Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2014 14:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr XXXIII/224/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIII/224/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 25 czerwca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318 z 2014 r. poz. 379) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dłutów za 2013 rok oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2013 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie