Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 kwietnia 2015 10:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr IV/28/15 Rady Gminy Dłutów z dnia 9 marca 2015 roku w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dłutów

UCHWAŁA NR IV/28/15
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 9 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr X/64/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dłutów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. z samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 14 ust. 1, ust. 2 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1.W uchwale Nr X/64/11 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 listopada 2011w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Dłutów zmianie ulega załącznik graficzny otrzymując brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

2. Granice obszaru objętego planem przestawione są na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie