Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 czerwca 2019 09:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

I N F O R M A C J A dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

I N F O R M A C J A

dotycząca wyborów ławników na kadencję 2020-2023

Termin zgłaszania kandydatów - do 30 czerwca 2019 r.

Uprzejmie informuję, że z końcem bieżącego roku upływa kadencja ławników wybranych na kadencję 2016-2019. Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi zwrócił się do Przewodniczącego Rady Gminy Dłutów z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

*do orzekania w Sądzie Rejonowym w Pabianicach, w sprawach rodzinnych - 2 osoby

Z dniem 30 czerwca 2019 roku upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników do Sądów Okręgowych i Sądów Rejonowych. W związku z tym, że termin 30 czerwca 2019 r. przypada w niedzielę, w dzień wolny od pracy, zgłoszenia można składać do 1 lipca 2019 r.

KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW, RADOM GMIN, MOGĄ ZGŁASZAĆ:

  • prezesi właściwych sądów (ale tylko ławników pełniących funkcję w upływającej kadencji),
  • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa (z wyłączeniem partii politycznych)
  • oraz co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy.


ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
• ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
• jest nieskazitelnego charakteru,
• ukończył 30 lat i nie przekroczył 70 lat,
• jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
• posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
• jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.


ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
• osoby zatrudnione w sądach powszechnych, innych sądach i prokuraturze, osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
• funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
• adwokaci i aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy,
• duchowni,
• żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
• funkcjonariusze Służby Więziennej,
• radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej www.ms.gov.pl lub w Urzędzie Gminy Dłutów pokój nr 11.


Do karty zgłoszeniowej kandydat ma obowiązek załączyć:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego;

2) oświadczenie, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także,że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. poz. 2217 z późn. zm.), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5) dwie aktualne fotografie, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punktach 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed datą zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).

Dodatkowo do kart zgłoszenia należy dołączyć:

1) aktualny odpis Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji ( art. 162§ 3 u.s.p.)-jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa. Zgodnie z treścią art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2018 r. poz. 986 z późn. zm.), pobrane samodzielnie wydruki komputerowe informacji o podmiotach wpisanych do rejestru mają moc zrównaną z mocą odpisu aktualnego z rejestru, wydawanego przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego, o których mowa w art. 4 ust. 3 ustawy KRS, jeżeli posiadają cechy umożliwiające ich weryfikację z danymi zwartymi w Rejestrze,

2) imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym podpisem każdej z tych osób - gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli ( art. 162 § 4 u.s.p.). Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście ( art. 162 § 6 u.s.p.).

Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis organizacji społecznej lub zawodowej do właściwego rejestru lub ewidencji powinny mieć datę nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia ( art. 162 § 5 u.s.p.).


Kartę zgłoszenia i dokumenty składa się Radzie Gminy Dłutów pok. Nr 11 - w Urzędzie Gminy Dłutów.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa 9art. 162 § 7 i § 8 u.s.p.). Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika (art. 162 § 7a u.s.p.).

Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wzory: karta zgłoszenia, oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowej oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona są dostępne w pok.Nr 11 Urzędu Gminy Dłutów oraz na stronie BIP Urzędu Gminy Dłutowie www.bip.dlutow.pl

Przewodniczący

Rady Gminy Dłutów

/-/ Krzysztof Janas

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie