Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2015 10:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr IV/26/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego

UCHWAŁA NR IV/26/15
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Pabianickiego

Na podstawie art. 10 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Pabianickiemu na realizację

zadania pn. „Remont drogi powiatowej nr 3310E Dłutów-Leszczyny Duże, gmina Dłutów (rekonstrukcja)” w wysokości 66 000 zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do zawarcia umowy dotacji z Zarządem Powiatu Pabianickiego dotyczącej udzielenia pomocy finansowej na realizację zadania określonego w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie