Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

4 maja 2017 15:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie

Dłutów, 04.05.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.) niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Dłutów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawę urządzeń technologicznych wyposażenia kuchni wraz z montażem, instalacją oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w budynku przedszkola w Dłutowie”. Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę:

PHU PAG Grażyna Król Piekarska

ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tego Wykonawcy potwierdza spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyli następujący Wykonawcy. Oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres

(siedziba) wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin gwarancji

Liczba uzyskanych punktów łącznie

1

GAMA Plawgo&Zawisza spółka jawna ul. Szczecińska 25A,

75-122 Koszalin

54,88 pkt

20 pkt

74,88 pkt

2

Swisspol Ltd Sp.zo.o., ul. Wilcza 27,

50-429 Wrocław

Oferent wykluczony

Oferta odrzucona

3

Fredomatig Sp.zo.o. ul. Zawiła 65 G,

30-390 Kraków

63,04 pkt

20 pkt

83,04 pkt

4

Inwest Horeca Bistro Mariusz Gajdos

Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

72,51 pkt

20 pkt

92,51 pkt

5

PHU PAG Grażyna Król Piekarska

ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła

80,00 pkt

20 pkt

100,00 pkt

6

PHPU ZUBER

Andrzej Zuber

ul. Krakowska 29 C

50-424 Wrocław

69,57 pkt

20 pkt

89,57 pkt

W postępowaniu nieustanowiono dynamicznego systemu zakupów

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie