Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2014 11:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr XXXIII/225/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/225/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi, informacją o stanie mieniai stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy udziela się absolutorium Wójtowi Gminy Dłutów z tytułu wykonania budżetu Gminy Dłutów za 2013 r.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie