Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 lipca 2014 11:26 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Obwieszczenie

Obwieszczenie

Dłutów, 05.06.2014r.

OŚ-GK.6220.1.1.2014

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.), informuję o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie drogi gminnej w miejscowości Orzk- dojazdowej do pól w gminie Dłutów).

Decyzja została wydana w dniu 05.06.2014r. na wniosek Gminy Dłutów, ul. Pabianicka 25, 95-081 Dłutów.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią RDOŚ, w siedzibie Urzędu Gminy Dłutów przy ul. Pabianickiej 25, pok. 8, w godzinach pracy urzędu.

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie