Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

22 czerwca 2018 11:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 13 załączników 13

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót w ramach realizacji zadania pn.: „Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich”

IZP.042.1.2018

Dłutów, dnia 22 czerwca 2018 r.

Zapytanie ofertowe

na wykonanie robót w ramach realizacji zadania

pn.: „Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”


I.Nazwa i adres Zamawiającego

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

NIP 731 191 43 26


II.Tryb udzielenia zamówienia

1.W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

2.Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego przy zastosowaniu zasad uczciwej konkurencji przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

3.Dokument niniejszy stanowi zapytanie ofertowe w rozumieniu § 3 w/w rozporządzenia. W zakresie nieuregulowanym niniejszym zapytaniem ofertowym, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 396).

4.Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

5.Miejsce publikacji:

-Portal Ogłoszeń ARiMR dla Wnioskodawców/Beneficjentów PROW 2014-2020 - www.portalogloszen.arimr.gov.pl

- strona internetowa Zamawiającego - http://bip.dlutow.pl/


III.Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót polegających na:

1)budowie alejek wokół centrum rekreacyjnego oraz przez tzw. „koło” z kostki betonowej o szerokości 1,78m (przy kole) i 2,0m (pozostałe),

2)budowie ogrodzenia placu zabaw z panelowych elementów stalowych o wysokości 1,0 m z dwiema furtkami o wymiarach 0,9m x 1,0m po stronie wschodniej i zachodniej,

3)przygotowaniu terenu pod plac zabaw poprzez nawiezienie ziemi z zewnątrz – rzędna poziomu terenu placu zabaw - 209,88 m.n.p.m.,

4)wykonaniu schodów terenowych na plac zabaw.

2. Szczegółowy zakres w/w robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót-stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

3. Lokalizacja przedmiotu zamówienia: Dłutów, działka nr ewid. 209 (obręb geod. Dłutów).

4. Informacje dodatkowe:

1) Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy w celu zapoznania się z warunkami realizacji robót oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

2) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji przedmiotu zamówienia na okres nie krótszy niż 24 miesięcy, przy czym Wykonawca może zaoferować dłuższy okres gwarancji. Uwaga: okres gwarancji stanowi jedno z „kryteriów oceny ofert”.

3) Zamawiający podkreśla, iż jeśli w dokumentacji stanowiącej załącznik do niniejszego zapytania ofertowego element przedmiotu zamówienia został wskazany poprzez znak towarowy, patent lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces lub opisano element przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, ewentualne wskazania na takie elementy przedmiotu zamówienia należy odczytać z wyrazami „lub równoważny”. Zamawiający dopuszcza w takim przypadku oferowanie elementów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w w/w dokumentacji. Wykonawca jest zobowiązany do oferty załączyć zestawienie zastosowanych równoważnych materiałów, tj. wskazać jakie elementy zostały zamienione i określić jakie elementy w ich miejsce proponuje. Ponadto powinien wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne.


IV.Termin wykonania zamówienia


Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia do 31 sierpnia 2018 r.


V.Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:

a) w zakresie posiadanego doświadczenia zawodowego – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości robót nie niższej niż 50.000,00 zł brutto. Przez przedmiot zamówienia Zamawiający rozumie wykonanie robót ogólnobudowlanych.

b) w zakresie osób zdolnych do wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej Kierownikiem budowy – posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi z co najmniej 3 letnim doświadczeniem po uzyskaniu uprawnień na stanowisku kierownika budowy bądź kierownika robót drogowych.

2) sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych w dziale V ust. 1 pkt: 1) i 2)niniejszego zapytania, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć:

- w celu potwierdzenia warunków określonych w ust.1 pkt 1) ppkt a) – Wykonawcy są zobowiązani złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych należycie oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem jej rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotu, na rzecz którego roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodu określającego czy roboty te zostały wykonane należycie, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czymdowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów- inne dokumenty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2,

- w celu potwierdzenia warunków określonych w ust. 1 pkt 1) ppkt b) – Wykonawca jest zobowiązany wykazać Kierownika budowy wraz z informacją na temat jego kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do realizacji przedmiotu umowy oraz informacji o podstawie do dysponowania tą osoba, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2a,

- w celu potwierdzenia warunków określonych w ust. 1 pkt 2) oświadczenie, że znajduje się
w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3.

VI.Warunki wykluczenia Wykonawcy

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy osobowo lub kapitałowo powiązani z Zamawiającym. Powiązania osobowe i kapitałowe powodujące wykluczenie Wykonawcy z postępowania wskazane zostały w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015, poz. 349 z późn. zm.), tj.:

- przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej lub beneficjentem, lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w ich imieniu, lub osobami wykonującymi w ich imieniu czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania w sprawie wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające na:

1) uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta lub pełnomocnika;

4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa
w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

5) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie o braku w/w powiązań, według załącznika nr 4.

Ocena spełnienia w/w warunku zostanie dokonana zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia.


VII.Odrzucenie oferty

1.Zamawiający odrzuci ofertę, w przypadku gdy:

1) jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub

2) została złożona przez podmiot:

a) niespełniający warunków udziału w postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawie rzeczowo-finansowym operacji określonych w zapytaniu ofertowym lub

b) powiązany osobowo lub kapitałowo z beneficjentem lub osobami, o których mowa w art. 43a ust. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

3) została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

2. Oferta nie podlega odrzuceniu, mimo że została złożona przez podmiot powiązany osobowo lub kapitałowo z osobą, o której mowa w art. 43a ust. 4 w/w ustawy, jeżeli osoba ta nie będzie brała udziału w dalszym postępowaniu w sprawie wyboru przez beneficjenta Wykonawcy danego zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo - finansowym operacji.

3. Oferta dodatkowa podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

1) zawiera cenę lub koszt wyższe niż w złożonej ofercie lub

2) została złożona po terminie składania ofert dodatkowych określonym przez beneficjenta w wezwaniu do złożenia tych ofert.


VIII.Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


IX.Opis sposobu przygotowania oferty

1.Wymagania podstawowe:

1)Wykonawca musi przedstawić treść oferty odpowiadającą treści zapytania.

2)Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia.

3)Ofertę należy przygotować według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu.

4)Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu/ów określającego/ych status prawny Wykonawcy/ów lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy/ów upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie osoby.

5)Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentów stwierdzającego status prawny Wykonawcy

(odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione, w świetle wskazanych wyżej dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub poświadczone za zgodność

z oryginałem.

6)Dokumenty, które przygotowuje Wykonawca na podstawie wzorów dokumentów dołączonych do niniejszego zapytania powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i załączone do oferty.

7)Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

8)Zaleca się, aby każda strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona uniemożliwiając jej dekompletację.

9)Składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (dotyczy wspólników spółki cywilnej oraz konsorcjum):

a)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o zamówienie. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty).

b)Dokument pełnomocnictwa określający jego zakres powinien być przedłoży w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza i podpisany przez mocodawcę (osobę fizyczną lub osoby reprezentujące osobę prawną).

c)Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako reprezentant pozostałych – pełnomocnikiem.

d)Wykonawcy ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


2.Forma oferty:

1)Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2)W przypadku dołączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty tłumaczenie tych dokumentów na język polski.

3)Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, napisaną na maszynie do pisania, komputerze lub pismem ręcznym, nieścieralnym atramentem lub długopisem oraz podpisaną przez osobę/y upoważnioną do składania woli w imieniu Wykonawcy.

4) Wszelkie skreślenia, zmiany lub poprawki naniesione przez Wykonawcę w treści oferty powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

5)Dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenie sporządzone na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszego zapytania powinny być złożone w formie oryginałów.

6)Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawidłowości.


3.Zawartość oferty:


Kompletna oferta musi zawierać:


1)Wypełniony i podpisany formularz oferty sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

2)Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym zapytaniu.

3)Pełnomocnictwo – o ile dotyczy.

4)Kosztorys ofertowy sporządzony według przedmiaru robót.

5)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru czy ewidencji.


4.Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów

o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:

1)Wykonawca może zastrzec w ofercie, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

2)Wykonawca nie może zastrzec informacji objętych formularzem oferty.


X.Wyjaśnienie i zmiany w treści zapytania

1.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie i może zmienić zapytanie ofertowe zgodnie z § 4 rozporządzenia.

2.W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

3.Niedopuszczalne jest prowadzenie negocjacji między Zamawiającym a Wykonawcą, dotyczących złożonej oferty, dokonywania jakichkolwiek zmian w jej treści.


XI.Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami:

1.Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje między Zamawiającym a Wykonawcą mogą być przekazywane w formie pisemnej, pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, iż złożenie oferty musi nastąpić w formie pisemnej.

2.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca.

3. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informację za pomocą poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

4. Korespondencja w niniejszym postępowaniu prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w innym języku niż język polski winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, wszelka korespondencja będzie prowadzona wyłącznie z pełnomocnikiem.

6. Osoba upoważnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Kamila Ozimek, tel. 44 634 05 21, e-mail: kamila.ozimek@dlutow.pl


XII.Miejsce, termin i sposób złożenia oferty

1.Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. sekretariat Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów w terminie do dnia 09 lipca 2018 r. do godz. 12:00, za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca, kuriera. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert za pomocą faxu lub e-mailem. Ofertę można składać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

2.Ofertę należy złożyć w zamkniętym, nieprzezroczystym, zabezpieczonym przed otwarciem opakowaniu, zaadresowanym i opisanym:

Nazwa i adres Wykonawcy

Oferta na wykonanie robót w ramach realizacji zadania

pn.: „Budowa centrum rekreacyjnego w Dłutowie i Budach Dłutowskich”

Nie otwierać przed dniem09 lipca 2018r. przed godz. 12:15


3.Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania, pod warunkiem ich dostarczenia do Zamawiającego przez pocztę w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ust. 1. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.


XIII.Zmiany lub wycofanie złożonej oferty


Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.


XIV.Miejsce i termin otwarcia ofert


Otwarcie ofert nastąpi w dniu09 lipca 2018. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, Sala Narad.


XV.Termin związany z ofertą

1.Wykonawca pozostaje związany ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XVI.Opis sposobu obliczania ceny

1.Cena oferty jest ceną brutto przedmiotu zamówienia i ma charakter ryczałtowy.


2.Cenę oferty należy obliczyć powiększając cenę netto całego przedmiotu zamówienia o podatek od towarów i usług według właściwej stawki tego podatku.

3.Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Cena podana w ofercie powinna być ceną kompletną i jednoznaczną i stanowić całkowite wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie. Musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia zawartego w niniejszym zapytaniu, przedmiaru oraz dokumentacji projektowej, jak również koszty, bez których nie można wykonać zamówienia w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

5. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w cenie oferty brutto wszelkich kosztów, jakie poniesie z tytułu należytej oraz zgodniej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia m.in.: związanych z przygotowaniem terenu robót, wszelkimi robotami przygotowawczymi, odtworzeniowymi, porządkowymi.

6. Cena podana w ofercie musi być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.


7.Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określony został w załączniku do niniejszego zapytania – projekt umowy.


XVII.Opis kryteriów którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i ich wagą oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnienie kryteriów:

Cena (C) - waga kryterium 80% - maksymalnie 80 pkt.

Gwarancja (G) – waga kryterium 20% -maksymalnie 20 pkt.

2.W zakresie wyżej wymienionych kryteriów oferta może uzyskać łącznie max 100 punktów. Ocena punktowa w zakresie wyżej wymienionych kryteriów zostanie dokonana zgodnie z formułą:1 punkt = 1%

3.Sposób obliczania punktów dla każdego z kryteriów:

Kryterium nr 1 (C) – oceniana będzie cena brutto oferty.

Najniższa cena brutto spośród ofert ocenianych

C =x100 x 80%

Cena brutto ocenianej oferty

Kryterium nr 2– Gwarancja (G):

Ocena kryterium (G) będzie dokonywana na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane, przy czym bieg gwarancji rozpoczyna się z datą bezusterkowego odbioru robót.

Punkty dla poszczególnych ofert przyznane zostaną w następujący sposób:

a)okres gwarancji 24-35 miesiący –0 pkt

b)okres gwarancji36-47 miesięcy – 10 pkt

c)okres gwarancji 48 miesięcy i dłuższy – 20 pkt

Uwaga: Przedstawienie w ofercie okresu gwarancji krótszego niż 24 m-ce skutkować będzie odrzuceniem oferty.

4.O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa ilość punktów uzyskanych łącznie za kryteria 1-2, według wzoru:

P = C+G

gdzie:

Płączna liczba punktów oferty ocenianej,

C – liczba punktów oferty ocenianej w ramach kryterium cena,

G – liczba punktów oferty ocenianej w ramachkryterium gwarancja.

5. Zamawiający obliczy punkty liczbowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zaokrąglając zgodnie z zasadami matematycznymi.

6. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający, w celu oceny takiej oferty, dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

7. Za ofertę najkorzystniejszą będzie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i okresu gwarancji.

8. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym ceny lub kosztu.

9. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

10. W przypadku niezłożenia żadnej oferty dodatkowej albo złożenia ofert dodatkowych o takiej samej najniższej cenie lub o takim samym najniższym koszcie, albo odrzuceniu wszystkich ofert dodatkowych, Zamawiający zakończy postępowanie bez wyboru żadnej oferty.

XVIII.Oferta z rażąco niską ceną


1.Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia może zwrócić się w formie pisemnej do Wykonawcy

o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

2.Zamawiający, oceniając wyjaśnienia weźmie pod uwagę obiektywne czynniki,

w szczególności oszczędności metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne dla Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3.Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, którzy nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XIX.Informacja o wynikach postępowania


Zamawiający po ocenie ofert powiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o wyborze oferty najkorzystniejszej, odrzuceniu ofert, niezłożeniu żadnej oferty lub zakończeniu postępowania bez wyboru żadnej oferty.


XX.Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia

1.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

2.Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.Projekt umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zapytania, nie podlega negocjacjom, złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją postanowień umowy.

4.Jeżeli Wykonawca którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchylał będzie się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny.

5.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, są zobowiązani przed podpisaniem umowy na realizację przedmiotu zamówienia przedłoży Zamawiającemu stosowny dokument regulujący współpracę tych Wykonawców.


XXI.Informacje dodatkowe

1.Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania w sprawie wyboru Wykonawcy zadania bez wyboru żadnej z ofert.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.

XXII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez Zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:


1)administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25,95-081 Dłutów;

2)inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Dłutówjest Pani/Pani Norbert Szewczyk, e-mail: ioda@interia.eu,;

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 RODO oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp;;

5)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp,przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7)w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane

w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)posiada Pani/Pan:

a)na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c)na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa

w art. 18 ust. 2 RODO;

d)prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)nie przysługuje Pani/Panu:

−w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


XXIII. Spis załączników:

Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik Nr 2-Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat

Załącznik Nr 2a – Wykaz osób

Załącznik Nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych

Załącznik Nr 5 - Wzór umowy

Załącznik Nr 6 – Dokumentacja projektowa

Załącznik Nr 7– Przedmiar robót

Załącznik Nr 8 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie