Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

28 października 2013 15:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Zawiadomienie o wyborze oferty w przetargu nieograniczonym na: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Dłutów”

Dłutów, 28.10.2013r.ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez Gminę Dłutów postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Dłutów”, Zamawiający po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej, tj. oferty złożonej przez Wykonawcę:

Mariusz Pisarek

USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

Wola Bałucka 48

98-100 Łask


Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, iż oferta tego Wykonawcy potwierdza spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przeprowadzonej przez Zamawiającego na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyli następujący

Wykonawcy. Oferty uzyskały następująca ilość punktów:

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres (siedziba) wykonawcy

Liczba uzyskanych punktów

1

Mariusz Pisarek

USŁUGI W ZAKRESIE BUDOWNICTWA

Wola Bałucka 48

98-100 Łask

97,14 pkt

2

P.H.U. JONTEX Piotr Jończyk

Leszczyny Duże 30

95-081 Dłutów

77,27 pkt
Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie