Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2014 13:54 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXXII/218/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 maja 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mierzączka Duża

UCHWAŁA NR XXXII/218/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 22 maja 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mierzączka Duża

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445; z 2013 r., poz. 21, 405, 1238 i 1446 oraz z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/211/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Mierzączka Duża zmianie ulega załącznik graficzny, przedstawiający granice obszaru objętego zmianą planu, któremu nadaje się brzmienie załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie