Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

23 lipca 2014 12:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wyborze oferty

Wprowadź skrócony opis dokumentu. Napisz co jest w nim najważniejsze. (do 5 zdań)

Dłutów dnia 22.07.2014r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., Nr 223 poz.907 późn. zm.), niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Dłutów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dokończenie budowy sali sportowo-widowiskowej w Dłutowie”, Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 2 w/w ustawy, po przeprowadzeniu procedury oceny ofert dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę:

UNI CENTRA HANDLOWE S.C. Adam Serafin, Rafał Jujka

ul. Aleksandrowska 38 , 91-151 Łódź.

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tego Wykonawcy potwierdza spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zawiera najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, a w związku z tym uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy
1 UNI CENTRA HANDLOWE s.c. ul. Aleksandrowska 38, 91-151 Łódź
2 Konsorcjum firm SUN GALLO s.c. Tomasz Jóźwiak, Marcin Derendarz ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, PPHU Dorota Wojtczak Chechło I ul. Karolewska 43, 95-082 Dobroń.

Oferty uzyskały następującą ilość punktów:

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Liczba uzyskanych punktów
1 „UNI CENTRA HANDLOWE s.c. ul. Aleksandrowska 38, 91-151 Łódź 100 pkt
2 Konsorcjum firm SUN GALLO s.c. Tomasz Jóźwiak, Marcin Derendarz ul. Milionowa 21, 93-105 Łódź, PPHU Dorota Wojtczak Chechło I ul. Karolewska 43, 95-082 Dobroń. Oferta odrzucona oferent wykluczony

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie