Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2014 11:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr XXXIII/228/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

UCHWAŁA NR XXXIII/228/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć długoterminową pożyczkę z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej do kwoty 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Dłutów na 2014 r., z przeznaczeniemna dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Orzk”.

§ 2.Spłata pożyczki nastąpi w latach 2015 – 2019 z dochodów własnych Gminy uzyskiwanych z tytułu części wyrównawczej subwencji ogólnej.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do zabezpieczenia spłaty kredytu, o którym mowa w § 1 wekslem „In blanco” wraz z deklaracją wekslową.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do podjęcia czynności prawnych mających na celu wykonanie postanowień niniejszej uchwały.

§5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie