Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 lutego 2019 12:43 | wersja 2 | Ten dokument ma 21 załączników 21

Zarządzenie Nr 161/18 Wójta Gminy Dłutów z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w przedmiocie zaopiniowania projektów statutów sołectw położonych na terenie gminy Dłutów

Na podstawie art. 5a ust. 1, art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz uchwały Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5446) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne o zasięgu lokalnym, projektów uchwał w sprawie statutów sołectw położonych na terenie gminy Dłutów:

1) sołectwo Budy Dłutowskie,

2) sołectwo Czyżemin,

3) sołectwo Dąbrowa,

4) sołectwo Dłutów,

5) sołectwo Dłutówek,

6) sołectwo Drzewociny,

7) sołectwo Huta Dłutowska,

8) sołectwo Lesieniec,

9) sołectwo Leszczyny Duże,

10) sołectwo Leszczyny Małe,

11) sołectwo Łaziska,

12) sołectwo Mierzączka Duża,

13) sołectwo Orzk,

14 )sołectwo Pawłówek,

15) sołectwo Piętków,

16) sołectwo Redociny,

17) sołectwo Stoczki-Porąbki,

18) sołectwo Ślądkowice,

19) sołectwo Świerczyna,

20) sołectwo Tążewy.

Statuty stanowią załączniki do zarządzenia od nr 1 do nr 20.

2. Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw, położonych na terenie gminy Dłutów, na temat treści zapisów projektów statutów wymienionych w ust. 1.

§ 2. 1. Konsultacje przeprowadzone będą w terminie od 27 grudnia 2018 r.do 11 stycznia 2019 r.

Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych ankiet wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektów statutów. Formularz ankiety stanowi załącznik nr 21 do zarządzenia.

2. Konsultacje przeprowadzone będą w formie przyjmowania pisemnych ankiet wyrażających opinie i uwagi dotyczące treści projektów statutów. Formularz ankiety stanowi załącznik nr 21 do zarządzenia.

3. Formularz ankiety będzie udostępniony do pobrania:

1) na stronie internetowej gminy - www.dlutow.pl;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej - bip.dlutow.pl (zakładka Konsultacje społeczne);

3) w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów w dniach i godzinach pracy Urzędu;

4) u sołtysów poszczególnych sołectw.

§ 3.1. Projekty statutów, wskazane w §1 ust. 1, udostępnione zostaną do publicznego wglądu:

1) na stronie internetowej gminy - www.dlutow.pl;

2) w Biuletynie Informacji Publicznej bip.dlutow.pl (zakładka Konsultacje społeczne);

3) w sekretariacie urzędu gminy, w dniach i godzinach pracy Urzędu;

4) u sołtysów poszczególnych sołectw.

2. Opinie i uwagi można będzie można zgłaszać w formie ankiety, poprzez:

1)złożenie w sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, w dniach i godzinach pracy Urzędu;

2)przesłanie skanu ankiety na adres mailowy Urzędu Gminy Dłutów:dlutow@dlutow.pl;

3)przesłanie drogą listowną na adres Urzędu Gminy Dłutów.

3. Opinie i uwagi będzie można składać do 11 stycznia 2019 r. do godz. 15.30.

§ 4. W celu przeprowadzenia konsultacji powołuje się komisję ds. konsultacji w składzie:

1) Jolanta Pietras - sekretarz gminy - przewodniczący;

2) Jadwiga Pstrokońska- zastępca przewodniczącego;

3) Dorota Ślusarczyk - członek.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

UZASADNIENIE

Stosownie do art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w ważnych sprawach dla gminy mogą być przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami gminy.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 wyżej powołanej ustawy statut jednostki pomocniczej określa rada gminy po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Procedurę przeprowadzania konsultacji społecznych w gminie Dłutów określa uchwała Nr XXXVIII/255/18 Rady Gminy Dłutów z dnia 28 września 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Dłutów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018 r. poz. 5446)

Jednostki pomocnicze w gminie Dłutów to 20 sołectw, które funkcjonują w oparciu o statuty. Obowiązujące statuty uchwalone zostały uchwałą Nr XXXIV/171/06 Rady Gminy Dłutów z dnia 27 kwietnia 2006 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego. z 2006 r., poz. 1417). Treść statutów wymagają dostosowania do aktualnych regulacji prawnych, doprecyzowania niektórych postanowień bądź uregulowania spraw do tej pory nieunormowanych w sposób wyczerpujący.

Projekt statutu sołectw przygotowany został w odniesieniu do 20-stu sołectw. Treść jest jednakowa dla wszystkich sołectw za wyjątkiem §1 i §2 (określające nazwę sołectwa i teren jego działania).

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag mieszkańców poszczególnych sołectw położonych na terenie gminy Dłutów na temat treści zapisów projektów statutów wymienionych w ust. 1 niniejszego zarządzenia.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie