Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2018 11:34 | wersja 3 | Ten dokument ma 16 załączników 16

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie”

Dłutów, dnia 22 czerwca 2018r.

UE.042.1.2018

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania

„Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie”


współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.


I.Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

NIP 731 191 43 26


II.Tryb udzielenia zamówienia

1.W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

2.Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego przy zastosowaniu zasad uczciwej konkurencji przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

3.Dokument niniejszy stanowi zapytanie ofertowe w rozumieniu § 3 w/w rozporządzenia. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem ofertowym, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396).

4.Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

5.Miejsce publikacji:

- Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 - www.portalogloszen.arimr.gov.pl

- strona internetowa Zamawiającego - http://bip.dlutow.pl/


III.Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w Domu Kultury w Dłutowie polegających na:

1)powiększeniu istniejącego otworu drzwiowego prowadzącego na zaplecze sceny z wiatrołapu i zamontowanie nowych drzwi.

2)likwidacji istniejących schodów drewnianych prowadzących z Sali widowiskowej na scenę.

3)budowie nowych drewnianych schodów prowadzących z wiatrołapu na zaplecze sceny.

4)wymianie drewnianej podłogi sceny na nową wraz z listwami przypodłogowymi.

5)zrealizowaniu dwóch otworów wentylacyjnych w pomieszczeniu sceny o wymiarach ø20cm w ścianie północnej zakończonych kratką wentylacyjną.

6)wykonaniu lekkich ścianek umożliwiających komunikację między sceną, a zapleczem.

7)wyrównaniu ścian i pomalowanie ścian i sufitów w sali widowiskowej i scenie po uprzednim oczyszczeniu powierzchni.

8)przesunięciu kurtyny głównej w kierunku widowni.

9)Wykonaniu i zamontowaniu okotarowania scenicznego,

10)w pomieszczeniu świetlicy wykonanie gładzi na ścianach i pomalowanie farbą emulsyjną po uprzednim oczyszczeniu powierzchni oraz wykonanie sufitu podwieszanego.

11) w pomieszczeniach biblioteki wykonaniu gładzi na ścianach i pomalowanie farbą emulsyjną po uprzednim oczyszczeniu powierzchni oraz wykonanie sufitów podwieszanych.

12)przebudowie instalacji elektrycznej w pomieszczeniach, w których będą wykonane sufity podwieszane.


Szczegółowy zakres w/w robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót, stanowiące załączniki do niniejszego ogłoszenia.

2.Wykonawca zobowiązany jest wskazać kierownika budowy.

3.Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Dłutów, ul. Polna 3, działka nr 194

4.Informacje dodatkowe:

1)Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

2)Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesięce, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Uwaga: okres gwarancji stanowi jedno z „kryteriów oceny ofert”.

3)Jeśli w dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego element przedmiotu zamówienia został wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu zamówienia należy odczytać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku oferowanie elementów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji przetargowej. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w ofercie jakie elementy zostały zamienione i określić jakie elementy w ich miejsc proponuje. Ponadto powinien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne.


IV.Termin wykonania zamówienia.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do 30 września 2018 r.


V.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

 1. Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

1)posiadać wiedzę i doświadczenie,

2)znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

3)wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

 1. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

1)W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w pkt. V, ust. 1, pkt. 1), 2) i 3) niniejszego zapytania, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

a)w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 1) – Wykonawcy są zobowiązani złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodu określającego czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,

b)w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 2) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3,

c)w celu potwierdzenia warunków określonych w pkt. 3) oświadczenie, że dysponuje bądź będzie dysponował kierownikiem budowy zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4.

VI.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie Wykonawcy z postępowania wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.), tj.:

- przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań, według załącznika nr 5.


VII.Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


VIII.Opis sposobu przygotowania oferty.

1.Wymagania podstawowe.

1)Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

2)Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym ogłoszeniu.

3)Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

4)Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu (ów) określającego (ych) status prawny Wykonawcy (ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy (ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.

5)Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów stwierdzającego status prawny Wykonawcy ( odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej ) to do Oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione, w świetle wskazanych wyżej dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub poświadczone za zgodność z oryginałem.

6)Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów dołączonych do niniejszego ogłoszenia powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i załączone do Oferty.

7)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.


2.Forma oferty.

1)Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

2)Wszelkie skreślenia, zmiany lub poprawki naniesione przez Wykonawcę w treści oferty powinny być parafowane przez osobę podpisująca ofertę.

3)Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenie sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego Ogłoszenia powinny być złożone w formie oryginałów. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład Oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osób) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny wykonawcy lub treścią załączonego do Oferty pełnomocnictwa.

4)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.


3.Zawartość oferty.

Kompletna oferta musi zawierać:

1)Formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2)Wszystkie wymagane załączniki, o których mowa ogłoszeniu.

3)Pełnomocnictwo – o ile dotyczy.

4)Kosztorys ofertowy sporządzony według przedmiaru robót.

5)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru czy ewidencji.


4.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.


1)Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2)Wykonawca nie może zastrzec informacji objętych Formularzem oferty.


IX.Wyjaśnienie i zmiany w treści ogłoszenia.

1.Wyjaśnienie treści ogłoszenia.

1)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

2)Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)Pytania dotyczące wyjaśnień treści zapytania ofertowego powinny zostać przekazane Zamawiającemu na adres mailowy: dlutow@dlutow.pl

4)Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zostanie przekazana Wykonawcy, który o nie wystąpił oraz zostanie zamieszczona bez ujawniania źródła zapytania na stronie internetowej, na której udostępniane jest ogłoszenie.

2.Zmiany w treści ogłoszenia.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszego zapytania. Dokonaną zmianę ogłoszenia Zamawiający zamieści na stronie internetowej, na której udostępniane jest zapytanie.

X.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do kontaktów z Wykonawcami.

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje między Zamawiającym, a Wykonawcą mogą być przekazywane w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty musi nastąpić w formie pisemnej.

2.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4.Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Karolina Reliszka, Tel. 44 634 05 21, karolina.reliszka@dlutow.pl

XI.Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. sekretariat Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów w terminie do dnia 6 lipca 2018r. do godz. 12:00, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, kuriera. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem.

2.Ofertę należy złożyć w zamkniętym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu, zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Wykonawcy

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-0891 Dłutów

Oferta na wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.:

„Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie”

Nie otwierać przed dniem 6 lipca 2018 r. przed godz. 12:15


3.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania, pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w pkt. 1. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

XII.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu składania ofert.

XIII.Miejsce i termin otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 lipca 2018r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, Sala Narad.


XIV.Termin związania z ofertą

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XV.Opis sposobu obliczania ceny

1.Cena oferty jest ceną brutto przedmiotu zamówienia i ma charakter ryczałtowy.

2.Cenę oferty należy obliczyć powiększając cenę netto całego przedmiotu zamówienia o podatek od towarów i usług według właściwej stawki tego podatku.

3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cena podana w ofercie powinna stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie. Musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zapytaniu, przedmiaru oraz dokumentacji projektowej, jak również koszty, bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty brutto wszelkich kosztów, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia m.in.: związanych z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, odtworzeniowymi, porządkowymi, zatrudnieniem kierownika budowy.

6. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

7. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, rachunkowe.

8.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony został w załączniku do niniejszego ogłoszenia – projekt umowy.


XVI.Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

Cena (C) - waga kryterium 80% - maksymalnie 80 pkt.

Gwarancja (G) – waga kryterium 20% - maksymalnie 20 pkt.

2.W zakresie wyżej wymienionych kryteriów oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów. Ocena punktowa w zakresie wyżej wymienionych kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą: 1 punkt = 1%

3.Sposób obliczania punktów dla każdego z kryteriów:

Kryterium nr 1 (C) – oceniana będzie cena brutto oferty.

Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych

C = x100 x 80%

Cena brutto ocenianej oferty

Kryterium nr 2 – Gwarancja (G):

Ocena kryterium (G) będzie dokonywana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót.

Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną w następujący sposób:

a) okres gwarancji 24 – 35 miesięcy – 0 pkt

b) okres gwarancji 36 - 47 miesięcy – 10 pkt

c) okres gwarancji 48 miesięcy i dłuższy – 20 pkt

Uwaga: Przedstawienie w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 m-ce skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4.O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria 1-2, według wzoru:

P = C+G

gdzie:

Płączna liczba punktów oferty ocenianej,

C – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium cena,

G – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium gwarancja.

5.Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

6.Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

7.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.

XVII.Oferta z rażąco niską ceną

1.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,

w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, którzy nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVIII.Podstawy wykluczenia

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wyklucza Wykonawców którzy:

1)nie wykazali spełnienia w postępowaniu warunków udziału w postępowaniu,

2)złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

2.Zamawiający zawiadomi Wykonawców o wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

3.Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.


XIX.Odrzucenie oferty

1.Zamawiający odrzuca ofertę, w przypadku gdy:

1)jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2)została złożona przez Wykonawcę:

a)niespełniającego warunków udziału w postępowaniu określonych w zapytaniu ofertowym lub

b)powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

3)została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

4)została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z postępowania.


XX.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.Projekt umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania, nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia do przedłożenia Zamawiającemu stosownego dokumentu regulującego współpracę tych Wykonawców.


XXI.Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiającego w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów,

2)inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie jest Pan Norbert Szewczyk, e-mail: ioda@interia.eu,

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z realizacją zamówienia robót budowlanych w ramach realizacji zadania pn.: „Przebudowa sceny i doposażenie Domu Kultury w Dłutowie”

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 RODO;

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia realizacji zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym;

7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)posiada Pani/Pan:

a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa

w art. 18 ust. 2 RODO;

d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)nie przysługuje Pani/Panu:

a)w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy.
 2. Załącznik nr 2 – wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat.
 3. Załącznik nr3 – oświadczenie wykonawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania.
 4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o dysponowaniu kierownikiem budowy.
 5. Załącznik nr 5 – oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych.
 6. Załącznik nr 6 - Wzór umowy.
 7. Załącznik nr 7 – Dokumentacja projektowa.
 8. Załącznik nr 8 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.
 9. Załącznik nr 9– Przedmiar robót.
 10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie