Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

24 października 2016 12:29 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Informacja z otwarcia ofert

Dłutów, dn. 21.10.2016 r.

Gmina Dłutów

ul. Pabianicka 25

95-081 Dłutów

Znak Sprawy: DG.271.2.2016

INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT

Działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Pawłówek” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 21.10.2016 r. o godzinie 12:30 Komisja Przetargowa dokonała jawnego otwarcia złożonych ofert. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował obecnych wykonawców, że na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 275 471,71 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden złotych 71/100). Następnie Przewodniczący Komisji Przetargowej poinformował obecnych wykonawców, że w ramach prowadzonego postępowania w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynęły dwie oferty, natomiast po terminie nie wpłynęła żadna oferta. Otwarte zostały dwie oferty:

I. OFERTA NR 1

Nazwa firmy: P.H.U. „JONTEX” Piotr Jończyk

Adres firmy : Leszczyny Duże 30, 95-081 Dłutów

Cena oferty bez podatku VAT: 97 017,72 zł

Podatek VAT : 22 314,08 zł

Cena oferty z VAT: 119 331,80 zł

Termin wykonania zamówienia : do dnia 15.12.2016r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Warunki płatności:określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

I. OFERTA NR 2

Nazwa firmy: Firma „EDAN” Mieczysław Piech

Adres firmy : ul. Mielczarskiego 26, 97-400 Bełchatów

Cena oferty bez podatku VAT: 87 448,50 zł

Podatek VAT : 20 113,16 zł

Cena oferty z VAT: 107 561,66 zł

Termin wykonania zamówienia : do dnia 15.12.2016r.

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Warunki płatności:określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie