Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

11 lipca 2014 11:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Uchwała Nr XXXIII/229/14 Rady Gminy Dłutów z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Kształtowanie Centrum Miejscowości Dąbrowa gm. Dłutów poprzez budowę ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej”

UCHWAŁA NR XXXIII/229/14
RADY GMINY DŁUTÓW
z dnia 25 czerwca 2014 r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Kształtowanie Centrum Miejscowości Dąbrowa gm. Dłutów poprzez budowę ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „c” oraz art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz.379) oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 i art. 262 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę do kwoty 224.077,00 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji pn. „Kształtowanie Centrum Miejscowości Dąbrowa gm. Dłutów poprzez budowę ciągów pieszych wzdłuż drogi gminnej” realizowanej w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej wraz z przebudową istniejących i budową nowych zjazdów na działce nr 131/2 w Dąbrowie”.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dłutów do podpisania weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową, jako formy zabezpieczenia spłaty pożyczki.

§ 3. Pożyczka, o której mowa w § 1, spłacona zostanie ze środków otrzymanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, stosownie do zapisów umowy z dnia 28 maja 2014 roku Nr 01483-6930-UM0530029/14 o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dłutów.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie