Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2014 14:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr XXXII/220/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dłutów PGR

UCHWAŁA NR XXXII/220/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 22 maja 2014 r.

w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Dłutów PGR

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U z 2014 r.poz. 379) i art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie, na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dłutów, położonej w obrębie geodezyjnym Dłutów PGR, oznaczonej jako działka nr 94/4 o pow. 0,38 ha,dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach prowadzi księgę wieczystą LD1P/00039009/2 – na rzecz T-MOBILE POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie