Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

16 kwietnia 2019 09:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W ŁODZI

Łódź, 12 kwietnia 2019 r.


GN-I.7570.163.2019.AJ


ZAWIADOMIENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 61 § 1, 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia, na podstawie art. 12 ust. 4a, 4f i 4g ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1474), odszkodowania za część nieruchomości położonej w obrębie Huta Dłutowska, gminie Dłutów, powiecie pabianickim, województwie łódzkim, oznaczonej jako działka nr 10/1 o pow. 0,0067 ha, objętej decyzją Wojewody Łódzkiego Nr 43/19 z dnia 1 marca 2019 r., znak: IR-II.7820.29.2018.MM o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi wojewódzkiej Nr 485 węzeł Pabianice Płd. na S8 - Bełchatów, odcinek węzeł Pabianice Płd. na S8 Dłutów od km 6+100 do km 14+100, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności.

Stosownie do art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) strony osobiście lub przez pełnomocnika mogą przeglądać akta sprawy w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, ul. Tuwima 28, 90-002 Łódź, II piętro, pokój 201, w godzinach urzędowania. Strony mają także prawo zgłaszać swoje wnioski lub uwagi na piśmie do dnia rozstrzygnięcia sprawy w formie decyzji.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ prowadzący postępowanie o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. Jak stanowi art. 41 § 2 Kpa, w razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zgodnie z art. 30 § 4 Kpa, w sprawach dotyczących praw zbywalnych w razie zbycia prawa lub śmierci strony w toku postępowania na miejsce dotychczasowej strony wstępują jej następcy prawni.

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o informowanie organu prowadzącego postępowanie w przypadku zbycia prawa lub śmierci strony, a także o każdym przypadku zmiany danych osobowych, gdyż zatajenie powyższych informacji może spowodować błędne ustalenie osób uprawnionych do odszkodowania, a tym samym uniemożliwi jego wypłatę.

Jednocześnie informuję, że dotrzymanie terminu określonego dyspozycją art. 35 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego, nie jest możliwe ze względu na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego o operat szacunkowy określający wartość przedmiotowej części nieruchomości.

Z uwagi na powyższe, stosownie do art. 36 § 1 i 2 Kpa, wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 30 listopada 2019 r. Dodatkowo informuję, iż zgodnie z art. 37 § 1 kpa, stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia do Ministra Inwestycji i Rozwoju, za pośrednictwem Wojewody Łódzkiego, w przypadku gdy nie załatwiono sprawy w terminie
określonym w art. 35 kpa ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 bądź postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy. Wniesienie przez stronę postępowania administracyjnego ponaglenia, wymaga jego uzasadnienia.


Z up. WOJEWODY ŁÓDZKIEGO
Anna Jurczak
inspektor wojewódzki
w Wydziale Gospodarki
Nieruchomościami


Sprawę prowadzi:
inspektor wojewódzki Anna Jurczak, tel.: 42 664 18 80

Otrzymują:
1. Pani Iwona Olkusz-Ludwisiak
2. Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Łodzi
- działający z upoważnienia Zarządu Województwa Łódzkiego
3. Wójt Gminy Dłutów - celem podania do publicznej wiadomości i zwrotu z adnotacją o terminie
wywieszenia
4. a/a

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie