Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 lutego 2014 12:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

DRUGIE OGŁOSZENIE: Przetarg nieograniczony na Dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w konfiguracji 19+1, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich przystosowanych do łatwego demontażu foteli)

Gmina Dłutów ponownie ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w konfiguracji 19+1, w tym 2 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich przystosowanych do łatwego demontażu foteli pasażerskich)

Gmina Dłutów działając w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zaprasza do wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na:

„Dostawę fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w konfiguracji 19+1, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich przystosowanych do łatwego demontażu foteli)”

1)NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Gmina Dłutów , ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów, woj. łódzkie,

tel. 44 634 05 21,

faks 44 634 01 50

email: dlutow@dlutow.pl

2)Osoby udzielające informacji: Magdalena Kardas, Tel. 44 634 05 21, wew. 127

3)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie: www.bip.dlutow.pl oraz w Urzędzie Gminy Dłutów ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów

4)Przedmiot zamówienia:

  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego autobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (w konfiguracji 19+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich przystosowanych do łatwego demontażu foteli)- autobus kpl (CPV:34.12.10.00-1). Wymaga się aby silnik autobusu będący przedmiotem zamówienia spełniał normę EURO V. Dostarczony autobus winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd - badanie techniczne, oświadczenie o jednostkowej produkcji w roku, itp) Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 5 do siwz opis funkcjonalno-techniczny -opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,- zał. nr 5 opis przedmiotu zamówienia.
  2. Sposób dostawy: Dostarczenie samochodu na oponach zimowych z kompletem kół na oponach letnich do siedziby Zamawiającego: ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów.

5)Rodzaj zamówienia: dostawy.

6)Tryb postępowania: przetarg nieograniczony.

7)Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1.O Udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a.Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – na podstawie oświadczenia;

b.Posiadają wiedzę i doświadczenie – na podstawie oświadczenia;

c.Posiadają potencjał techniczny – na podstawie oświadczenia;

d.Posiadają zdolność do wykonania zamówienia – na podstawie oświadczenia;

e. Sytuacja ekonomiczna i finansowa wykonawcy nie wyklucza go z udziału w postępowaniu – na podstawie oświadczenia;

f.Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).

2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania ww. warunków:

a.Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunków, wymienionych w punkcie 1, w podpunktach a-e i uzna dany warunek, za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie w trybie art. 22 ust 1 (zał. nr2 do siwz) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie dokumentów złożonych przez wykonawcę, na zasadzie SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA.

b.W zakresie warunku wymienionego w punkcie 1, podpunkt f Zamawiający złoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

3.Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków.

4.Niespełnienie któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

8)INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

1.W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć oświadczenie, którego wzór zamieszczono wraz z dokumentacją przetargową na stronie www.bip.dlutow.pl

2.W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a.oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – wzór zamieszczono wraz z dokumentacją przetargową na stronie www.bip.dlutow.pl;

b.aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

a. dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

4.Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej:

a.lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

9)INNE DOKUMENTY niewymienione w pkt 1.-4., które wykonawcy są zobowiązani złożyć wraz ofertą:

b.Ofertę cenową - zgodnie z Rozdziałem I pkt. 3 siwz, w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

c.Odpowiednie pełnomocnictwa; tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt. 5 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt. 1 siwz)

d.Oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz pkt. 8 wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

e.Wypełniony załącznik nr 5 określający spełnienie wymagań funkcjonalno technicznych pojazdu/ Autobusu -opis przedmiotu zamówienia. w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument

10)Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin zakończenia realizacji zamówienia: 31.05.2014 r..

11)Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: najniższa cena

12)Termin i miejsce składania ofert:

1.Termin składania ofert upływa dnia 10.03.2014 o godzinie 12:00,

2.Oferty należy złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów.

3.Oferty przesłane pocztą lub kurierem będą zakwalifikowane do rozpatrzenia pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę lub kuriera do Urzędu Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25 do dnia 10.03.2014 r. do godz. 12:00

4.Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

5.Otwarcie ofert nastąpi dnia 10.03.2014 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy w Dłutowie, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów.

6.Otwarcie jest jawne.

13)Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 dni, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

14)Wadium: nie jest wymagane;

15)Oferta częściowa i wariantowa: nie dopuszcza się.

16)Umowy ramowe, aukcja elektroniczna, zamówienia uzupełniające, ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie przewiduje się.

17)Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2014 r. pod numerem 38581-2014

18)Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Zadanie jest dofinansowane ze środków PFRON.

19) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:nie

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie