Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 maja 2017 14:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty

Dłutów, dnia 16 maja 2017 r.

Znak: ZP. 241.1.2017

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

Zgodnie z art. 92 ust. 2 w zw. z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) zwanejw dalszej części „ustawą” zawiadamiam, że w wyniku przetargu nieograniczonego na: Dostawę urządzeń technologicznych, wyposażenia kuchni wraz z montażem, instalacją oraz wykonaniem dokumentacji powykonawczej w budynku przedszkola w Dłutowiewybiera się Mariusza Gajdos INVEST HORECA BISTRO, ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, jako najkorzystniejszą ofertę, która nie podlega odrzuceniu i spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

W/w Wykonawca został wybrany bez przeprowadzenia ponownego badania i oceny ofert, gdyż firma PHU PAG Grażyna Król- Piekarska, ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła, której oferta została wybrana w dniu 4 maja 2017 r.,jako najkorzystniejsza, uchylała się od podpisania umowy na w/w zadanie oraz nie wniosła wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Spośród pozostałych ofert, za najkorzystniejszą została uznana oferta Wykonawcy Mariusza Gajdos INVEST HORECA BISTRO ul. Zawiszy Czarnego 24, 33-300 Nowy Sącz, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj.:Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres

(siedziba) wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów w kryterium cena

Liczba uzyskanych punktów w kryterium termin gwarancji

Liczba uzyskanych punktów łącznie

4.

Invest Horeco Bistro Mariusz Gajdos

Zawiszy Czarnego 24

33-300 Nowy Sącz

72,51 pkt

20 pkt

92,51 pkt

Informuję, iż zgodnie z art. 94 ust.1 ustawy, w przypadku niezłożenia odwołania, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie