Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 października 2013 10:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Przetarg nieograniczony na: ”Zimowe utrzymanie dróg powiatowych"

Dłutów, dnia 17.10.2013r.Gmina Dłutów działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Dłutów”1. Nazwa i adres Zamawiającego:
Gmina Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

tel. (044) 634-05-21

fax.: (044) 634-05-21

e- mail: dlutow@dlutow.pl

2. Osoby udzielające informacji: Anna Małecka, tel. (044) 634-05-21 wewn. 118.

3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie:
www.bip.dlutow.pl oraz w Urzędzie Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25,
95-081 Dłutów.

4. Przedmiot zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie całodobowego zimowego utrzymania dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Dłutów, we wszystkie dni kalendarzowe, polegające na:

  • mechanicznym usuwaniu zalegającego śniegu, gołoledzi, lodowicy oraz błota pośniegowego w odpowiednich standardach, w szczególności dla dróg powiatowych zgodnie z załączonym wykazem, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy,

  • mechanicznym odśnieżaniu i posypywaniu zleconych odcinków nawierzchni dróg gminnych i powiatowych mieszanką solno-piaskową lub piaskiem,

  • wywozie śniegu (wraz z załadunkiem);

  • odśnieżanie i posypywanie piaskiem placów i parkingów w m. Dłutów,

  • odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników w m. Dłutów,

  • rozpoczęciu wykonywania usługi w ciągu max 2 godzin od uzgodnienia zakresu usług z Zamawiającym,

  • zabezpieczeniu mieszanki solno – piaskowej i piasku.

2. CPV: 90.62.00.00-9.

5. Rodzaj zamówienia: usługi.

6. Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

7. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2) posiadają wiedzę i doświadczenie,

3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – tj. Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje potencjałem technicznym do prawidłowej realizacji zamówienia tj. posiada co najmniej:
- pługopiaskarka – 1 szt.,

- pług śnieżny – 2 szt., w tym jeden typu ciężkiego,

- samochód ciężarowy – 1szt.,

- koparko-ładowarka – 1 szt.,

- sprzęt do odśnieżania chodników- 1 szt.

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – w szczególności posiadają opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość nie mniejszą niż równowartość 100.000 złotych ( słownie: sto tysięcy złotych).

5) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

2. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń załączonych do oferty, wskazanych w pkt. 6 niniejszej SIWZ, wg formuły “spełnia” - “nie spełnia”.

3. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

4. Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.


8. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKOW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.


1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków określonych w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy dołączyć do oferty następujące oświadczenia i dokumenty:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ,

2) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 100.000 zł.,

3) oświadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ,

4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

5) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem upływu składania ofert.

3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w ust.2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym , administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może się zwrócić do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

5. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda przedłożenia dokumentów dotyczących w szczególności:

a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy

wykonywaniu zamówienia,

c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

6. Na podstawie art. 26 ust.2d ustawy Pzp Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej na druku zgodnym z treścią załącznika nr 5 do niniejszej SIWZ.

9. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagany termin realizacji niniejszego zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31.03.2014r.

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: cena – 100 pkt.

11. Termin i miejsce składania ofert.

1. Termin składania ofert upływa dnia 25.10.2013r. o godz. 1200.

2. Oferty należy złożyć w sekretariacie Zamawiającego: Dłutów, ul. Pabianicka 25.
3. Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunkiem

dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Gminy w Dłutowie przy ul. Pabianickiej 25

do dnia 25.10.2013r. do godziny 1200.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 25.10.2013r. o godz. 1230 w siedzibie Zamawiającego, Dłutów ul. Pabianicka 25 – Sala Narad.

12. Termin związania ofertą: wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

13. Wadium: nie dotyczy.

14. Oferta częściowa i wariantowa: nie dopuszcza się.

15. Umowy ramowe, aukcja elektroniczna, zamówienia uzupełniające, ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się.

16. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.10.2013r.


Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie