Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 lutego 2014 12:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach.

Wójt Gminy Dłutów działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach”, przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zostało unieważnione.

O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie następującej przyczyny wymienionej w ustawie prawo zamówień publicznych:

- cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. W toku przeprowadzonego postępowania związanego z badaniem złożonych ofert Komisja Przetargowa stwierdziła, że wykonanie przedmiotu zamówienia zostało zaoferowane przez następujących wykonawców:

Oferta nr 1: AUTOMET Group Sp. z o.o. Sp. k.,

Oferta nr 2 MERCUS Sp. z o.o.,

za kwotę przekraczającą wysokość środków przewidzianych na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający stwierdził, że na realizację zamówienia nie może zwiększyć kwoty do ceny podanej w ofercie najkorzystniejszej.

Powyższy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 907), dlatego Zamawiający postanowił, jak na wstępie.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie