Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2014 13:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Uchwała Nr XXXII/219/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin

UCHWAŁA NR XXXII/219/14
RADA GMINY DŁUTÓW
z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 14 ust.1 i ust.2, art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, i 1445, z 2013 r. poz. 21, poz. 155, poz.405 i 1238 z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części wsi Czyżemin.

2. Granice obszaru objętego planem są przedstawione na załączniku graficznym stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie