Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 marca 2014 12:34 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Odpowiedzi na zapytania dotyczące DRUGIEGO przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu na potrzeby ŚDS w Drzewocinach

Poniżej zamieszczono treść pytań przesłanych przez Oferentów wraz z odpowiedziami. Pytania zostały uporządkowane tematycznie.

Pytania dotyczące opisu przedmiotu zamówienia ( Rozdział XV SIWZ oraz zał. nr 5 do SIWZ):

1. Silnik

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6?

Zamawiający dopuści silnik spełniający normy emisji spalin EURO 6.

Wyjaśnienie:Zgodnie z treścią ogłoszenia o przetargu nieograniczonym, którego dotyczy zapytanie (punkt 4), podpunkt 1) Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji.

2. Pozostałe

Pytanie nr 1: Czy zamawiający dopuści do udziału w przetargu pojazd, w którym zamiast:

"Klimatyzacja dachowa fabryczna z rozprowadzeniem dla każdego rzędu siedzeń osobno (przestrzeń pasażerska)."

będzie Klimatyzacja dachowa montowana przez producenta autobusu który wystawia świadectwo homologacji 2-etapu. Klimatyzacja będzie funkcjonować zgodnie z wytycznymi zamawiającego czyli z rozprowadzeniem dla każdego rzędu siedzeń osobno (przestrzeń pasażerska)?

Zamawiający dopuści pojazd w którym zamiast;

Klimatyzacja dachowa fabryczna z rozprowadzeniem dla każdego rzędu siedzeń osobno (przestrzeń pasażerska).

będzie Klimatyzacja dachowa montowana przez producenta autobusu, który wystawia świadectwo homologacji 2-etapu. Klimatyzacja będzie funkcjonować zgodnie z wytycznymi zamawiającego czyli z rozprowadzeniem dla każdego rzędu siedzeń osobno (przestrzeń pasażerska).

Wyjaśnienie: Zgodnie z treścią Zał. nr 5 do SIWZ Opis funkcjonalno - techniczny pojazdu - opis przedmiotu zamówienia (punkt 39) - powyżej opisana modyfikacja spełnia warunki techniczne i funkcjonalne określone w zamówieniu, w którym zakładano zastosowanie rozprowadzenia dla każdego rzędu siedzeń osobno. Złożenie oferty zawierającej pojazd z klimatyzacją montowaną przez oferenta zamiast montowanej przez producenta samochodu bazowego nie powoduje powstania niezgodności z opisem Wymaganych parametrów technicznych i wyposażenia samochodu.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 5 do SIWZ:

Pozostałe Lp. 39

Treść obecna:

"Klimatyzacja półautomatyczna z czujnikiem temperatury zewnętrznej (kabina kierowcy);

Klimatyzacja dachowa fabryczna z rozprowadzeniem dla każdego rzędu siedzeń osobno (przestrzeń pasażerska)."

Treść po zmianie:

"Klimatyzacja półautomatyczna z czujnikiem temperatury zewnętrznej (kabina kierowcy);

Klimatyzacja dachowa o parametrach chłodzących i gwarancyjnych nie gorszych niż fabryczna klimatyzacja dachowa z rozprowadzeniem dla każdego rzędu siedzeń osobno (przestrzeń pasażerska)."

3. Homologacja i rejestracja pojazdu

Pytanie nr 1: W ogłoszeniu Zamawiający wskazuje "Dostarczony autobus winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd - badanie techniczne, oświadczenie o jednostkowej produkcji w roku, itp.) zaś w opisie zamówienia jest wskazane że pojazd musi posiadać: "aktualne świadectwo homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - tj. jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych. Aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu." Te dwie opcje rejestracji różnią się od siebie. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jaką procedurę rejestracyjną Zamawiający wymaga - najlepszym rozwiązaniem byłoby dostarczenie autobusu zarejestrowanego zgodnie z wymaganą konfiguracją siedzeń (19+1 zamiennie po wyjęciu tylnych siedzeń 2 wózki inwalidzkie), autobus zarejestrowany nie wcześniej niż 30 dni przed odbiorem pojazdu i dostarczenie autobusu do Zamawiającego z kompletem dokumentów tj.: dowód rejestracyjny, karta pojazdu, faktura sprzedażowa, tablice rejestracyjne, ubezpieczenie OC, wpisy do ewidencji gospodarczej, taka procedura gwarantuje szybką i bez problemową rejestrację pojazdu prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu zarejestrowanego pod warunkiem, iż będzie on zgodny z definicją pojazdu fabrycznie nowego zawartą w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (art. 2 pkt 10 lit. a), tj.:

10) nowych środkach transportu - rozumie się przez to przeznaczone do trans­portu osób lub towarów:

a)pojazdy lądowe napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowata, jeżeli przejechały nie więcej niż 6000 kilometrów lub od momentu do­puszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy; za mo­ment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiąz­kowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierw­szemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta,

Wyjaśnienie: Zaproponowana modyfikacja zapisów w dokumentacji przetargowej może istotnie wpłynąć na zwiększenie liczby ofert złożonych w przetargu, jednocześnie jest zgodna z istotą zamówienia tj. gwarantuje dostarczenie pojazdu zgodnego z opisem technicznym i jego użytkowanie.

Jednocześnie, działając zgodnie z art. 38 ust. 4,4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) Zamawiający modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Drzewocinach” w następujący sposób: Treść Rozdziału XV, pkt. 2:

Obecna treść:

"2.Zakres dostawy obejmuje:

Dostawa nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji 19+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich przystosowanych do łatwego demontażu foteli dla ŚDS w Drzewocinach

- autobus kpl 1.

Wymaga się aby silnik autobusu będący przedmiotem zamówienia spełniał normę EURO V.

Dostarczony autobus winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne, oświadczenie o jednostkowej produkcji w roku, itp)

Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 5 do siwz opis funkcjonalno-techniczny -opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach

technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,- zał. nr 5 opis przedmiotu zamówienia)"

Treść po zmianie:

"2.Zakres dostawy obejmuje:

Dostawa nowego autobusu dla niepełnosprawnych w konfiguracji 19+1 przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w tym 2 miejsc dla osób na wózkach inwalidzkich przystosowanych do łatwego demontażu foteli dla ŚDS w Drzewocinach

- autobus kpl 1.

Wymaga się aby silnik autobusu będący przedmiotem zamówienia spełniał normę EURO V.

Dostarczony autobus winien posiadać komplet dokumentów do zarejestrowania zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie RP, na zasadach dopuszczenia do ruchu (faktura sprzedaży, karta pojazdu, przegląd – badanie techniczne, oświadczenie o jednostkowej produkcji w roku, itp) dopuszcza się również dostarczenie pojazdu zarejestrowanego pod warunkiem, że dostarczony pojazd będzie spełniał wymogi określone w ustawie z dnia 11.03.2004 o podatku od towarów i usług, art. 2, pkt 10 lit. a. wraz z kompletem dokumentów (karta pojazdu, dowód rejestracyjny, tablice rejestracyjne, polisa OC, faktura sprzedaży).

Szczegółowy opis zamówienia został określony w załączniku nr 5 do siwz opis funkcjonalno-techniczny -opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o lepszych parametrach technicznych, wyposażeniu oraz warunkach gwarancji (tj. nie niższych niż określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,- zał. nr 5 opis przedmiotu zamówienia)"

W zakresie homologacji Zamawiający wyjaśnia, iż dopuszcza dostarczenie samochodu wraz ze świadectwem homologacji, właściwymi atestami pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczną homologacją samochodu bazowego i badaniami stacji diagnostycznej potwierdzającymi, że po adaptacji jest to autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy Załącznika nr 5 do SIWZ - Opis funkcjonalno - techniczny pojazdu - opis przedmiotu zamówienia:

Obecna treść:

"Oferowany pojazd musi:

- posiadać aktualne świadectwo homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa- tj. jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych.. Aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu. "

Treść po zmianie:

"Oferowany pojazd musi:

- posiadać aktualne świadectwo homologacji, wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa- tj. jako pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych..

Dopuszcza się dostarczenie samochodu wraz ze świadectwem homologacji, właściwymi atestami pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych lub fabryczną homologacją samochodu bazowego i badaniami stacji diagnostycznej potwierdzającymi, że po adaptacji jest to autobus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.

Aktualne świadectwo homologacji wraz z załącznikami musi zostać dostarczone najpóźniej w dniu odbioru pojazdu."

Pytania dotyczące zapisów projektu umowy (zał. nr 4 do SIWZ):

1. Kary umowne

Pytanie nr 1: Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kar w projekcie umowy paragraf 7 na:

"1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

a) 0,3% wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,

b) 0,5% wynagrodzenia umownego brutt w okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,

c) 1% wynagrodzenia umownego brutto, liczone za każdy dzień opóźnienia,"

Zamawiający wyraża częściową zgodę na zmianę wysokości kar umownych w projekcie tj. na obniżenie z 3 % do 1 % kar za opóźnienie w okresie 30 dni od upływu terminu realizacji zamówienia.

Wyjaśnienie: Realizacja zadania jest możliwa do wykonania w terminach przewidzianych w treści SIWZ i projektu umowy. Zamawiający ma również prawo do ustanowienia warunków pozwalających na obniżenie ryzyka niezrealizowania postanowień umowy z grantodawcą dofinansowującym zakup autobusu, które nakładają na Gminę Dłutów obowiązek rozliczenia się z realizacji zadania w określonym terminie. Jednocześnie mając na uwadze prawo potencjalnych kontrahentów do kształtowania zapisów umowy przychyla się do wniosku o obniżenie kar umownych w okresie pierwszych 30 dni od upływu terminu realizacji zamówienia, w związku z powyższym zmianie ulega treść załącznika nr 4 do SIWZ - projekt umowy - paragarf 7, ust. 1, punkt 1) lit. a):

Obecna treść:

"1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

a) 3 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,"

Treść po zmianie:

"1. Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości:

a) 1 % wynagrodzenia umownego brutto w okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych opóźnienia, liczone za każdy dzień opóźnienia,"

Biuletyn Informacji Publicznej — Gmina Dłutów

Logowanie