych podmiotów.

Uwaga:

1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast w/w dokumentów składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2) Jeżeli Wykonawca przedstawi dokumenty, w których wartość podana będzie w innej walucie niż PLN, to dla potwierdzenia spełnienia warunku Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. W przypadku publikacji ogłoszenia w sobotę Zamawiający dokona przeliczenia tej waluty na PLN wg średniego bieżącego kursu wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Kursy walut dostępne są pod następującym adresem internetowym:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Jeżeli Wykonawca nie złoży w wyznaczonym terminie, o którym mowa powyżej, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia lub poprawienia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym składane są oświadczenia lub dokumenty.

3. Dokumenty składające się na ofertę:

1)Wypełniony Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.
W swojej ofercie, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić należną stawkę podatku od towarów i usług.


2)Wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.

3)Wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ, stanowiący oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia

z postępowania.

4)Pełnomocnictwo (oryginał lub notarialnie poświadczona kopia) do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i złożenia oferty, jeżeli oferta nie została podpisana przez osoby upoważnione do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych lub
w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, pełnomocnictwo dla osoby podpisującej w ich imieniu ofertę (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) - załącznik Wykonawcy.

5)Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału,
w zakresie, w jakim powołuje sięna ich zasoby w postępowaniu, składa w oryginale zobowiązanie tego podmiotu do oddania swego zasobu na potrzeby Wykonawcy składającego ofertę.

6)Informacyjnie kserokopia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – załącznik Wykonawcy.

7)Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie kosztorysu ślepego – załącznik Wykonawcy.

XII. Wadium

1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.:

a) pieniądzu;

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110).

3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy załączyć w oryginale do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w referacie finansowym w siedzibie Zamawiającego.

4. Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą, przed upływem terminu składania ofert.

5. Brak wniesienia wadium, skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy
z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.

6. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które
w terminie składania ofert znajdzie się na koncie Zamawiającego.

7. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 20 8788 0009 0300 1948 2050 0010 a tytule wpisać : „Wadium – przebudowa
ul. Parkowej - DG.271.2.2018”
.

8. Zwrot wadium, zatrzymanie wadium.

a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem lit. e).

b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie lit. a) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

XIII. Termin związania ofertą

1.Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3.Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4.Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

5. Wykonawca, który nie zgodzi się na przedłużenie okresu związania ofertą, zostanie wykluczony z postępowania.

6.Wniesienie środków ochrony prawnej po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ich rozstrzygnięcia.

XIV. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów

1.W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane mogą być w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U.

z 2017 r. poz. 211), osobiście, za pośrednictwem posłańca bądź faksem na nr 44 634 01 50 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres:dlutow@dlutow.pl

w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219), przy czym nie dotyczy to kwestii składania ofert.

2.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

3.Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują korespondencję za pomocą faksu bądź przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma.

5.SIWZ można także odebrać w siedzibie Zamawiającego lub pobrać ze strony internetowej Zamawiającego.

6.W zakresie udzielania wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące SIWZ Zamawiający dopuszcza formę pisemną bądź faksową bądź drogę elektroniczną. Wykonawca może zwracać się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, w terminie określonym w art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

7.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić, w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

8.Jeżeli w wyniku zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert
i informuje o tym Wykonawców, poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej.

9.Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

10.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

11.Do kontaktowania się z Wykonawcami Zamawiający upoważnia się następującą osobę:

Łukasz Szatan – podinspektor UG telefon 44 634 05 21 wew. 117.

XV.Forma i sposób przygotowania ofert

1.Każdy Wykonawca może przedłożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.
W przypadku złożenia przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty, wszystkie oferty tego Wykonawcy zostaną przez Zamawiającego odrzucone.

2.Ofertę składa się, pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Zamawiający nie dopuszcza składani ofert w formie faksu lub drogą elektroniczną.

3.Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub długopisem.
W przypadku dołączenia do oferty dokumentów w języku obcym Zamawiający zastrzega, że mają one być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

4.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

5.Opakowanie i adresowanie oferty:

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta na roboty budowlane pn.:

„Przebudowa odcinka ulicy Parkowej w Hucie Dłutowskiej”

Nie otwierać przed dniem 27 września 2018r. przed godz. 14:15

Nazwa i adres Zamawiającego

6.Podpisy: Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w dokumentach rejestrowych firmy lub osobę(y), która(e) otrzymała(y) stosowne pełnomocnictwo(a) do podpisania oferty od osób o których mowa wyżej. Podpis winien być opatrzony imienną pieczęcią Wykonawcy lub Pełnomocnika.

7.Forma dokumentów i oświadczeń:

1)dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Pełnomocnika.

2)Oferta, pod rygorem nieważności, powinna być napisana w języku polskim. Dokumenty składane wraz z ofertą sporządzone w języku obcym są składane wraz
z tłumaczeniem na język polski.

8.Tajemnica przedsiębiorstwa:

1)jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2018 r. poz.419), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ – TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno).

2)zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

3)Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.

9.Zaleca się, aby:

1)ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą pełnomocnictwo,

2)każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana

i oznaczona kolejnymi numerami,

3)kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty),

4)oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ (wzór stanowi załącznik Nr 1 do SIWZ).

10.Zmiana/wycofanie oferty:

1)zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę,

2)o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

3)pismo należy złożyć zgodnie z opisem podanym w ust. 5 oznaczając odpowiednio „ZMIANA OFERTY”/„WYCOFANIE OFERTY”,

4)do pisma o zmianie lub wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

11.Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci niezwłocznie.

XVI.Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1.Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, w sekretariacie, najpóźniej w terminie do dnia 27 września 2018 r. do godz. 14:00. Oferty można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

2.Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer.

3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego dnia 27 września 2018 r. o godz. 14:15 w Sali Narad.

4.Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

5.Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

6.Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także informacje dotyczące cen, terminu wykonania zamówienia, warunków gwarancji i warunki płatności zawartych w ofertach.

7.Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty do Zamawiającego.

8.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za:

1)złożenie przez Wykonawcę oferty po terminie składania ofert,

2)złożenie oferty w innym niż określonym w rozdziale XVI ust. 1 SIWZ miejscu,

3)złożenie oferty nieopisanej w sposób określony w rozdziale XV ust. 5 SIWZ – uniemożliwiający identyfikację oferty, lub postępowania, którego dotyczy.

9.Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie określonym w rozdziale XVI ust. 1 SIWZ oraz zwraca ofertę po upływie terminu wniesienia odwołania.

10.Niezwłocznie po otwarciu ofert, zgodnie z zapisami art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej informacje dotyczące:

1)kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

2)firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,

3)ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

11.Wykonawcy, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji,
o których mowa w ust. 10 niniejszej SIWZ, przekaże Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.

12.Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcami nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia.

XVII.Opis sposobu obliczania ceny

1. Wykonawca określi cenę ryczałtową (cenę brutto), która stanowić będzie całkowite wynagrodzenie za realizację przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym
i słownie z dokładnością do jednego grosza (dwóch miejsc po przecinku).

2. Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki związane
z prawidłową realizacją całego przedmiotu zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, upusty, rabaty.

3. Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Wykonawca w cenie oferty powinien przewidzieć wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające wprost z treści SIWZ, dokumentacji projektowej, pozwolenia na budowę, jak i również inne koszty niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia.

5. Przyjmuje się, iż Wykonawca dokładnie zapoznał się ze szczegółowym opisem zakresu zamówienia, jaki ma zostać wykonany oraz wytycznymi do jego wykonania. Całość prac winna być wykonana zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem.

6. Zaleca się przed ustaleniem ceny ofertowej do sprawdzenia miejsca przyszłej realizacji zamówienia oraz otoczenia w celu oceny miejscowych uwarunkowań realizacji przedmiotu zamówienia, które mogą mieć wpływ na cenę oferty.

7. Wykonawca winien sporządzić kosztorys ofertowy na podstawie dostarczonego kosztorysu ślepego. Kosztorys ślepy ma charakter informacyjno-pomocniczy. Załączony przez oferenta kosztorys ofertowy ze względu na ryczałtowy sposób wynagrodzenia, będzie miał również charakter informacyjno-pomocniczy, jednakże w przypadku konieczności ograniczenia zakresu przedmiotu umowy wartość robót wyłączonych zostanie ustalona
w oparciu o stosowne pozycje kosztorysu ofertowego i w takim wypadku nastąpi zmniejszenie wynagrodzenia ryczałtowego poprzez ustalenie jego nowej wartości. Wyłonionego Wykonawcę obowiązuje wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie
z SIWZ, dokumentacją projektową, sztuka budowlaną i zasadami wiedzy technicznej. Wymagane jest od Wykonawców szczegółowe sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia.

XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap –ocena merytoryczna ofert według kryteriów określonych w ust.2.

II etap –ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu – ocenie będzie podlegać tylko oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów w poniższych kryteriach.

Wykonawca, który uzyska najwyższą liczę punktów, zostanie wezwany przez Zamawiającego, aby w terminie co najmniej 5 dni dostarczył Zamawiającemu wszystkie dokumenty określone w rozdziale XI ust. 2niniejszej SIWZ.

2.W niniejszym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie kierował się niżej podanymi kryteriami i ich wagą:

Cena (C) - waga kryterium 60% - maksymalnie 60 pkt.

Gwarancja (G) – waga kryterium 40% - maksymalnie 40 pkt.

3.Liczba punktów przyznana badanej ofercie będzie obliczona wg wzoru:

C oferty = C + G

gdzie:

C oferty – punkty uzyskane przez badana ofertę,

C – punkty uzyskane za kryterium Cena,

G – punkty uzyskane za kryterium Gwarancja.

4. Zasady oceny oferty:

Kryterium nr 1 (C) – oceniana będzie cena brutto oferty.

C min

C = x 60

C n

gdzie:

C – punkty uzyskane za dane kryterium przez Wykonawcę badanego,

Cmin – najniższa cena ofertowa brutto spośród wszystkich ocenianych ofert,

Cn – cena zaproponowana przez Wykonawcę badanej oferty.

Kryterium nr 2 – Gwarancja (G):

Ocena kryterium (G) będzie dokonywana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu trwania gwarancji na wykonane roboty budowlane.

Punkty badanej ofercie zostaną przyznane według następującego algorytmu:

a) okres gwarancji od 36 miesięcy do 47 miesięcy –0 pkt

b)okres gwarancji od 48 miesięcy do 59 miesięcy – 20 pkt

c)okres gwarancji 60 miesięcy i dłuższy – 40 pkt

Uwaga:

W przypadku złożenia oferty z gwarancją i rękojmią krótszą od minimalnej lub bez podania okresu gwarancji i rękojmi, Zamawiający odrzuci ofertę jako niespełniającą postawionego w SIWZ warunku. Podanie w ofercie gwarancji i rękojmi dłuższej niż 60 miesięcy spowoduje przyznania Wykonawcy maksymalnej liczby punktów w tym kryterium, przy czym do umowy zostanie wpisana gwarancja i rękojmia oferowana.

5. O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria 1-2, według wzoru:

Łączna liczba punktów = C+G

6. Jeżeli nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie oraz takich samych okresach gwarancji na wykonane roboty, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych zgodnie z art. 91 ust. 4 ustawy Pzp.

7.Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

8.Zamawiający, przy wyliczeniu punktów, będzie stosował formuły obliczeniowe stworzone na bazie programu Microsoft Excel (z zastosowaniem zasady zaokrąglania do dwóch miejsc po przecinku).

9.Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w zakresie dotyczącym wewnątrz wspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby zapłacić, zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 91 ust. 3a ustawy Pzp).

10.Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji, dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem art. 87 ust. la i 2 ustawy Pzp, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

11.Zamawiający poprawia w ofercie:

a)oczywiste omyłki pisarskie,

b)oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

c)inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

d)Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli Wykonawca, nie zgodzi się, w terminie trzech dni od dnia doręczenia zawiadomienia, na poprawienie przez Zamawiającego w ofercie omyłki, polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodującej istotnych zmian w treści oferty.

12. Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Pzp, tj. jeżeli:

1)jest niezgodna z ustawą,

2)jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

4)zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

5)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia lub nie zaproszonego do składania ofert,

6)zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

7)Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp;

8)Wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust 2 ustawy Pzp, na przedłużenie terminu związania ofertą;

9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli Zamawiający żądał wniesienia wadium;

10)jej przyjęcie naruszyłoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny sposób,

11)jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

13.Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w szczególności w zakresie:

1)oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.);

2)pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3)wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4)wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5)powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

14.Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub, jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niska cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIX.Ogłoszenie wyników postępowania

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

1)wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2)Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne
i prawne,

3)Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

4)terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

2.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza co najmniej informacje, o których mowa w ust. 1 na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

3.Niezwłocznie po wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną powiadomieni pisemnie. Zawiadomienie zostanie wysłane niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania. Informacja o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania umieszczona zostanie również na stronie internetowej Zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Zamawiającego.

4.O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

1)ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2)złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

XX.Informacje o formalnościach, jakie zostaną dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego


1.Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie

z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania (art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp). O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę.

3.W przypadku, gdy umowę podpisuje inna osoba/osoby niż wskazana(e) w dokumentach rejestrowych, musi posiadać pełnomocnictwo do zawarcia umowy w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo musi być udzielone przez osobę/osoby upoważnione zgodnie z wypisem z odpowiedniego rejestru.

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotowego zamówienia, przedłożyć Zamawiającemu stosowne porozumienie regulujące współpracę tych Wykonawców zawierające w swojej treści co najmniej następujące postanowienia:

-sposób ich współdziałania,

-zakres realizacji zamówienia powierzony do wykonania każdemu z nich,

-numer i nazwę rachunku bankowego, na który będą dokonywane płatności z tytułu realizacji Umowy o zamówienie,

-solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia,

-umowa powinna zawierać wskazanie, kto jest upoważniony do: zaciągania zobowiązań/do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich Wykonawców razem i każdego z osobna oraz przyjmowania płatności od Zamawiającego.

5.Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia.

6.Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia wykazu osób w związku
z wykonaniem czynności wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia polegających na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.). Wykaz stanowić będzie podstawą do weryfikowania zatrudnienia w/w osób na podstawie umowy.

7.Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda przedłożenia kopii uprawnień kierownika budowy o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

8.Przed podpisaniem umowy Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z rozdziałem XXI.

9.Wszystkie kserokopie dokumentów winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

10.Niedopełnienie obowiązków wynikających z ust. 3-8 uznane zostanie przez Zamawiającego, jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy, o której mowa
w ust. 11.

11.Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust 1 - 1d ustawy Pzp.

XXI.Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1.Zamawiający, zgodnie z art. 147 ustawy Pzp ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

2.Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

3.Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

a) pieniądzu,

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

c) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110).

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w innych formach.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

5. Zabezpieczenie winno zostać wniesione przed zawarciem umowy z zastrzeżeniem,
iż zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu uznaje się za wniesione, jeżeli pieniądze wpłyną na rachunek Zamawiającego przez zawarciem umowy.

6. Zamawiający zwróci kwotę równą 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, tj. od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę wynoszącą 30% wysokości wniesionego zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XXII.Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz warunki zmiany umowy

1.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Istotne postanowienia umowy zawarte są we wzorze umowy.

3.Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.


XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy

Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przepisów wykonawczych jak też postanowień niniejszej SIWZ przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Pzp.

XXIV. Informacje końcowe

2.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

3.Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

5.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6.Zamawiający nie dopuszcza rozliczania w walucie obcych.

7.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału postępowania.

8.Zamawiający nie przewiduje zamówienia o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

XXV. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów;

2)inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dłutów jest Pan Norbert Szewczyk, e-mail: ioda@interia.eu,;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

XXVI. Spis załączników do SIWZ


1.Załącznik Nr 1 - Formularz oferty.

2.Załącznik Nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu.

3.Załącznik Nr 3 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

z postępowania.

4.Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.

5.Załącznik nr 5 - wykaz robót budowlanych.

6.Załącznik nr 6 - wykaz osób.

7.Załącznik nr 7 – projekt umowy.

8.Załącznik nr 8 – dokumentacja projektowa, w skład której wchodzi:

1)Projekt budowlany,

2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych.

9.Załącznik nr 9 – Kosztorys ślepy.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie